Szinérváralja, 1906 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1906-10-16 / 42. szám

42. szám. 1906. Október 16. (3) Közgyűlés. A »Szegénysorsu Iskolás Gyermekeket Se­gélyzó' Egyesület« folyó hó 14-én tartotta évi rendes közgyűlését. Nagy fontosságú volt e gyűlés az egyesület életében, mert e gyűlésen egészen uj alapra fektettetett. A gyűlés első tárgya volt az egyesület múlt évi működéséről szóló jelentés, melyszerint az egyesület a múlt évben 314 koronát fordított a szegény gyermekek felruházására s ez össze­get egyesek adománya és egy műkedvelői elő­adással egybekötött táncvigalom hozta össze. A közgyűlés elhatározta, hogy ez évben 320 koronát fordít a szegény gyermekek felru­házására. Ezután a tisztikar lemondása és uj tiszti­kar választása következett. Elnök bejelenti a. tisztikar lemondását s nagy elfoglaltságát hozva fel, kéri a közgyűlést, hogy személyétől tekintsen el, egyszersmint Ígéri, hogy az egyesület fejlődésén ezután is munkál­kodni fog s erejéhez képest mindent elkövet, hogy e humánns egyesület felvirágozzék. A közgyűlés ismételt kérése dacára meg­marad szillárd elhatározása mellett s maga helyett elnökül Gerber Ödön gyógyszerész urat ajánlja. A közgyűlés mély sajnálattal vette tudo­másul főtisztelendő Frank József esperes plé­bános, szeretett elnökünk távozását az elnök­ségből, lelkiismeretes, ügybuzgó, fáradhatatlan működéséért köszönetét szavaz s ezt jegyző­könyvében megerősíti. Ezután az uj tisztikar választatott meg: Elnök: Gerber Ödön gyógyszerész. Alelnökök: I. Székely Farkas kir. albiró. II. Irinyi Sándor áll. isk. igazgató. Titkár: I. Ormoka István. II. Schwanner Rezső. Pénztáros: Baum Károly. Gazda: Fábián István. A választmányba beválasztattak: Nők: Baum Károly né, Demjén Lajosné, Gönczy Adolfné, Irinyi Sándorné, Koós Gizella, Láng Yiktorné, Lipcsey Sándorné, Nagy Dezsőné, Nagy Sándorné, S. Nagy Izabella, Óváry Juliska. Férfiak: Frank József, Achim György, Fényes Béla, Láng Viktor, Lengyel Endre, Fodor József, Bárány Béla, Buti Vince, Schwanner Gyula, Pásztor Ferenc. Ezután került sorra a legfontosabb tárgy, az alapszabályok módosítása, melynek célja a kéregetés mellőzésével, taggyüjtés utján biztosí­tani az egyesület fenmaradását. Az uj alapszabály alapitó, pártoló és ren­des tagokat ismer. Alapitó tag, ki az egylet pénztárába egy- szersmindenkorra 30 K fizet. A rendes tag évenkint 3 K- át, a pártoló tag évenkint 1 K-át fizet az egyesület pénztárába. Egyszersmint elhatározta a közgyűlés, hogy a választmány nőtagjait felkéri jegyzőkönyvi ki­vonat utján tagok gyűjtésére s amennyiben a módosított alapszabály miniszteri jóváhagyás után léphet életbe, még ez évben adományok gyűjtésére is. Hisszük, hogy Szinérváralja lelkes közön­sége szeretettel karolja fel a fázok és éhezők ügyét s tehetségéhez képest segít humánus mun­kánkban, elősegíti küzdelmünket, mely nem egyéb, mint hogy a magyar nemzet, közelebb községünk minden tagja részesülhessen legalább elemi oktatásban s hogy a gyenge gyermek megvédessék a könyörtelen tél hidegétől. Adja Isten, hogy úgy legyen. HÍREK. Tanitó tanácsbiró. Mintegy 30 aláírással körlevél ment szét a nagybányai ev. ref. egyház­megye kebeléhen működő lelkészekhez és világi férfiakhoz, mely Sinka Lajos, krassói nyugal­mazott tanítónak egyházmegyei világi tanács- biróvá választását javasolja. Az előjelekből Ítélve, Sinka megválasztása bizonyos. Világi aljegvző- ségre Szeőke Sándort ajánlja a körlevél. Vármegyei gyűlés. Szatmárvármegye tör­vényhatósága őszi rendes közgyűlését f. hó 18-án tartja meg Nagykárolyban. A megejtendő vá­lasztások miatt ez a gyűlés igen népesnek és érdekesnek Ígérkezik. Ezen fogják betölteni az ugyanakkor megüresedő szinérváraljai főszolga­bírói állást is. Tanítói kinevezés. A vallás és közoktatási miniszter Tóth Zsigmond okleveles tanítót az apai állami elemi népiskolához rendes tanítónak nevezte ki. Rákóczi ünnepély. II. Rákóczi Ferenc ham­vainak hazaszállítása alkalmával rendezendő országos ünnepélyen Szatmárvármegye is mái­éképpen kiveszi részét. Úgy a vármegye, mint S Z I N É R VÁRALJA Szatmár város küldöltségileg képviselteti magát. Szatmár város a törvényhatóság képviselő tagjai köréből diszmagyarba öltözött 12 taggal, azon­kívül egv fekete magyarba öltözött polgári kül­döttséggel vesz részt. Mindkét küldöttség ruháit és összes költségeit a városi közpénztár fedezi. Tagadhatatlanul impozáns lesz a város ily forma részvétele, bár tagadhatatlanul méltóbb és hazafiasabb lett volna, ha a város patríciusai a várost ily ünnepélyes alkalommal egyéni lelke­sedést igazoló saját költségén készült ruhában képviselték volna. Annál erősebb kritika tár­gyává lehet tenni a városi képviselőtestület ilyen határozatát, melvlyel saját kebelükből kikül­dendő tagok kosztüm-költségét is közpénzből szavazták meg, mert mint halljuk, a készítendő kosztümök sem korstylt, sem egyöntetűséget nem fognak felmutatni, dacára, hogy az erede­tileg kibocsájtott felhívás szerint a saját költsé­gen jelentkezők is egyforma diszmagyarban tar­toztak volna megjelenni, amire természetesen ajánlkozók gyéren akadtak. Gazdasági tudósitó. A földmivelésügyi mi­niszter Szatmárvármegye szinérváraljai járásá­nak területére Jeszenszky Béla földbirtokos, bor- hidi lakost a gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. A fényi búcsú alkalmával az ünnepi szent­beszédet Székely Gyula, városunk derék fia. szaniszlói káplán mondotta. Az egyházi sajtó meleg szavakban emlékezik meg e beszédről, úgy szintén Moldován Endre, fényi plébánosról, kinek szereplése biztosította a fényi búcsúnak külsőleg is ünnepiességét és fényét. Jó ismerő­seink szép sikeréhez mi is üdvözletünket küldjük. Gyászlap. Szépen megindult ifjú életnek szo­morú befejezése. Előre törekvő, szorgalmas, tehetséges fiatal ember volt Izik Vilmos Nagy­bánya szülötte. Pedáns szolgabiró, a milyen csak lehetett az, aki Ilosvay Endre a »minta-főszolga­bíró« mellett nőtt fel. Sokan irigyelték is, hogy oly fiatalon lett szolgabiró, majd t. főszolgabíró, tehát vármegyei tisztyiselő. Pedig a szegény tisztviselők ez év áprilisában olyanforma hely­zetbe kerültek, mely hasonlatos a szegedi bo­szorkánypróbához. T. i. mikor valakire ráfog­ták, hogy boszorkány, bedobták a Tiszába; ha nem merült, el akkor megégették, mert boszor­kány ; ha belefult, akkor kinyilvánították, hogy ártatlan volt. A megyei tisztviselők is, ha a felsőbb hatalmasságnak engedelmeskednek, elcsapja őket a vármegye, ha a közgyűlésre hallgatnak, kite­keri a nyakukat a darabont kormány. így állt a dolog tavasszal. Szegény Izik is — egyike a legmunkásabb leghivatottabb szolgabiráknak »fegyelmi« alá került, mert nem volt elég ellenálló. Bár a vezető körök kíméletesek vol­tak iránta, ezt a dolgot a hőérzékeny Izik nem tudta elviselni s e hó 4-én főbelőtte magát. íme egy derék magyar ifjúnak szomorú története, aki jobb sorsot érdemelt volna. Felvétel a kecskeméti vincellér-iskolába. A kecskeméti vincellér-iskola jövő évi gyakorlati munkásképző tanfolyama január hetedikén nyí­lik meg. A pályázni szándékozók a földmivelés­ügyi miniszterhez címzett 1 koronás bélyeggel ellátott kérvényeiket az iskola igazgatóságához f. évi október 20-ig nyújtsák be. A kérvényhez csatolni kell: 1. az ép, epészséges testalkatot igazoló orvosi bizonyítványt, 2. a katona köte­lezettségen túleső életkor igazolással a születési bizonyítványt, 3. községi erkölcsi-, 4. iskolai bi­zonyítványt, 5. sajátkezű vagy gyámi nyilatko­zatot arról, hogy ha a folyamodó idő előtt el­hagyná az intézetet, a rájuk fordított költsége­ket megtérítik, 6. Egyéb a katonai kötelezettség lerovását, vagy a szőlőműveléssel goglalkozást igazoló okmányt. A felvett tanulók teljes ellá­tást és havi 10 korona díjazást kapnak. Polgári iskolánk ügyében a község kép­viselőtestületéhez legközelebb indokolt indítvány lesz beadva. A lakosok között egy iv van forga­lomban aláírás végett. Akik a polgári iskola létesítését óhajtják, ezt az ivet Írják alá, hogy az indítványnak ezzel is nagyobb súlya és biztosabb sikere legyen. Záróvizsga. Lapunk előző számában e czi- men megjelent cikkünkre három helyreigazító levelet kaptunk, melyek közül az alábbit adjuk közre. A remetemezői közs. gyermekmenhely vezetősége (nem vezetőnője) szept. 30-án nem csupán záróvizsgát, hanem vizsgaszerü zár­ünnepélyt rendezett. Igaz, hogy az ünnepély vizsgái része özv. Inglóth Jánosné négy havi munkájának eredménye, de nem áll, hogy az egész ünnepély egyedül őt dicséri. Az ez alka­lommal előadott »Tündérországban« cimü szín­darab, mely különösen elragadta a hallgatósá­got, Krizsánné Gopcsa Margit remetemezői áll. isk. tanítónő műve, ki a rendezésben s a dísz­letek összeállításában nagy buzgalommal s fá- radhatlanul működött közre. Helytelenül tette hát a krónikás, mikor ezt említésre érdemes­nek nem tartja. De még nagyobbat hibázott a cikkíró, mikor mellőzte az Ujfalussyné Uray báróné Öméltósága által küldött 25—30 K ér­tékű ajándékok felemlitését, melyek az apró­ságnak kiosztattak. Feli kell ezeket is említe­nünk, hogy egészen hű legyen a krónika, de meg azért is, hogy ez utón is fejezzük ki kö- szönetünket ugv a gyermekmenhely védnök­nője a méltóságos bárónőnek nemes áldozat- készségéért. valamint az áll. tanítónőnek is fá­radságáért, kik megtalálták a helyes utat, melv- lyel a közönség érdeklődését a gyermekmenhely felé irányították. Tűz. Remetemezőn folyó hó 10-én este a harangok vészes zúgása riasztotta meg a lakos­ságot. A g. kath. papilak tőszomszédságában vi­gyázatlanság következtében kigyuladt Herskovits Pál bérlő lakóháza. Bár csendes idő volt, egy­szerre lángralobbant az egész tető s igazán Is­ten csodája, hogy az alig 2 m. távol levő papi­lak meg nem gyuladt tőle. A mentési munká­latból derekasan kivette részét a szomszédság és a zsidóság, de különösen a g. kath. pap fia, ki veszélyt nem ismerve, rendkívüli buzgalom­mal igyekezett a tüzet lokalizálni, hogy a közeli papilaktól a bajt elhárítsa. A vész hírére azon­nal megjelentek a helybeli és barlafalusi tűz­oltók, kiknek sikerült a tűz továbbierjedését megakadályozni s a tüzet teljesen lokalizálni. A szerencsétlenül járt család ingóságának egv- részével az éppen szemben levő áll. iskolában töltötte a borzasztóan kezdődött éjszakát. Sorozás. Az 1900-ik évi fősorozás, melyen az 1885-ik évben született hadkötelesek tartoz­nak előállani, Szinérváralján f. é. november hó 8., 9., 10., 12. és 13-ik napján lesz megtartva a »Korona«-vendéglőben. A szinérváraljai sorozó járásban összesen 1014 hadköteles van. A so­rozó bizottság polgári elnöke Papolczy Béla, polgári orvosa dr Serly Gusztáv, vármegyei fő­orvos, egészségügyi tanácsos lesz. Vonatkésések. A szatmár-nagybányai vo­nalon a vonatkésések egymást érik. Némelykor órákat késik egyik-másik vonat. Kérjük az igaz­gatóságot, hogy a közönségre felette kellemetlen vonatkésesek okait elhárítani szíveskedjék. Anyakönyvi statisztika. A szinérváraljai anyakönyvi hivatalnál 1906. okt. 7-től 14-ig a következő bejegyzések történtek: Született: Szilágyi Gábor és Darabos Má­riának: György, Fázsi Tivadar és Pernye Teré­ziának : Miklós, Veres László és Pap Flórának : Demeter. Meghalt: Kostvuj László gör. kath,, 76 éves (aggkori végkimerülés.) Házasságot kötött: Bigye Demeter és Átyim Mária, Rákolcza György és Búd Flóra. Kihirdetés alatt áll: Sturz Demeter és Czin- czás Flóra, Osán László és Átyim Anna, Less Gergely és Átyim Juliánná, Nagy Lajos és Lu­kács Ilona, Demeter Gyula és Ternován Julia Mária, Kiss Árpád és Székely Mária, özv. Szat­mári Imréné. _____________ Fő munkatársak. Kaba Tihamér dr. és Katona Sándor dr. 230—1906. sz. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szat- márnémetii kir. törvényszéknek 190b. évi 14734. számú végzése következtében Dr. Roth Hugó kolozsvári lakos, ügyvéd által képviselt a Kovács Dezsőné kolozsvári la­kos javára Nyisztor Ignácz válaszúd lakos ellen 1510 K s jár. erejéig 1905. évi október hó 30-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 1270 koronára becsült következő ingóságok, u. m.: házibutorok, ágyne- müek, lovak, szarvasmarhák, tengeri, széna, egy lósze­kér és épületfák, nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a szinérváraljai kir. járásbíróság 1905. évi V. 466/7, számú végzése folytán 738 kor. 16 fül. tőkekövetelés, ennek 1906. évi ápril hó 26. napjától járó 5% kamatai biróilag már megállapított költségek erejéig. Válaszúton alperes lakásán leendő eszközlésére 1906. évi október hó 25-ik napjának délelőtti 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. § ai értelmében kész­pénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is elfognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyer­tek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-o. 120. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Szinérváralján, 1906. évi szept. hó 27. napján. Sprenger, kir. bir. végrehajtó. forintért tiszta gyapjúszö­vetből mérték szerint elegáns kivitelű férfi-öltöny, fel­öltő vagy téli kabát. r nKrauszF.és Társa úri szabó-üzlete iW Budapest, Kerepesi-ut 69. sz. Vidékre mintákat mértékvételi utasítással bérmentve.

Next

/
Oldalképek
Tartalom