A Hódmezővásárhelyi Szeremlei Társaság Évkönyve 2017 (Hódmezővásárhely, 2017)

Tanulmányok - Zeman Ferenc: A Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület két világháború közötti históriája

te, fiókjai évről-évre bővültek, központi boltját 1923-ban a GE székházában nyitot­ta újra, majd hamarosan géposztályát is létrehozta. Emellett az egyesület tagjai számára megfelelő minőségű vetőmag, takarmány, illetve műtrágya és cséplőszén beszerzésében is közreműködött. A kedvező kamatozású hitellehetőségek biztosítá­sa, amely a másik fő profilját jelentette volna azonban még az 1920-as évek köze­pén sem indult be igazán.8 1921-ben a Gazdaasszonyok Egylete is megalakult, majd áprilisban a GE létre­hozta a háziipari fonó-szövő szövetkezetei, amely négy szövőszékkel októberben kezdte meg működését. 1921 novemberében pedig ifj. Gojdár Péter vezetésével létrejött a GE Ifjúsági Egyesülete is. 1921. október 2-ától az egyesület Vásárhelyi Újság címmel saját napilapot indí­tott. A lap azonban nem váltotta be a vezetőség által hozzá fűzött reményeket. Az 1922-es évről kiadott titkári jelentés is megállapította, hogy a gazdák közönyösek az újsággal szemben. A szerkesztőség a következő években többször kényszerült csökkenteni megjelenésének gyakoriságát: 1922 októberétől egy ideig hetilapként, majd heti három alkalommal jelent meg. 1925 augusztusától aztán ismét napilappá vált.9 1921. június 26-án a Gazdasági Egyesület több ezer fős tagsága tovább gyara­podott azáltal, hogy az eddig külön utakon járó, Kiss Albert által vezetett másik gazdaszervezet, a Kisbirtokos Szövetség egyhangú határozattal kimondta csatlako­zását hozzá. Ezzel egy olyan évek óta szorgalmazott egyesülés valósult meg, amely tovább növelte Lázár Dezső befolyását a gazdatársadalomban, ugyanakkor a ké­sőbbiekben belső ellentétek forrásává is vált. Gregus Máté későbbi visszaemléke­zése szerint a századelőn a nagyobb, tehetősebb gazdák a Gazdasági Egyesületbe, a kisebb gazdák pedig a Kisbirtokos Szövetségbe tömörültek, ami politikai választó- vonalat is jelentett. A GE tagok ugyanis többségében szabadelvűek, míg a Kisbir­tokos Szövetség tagjai függetlenségi pártiak voltak. Lázár Dezső 1921 júliusában, a Magyar Gazdaszövetség által szervezett kecs­keméti gazdakongresszuson „Hódmezővásárhely város tanyai politikája" című előadásában elhangzott adat szerint a GE taglétszáma az egy évvel korábbi 1400- ról 6500 főre gyarapodott. Az 1921-es évre vonatkozó titkári jelentés ugyanakkor 5000 tagot említett. A következő évtizedeket is figyelembe véve megállapítható, hogy ekkor volt a legtöbb tagja az egyesületnek, amely még ezen a nyáron egy 405 fő részvételével megtartott közgyűlésen új vezetőséget választott. Az elnök Lázár Dezső maradt. Alelnökei Molnár István (1923 decemberében lemondott), Balogh Sándor és Kiss Albert lettek. A tagság létszáma azonban, egyrészt a folyamatosan emelt tagdíjnak köszönhetően, másrészt pedig a kedvezményes beszerzési lehető­8 VRÚ 1920. július 8. 3.; VRÚ 1921. április 19. 1.; VRÚ 1921. július 6. 1.; VRÚ 1923. február 22. 2-3.; VRÚ 1923. február 23. 1-2.; VRÚ 1923. február 24. 1.; VRÚ 1926. május 4.;VÚ 1923. március 4. 2-3. 4 VRÚ 1921. október 2. l.;VRÚ 1921. december 4. 1-2.; VRÚ 1925. augusztus 18. 2.; VÚ 1922. április 14. 1.; VÚ 1922. október 1.1. 195

Next

/
Oldalképek
Tartalom