Szinérváralja, 1906 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1906-01-02 / 1. szám

Meg nem rendelés esetén visszaküldendő. Szinérváralja, 1906. Január 2. — 1. szám. Harmadik évfolyam. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Előfizetési árak: Egész évre 6 korona.évre 3 korona. Negyedévre 1 korona 50 fillér. Egyes szám áracsi^.'.fillér. Nyilllér soronkinl 20 fillér. MEGJELENIK MINDEN KEDDEN. • 1 1 ■ ! Felelős szerkesztő-és laplulajdonos : A lapra vonatkozó mindennemű közlemény és küldemény valamint az előfizetési dijak a „Szinérváralja“ szerkesztő­ségéhez Szinérváraljára küldendők. Hirdetéseket mérsékelt .árakon közlünk. Boldog uj évet! Ezen szavakkal köszöntik ma egy­mást az emberek, ezekkel üdvözlünk mi is titeket, kedves olvasóink! Boldog nj évet! Az egyes ember, a család, a nemzet jobb jövőt óhajt Találja meg azt min­dem k a ma ránk virradt uj esztendőben. Hogy ez megtörténhessen, nehány jó ta­nácsot adunk olvasóinknak, melyek kö­vetése — hitünk szerint — meg fogja hozni az óhajtott jobb jövőt. Teljesítse ki-ki a 7naga kötelességét híven, lelkiismeretesen Ez az első tanácsunk. A kötelességteijesités nemcsak nyugalmat ad a kebelnek, nemcsak a kötelességtu­dót teszi nyugodttá, megelégedetté, ha­nem biztositja a társadalom és a nem­zet életének rendes, minden rázkódtatás nélkül való folyását is. El lehet mondani, hogy a nemzetek és társadalmak sorsát az egyes polgárok kötelességtudása, vagy lelkiismeretlen hanyagsága pecsételi meg. Az emberre sokíéle kötelességet ró az élet. Ezek mindenikét igyekezzünk úgy betölteni, hogy lelkiismeretünk ne támad­hasson zúgolódva ellenünk. A köteiesség- teljesités egyik alapja annak, hogy bol­dog lesz-e reánk az uj esztendő, vagy boldogtalan. Vessük meg a közönyösségei! Ez a má­sodik tanácsunk. Az Isten tudja, hol vette magát az a mérhetetlen közönyösség, mely a mai világban hovatovább nagyobb- nagyobb sulylyal nehezedik az egyesek lelkére s ezekkel együtt a közéletre ? A társadalmi tényezők összetartása csak mese ma, vagy az önérdek által kény- szeritett csoportosulás. A közügyek iránt annyira megcsappant az érdeklődés, hogy a jobb lelkek aggódva kérdik: ugyan mi lesz ebből? Ha akad még közöttünk egv-két önzetlen harezosa a közügynek, azok működését legjobb esetben moso­lyogva nézi az érzéketlen tömeg és le­sajnálva lelkesedésüket, önmagára jellemző címmel illeti, mondván: jó bolondok ! Az ilyen lelkes embe ek működése talán egyszer-máskor helyeslésre talál ugyan, de — biztos lehetsz lelkes barátunk — ez csak ott és addig tart, ahol és amig munkád egyesek érdekkörébe nem vág. A mint átlépted a határt, amely ezt az érdekkört besáncolja, le fognak tiporni az előbb még hozsánnázó apró lelkek s ha más fegyver nincs hatalmukban el­lened, előveszik a ma legdivatosabbat, a legmocskosabbat, a gyanúsítást, s ezzel leöntik benned a lelkesedés lángját, ha­lomra törik sikereidet és te mehetsz vissza, ahonnan elindultál, a közönyösség kényelmes, de dicstelen és kárhozatos pamlagára. #elre tehát az átkos közönynyel, tisztelt olvasóink. Inkább nyílt ellenség, mint alattamos barát! Jegyezzétek meg magatoknak, hogy a közérdek némely­kor áldozatot is kíván, sok esetben a puszta jóakarat is megvédi, de a közöny halálos ellensége. Ha bolílpg. ló esztendőt akartok magatoknak, családotoknak, a társada­lomnak és a hazának, dobjátok sarokba az önérdek aranyborjúját, mit eddig bál­ványként imádtatok és állítsátok fel lel- ketekben a közügy szent oltárát, melyen áldozni oly jól esik a még el nem fásult emberi szívnek! Ápoljátok kebletekben és tiszteljétek má­sokban a türelmet/ Ez a harmadik taná­csunk. A társadalmi fejlődés, a nemzet ha­ladása, erősebbé tétele, a nemzetközi viharokkal szemben ellenálló képességé­nek növelése határozottan megköveteli, hogy szép magyar hazánkban az egye­sek épen úgy, mint a nemzetiségek meg­értvén egymást, türelemmel legyenek egymás iránt. I ™ Fölösleges mondanunk, hogy nem­zetünk legnagyobb ellensége eddig ön­maga volt. Sokat szenvedtünk töröktől, némettől és más kapzsi néptől; de saját testvéreinktől, egymástól kaptuk a leg­vérzőbb, legfájóbb és legnehezebben gyó­gyuló sebeket. A nemzetiségek érzékeny­sége, féltékenysége és türelmetlensége I egymás iránt volt a legnagyobb átok hazánkon mindig. Az 1906-ik év vessen véget a gya- nakodásnak, a türelmetlenségnek. Váltsa fel ezek helyét a bizalom és a türelem. Ha nemzetünket nagygvá, műveltté akar­juk tenni, nem szabad külön célokra : szétforgácsolni az erőket, hanem egye­sült erővel, közös lelkesedéssel kell a nagy cél felé törni. A nemzetiségek ne gördítsenek külön nemzeti törekvéseket a magyar nemzeti állam kiépítése elé. A magyarok nemes céljok elérése érdeké­ben tapintatos eszközökkel munkálkod­janak. Mindnyájan jegyezzük meg, hogy nem mind hazafi az, aki zavart csinál és nem mind hazaáruló, aki inkább élni, ' mint meghalni akar a hazáért! Értsük meg egymást! Az egyetértés hozzon boldog uj esztendőt a magyar hazára, hiszen az egyenetlenség, a türel­metlenség volt az, mi miatt „megbün- hödte már e nép a múltat s jövendőt.“ Magyarok Istene! E nemzetre, „Bal­sors akit régen tép, hozz ni víg esztendőt /“ Esküdt-választás. Mink a dobszóval történt kihirdetés utján értesülünk községünkben — a Baló József le­mondása folytán 'megüresedett — 4-ik esküdd állás január hó 4-én tartandó részleges tiszt- ujitáson, választás utján be fog töltetni. Esküdt — a törvény szavai szerint, ta­nácsbeli — nálunk községi szolga. Mindnyájan tudjuk, mennyi mindenféle dolgot végeznek ná­lunk az esküdtek. A sok közül kiemeljük a fő- I foglalkozásukat. Kézbesítenek és behajtják az A „SZINÉRVÁRALJA“ TÁRCÁJA. Tél van, hideg van . . . Szunnyadó tűz ég szobámban, Búsan ülök egymagám; Kinn az ablaktáblát rázza Egy száguldó szélroham. Sűrű este száll le halkan, Künn setét lesz, benn hideg . , . Érzem, hogy szivemre lassan Bánat borul.. . nagy hideg . . . Ámde hogyha gondolok Rád, Arcom újra lángra gyűl S a kialvó tűzvarázsra Égő könnyem cseppje hull. . . Ftóth Samu. A szerencsétlen óriás.- WILDE OSZKÁR ­Délutánonkint, amikor a gyerekek az is­kolából hazajöttek, az óriás keríjébe mentek és ott játszadoztak. Szép, nagy kert volt, beültetve lágy zöld füvei. Itt-olt a pázsiton volt egy-két virág, amelyek olyanok voltak, mint csillagok az égbolton. Tizenkét barackfa állt a kertben, ame­lyek tavaszkor rózsaszínűek voltak és őszszel 1 gazdag gyümölcstől voltak terhesek. A madarak a fák teíején ültek és oly édesen énekellek, hogy olyankor a gyermekek fölhagytak a játé­kokkal, hogy meghallgassák őket. »Oh, mily boldogok vagyunk mi itt« — mondták egy­másnak. Egy napon megérkezett az óriás látoga­tóban volt barátjánál, a felszarvazott ember falónál és ott tartózkodott, két álló esztendeig Mikor a két esztendőnek vége lett, mindaz, ami mondani valója volt, azt megmondta, mert be­szélő anyaga igen korlátolt volt és igv elhatá­rozta, hogy a saját várába fog visszavonulni. Mikor hazajött, látta kertjében a játszó gyer­mekeket. — Mit csináltok itten'?! — kiáltá mo­gorván. A gyermekek pedig elfutottak. — Az én kertem, az én kertem — mondta az óriás — ezt mindenki beláthatja és'nem engedem, hogy valaki rajtam kívül benne játsz­hasson. Azért egy nagy fallal vette körül kertjét és ezt a táblát függesztette ki: jogtalanul rálépni e terü­letre büntetés terhe mellett TILOS Az óriás egy nagyon önző óriás volt. A szegény gyermekeknek nem volt hol játszaniok. Megpróbálták az országúton, de ez nagyon poros és köves volt és ők nem tűrhet­ték. így tehát, amikor vége volt az iskolai elő­adásnak, körüljárták a nagy falat és a szép kertről beszélgettek. »Mily boldogok voltunk mi itt« — mondogatták egymásnak. • Azután jött a tavasz és az egész vidék paradicsoma volt a virágoknak és madárkáknak. Csak az önző óriás kertjében veit még lélviz ideje. A madarak nem énekeltek, mert nem voltak olt a gyermekek, a fák pedig elfelejtetlek virulni. Egyszer egy szép virág kidugta fejét a íü közül, de amikor meglátta a figyelmeztető táblát, akkor annyira elszomorkodott a gyere­kek sorsa fölött, hogy hirtelen, a földbe vissza tért és tovább aludt. Akik akkorában örültek, azok a hó és fagy voltak. A tavasz megfeled­kezett erről a helyről, azért mi fogunk iít élni az egész esztendőn keresztül« — mondották. A hó befödte a füvet nagy, fehér takarójával és a zúzmara ezűst-szinüre festette az összes kert­beli fákat. Meghívták maguk közé az északi sze­let is, hogy náluk lakozzék és az északi szél a meghívást elfogadta. Bundákba takaródzva si- vitolt egész napon át a kerten keresztül és le­fújta a kéményeket. »Valóban, ez fönséges hely« — mondta — »jó lesz meghívni a jégesőt is.« És megérkezett a jégeső. Három órát naponta

Next

/
Oldalképek
Tartalom