A Hódmezővásárhelyi Szeremlei Társaság Évkönyve 2010 (Hódmezővásárhely, 2011)

TANULMÁNYOK - VARSÁNYI PÉTER ISTVÁN: Széchenyi István és Hódmezővásárhely (1845-46)

4. Széchenyi István második tiszai útja (Avagy a gyakorlati munka kezdete) Széchenyi István második Tisza menti útjára az időközben elhunyt Vásárhe­lyi Pál helyére lépő itáliai mérnök, a lombard-velencei építési főigazgató, Pietro Paleocapa (1789-1867) kíséretében 1846 nyarán szánta el magát. Naplóbejegy­zésjúlius 15-én: „Ma este 11-kor Szegedre készülök” 44 45 46 Egy hónappal korábban, június 14-én két levelet írt Széchenyi Bene József helyettes alispánnak. Az egyik mindössze arról szólt, hogy elhárultak az akadá­lyok egy, augusztus 2-án Debrecenbe tervezett nagygyűlés összehívása elől. Arra kéri a Benét, hogy alakítson Csongrád megye „birtokosai körében” Tisza- szabályozási társulatot; s a debreceni nagygyűlésen („mellyen határozólag fog­ván a társulat ügyei rendeztetni”) a társulat küldötteivel kellőképp képviseltesse magát.41 A második, lényegesen nagyobb lélegzetű levél jobban igyekszik eszmeileg alátámasztani a várható intézkedéseket. A folyószabályozás ügyének „tisztába hozatala tekintetében” nem elég a jóakarat, mindenekfelett „kölcsönös bizalom s egyetértés” szükséges. Széchenyi szerint ebben a kérdésben is mozgatóerő a nyilvánosság s az „egyenes eljárás”. Azt kérte a levél címzettjétől, hogy 1846. július 15-re hívja össze a megye rendjeit Szegedre; ott kívánja személyesen az ügyet azok „hazafias buzgalmába s pártfogásába ajánlani”. Úgy tervezte, hogy július 14-én érkezik Szegedre; onnan majd gőzhajóval utazik Tokajig (a konkrét kérése: Bene „a Csongrád határában folyó Tisza medrét tökéletesen ismerő s állomásonként kirendelendő kormányos és vezetőkről” gondoskodjon).4'’ A találkozás a megye rendjeivel végül is nem jött létre. Bene József 1846. jú­nius 24-én kelt levelében a közbejött akadályokról tájékoztatta Széchenyit. A július 3-án írt válaszlevélből: „...azt, hogy ez alkalommal Csongrádban közgyű­lés nem tarthatik, tudomásul vettem, úgy ennélfogva bizodalmasan megkérem Méltóságodat, hogy akként intézkedni szíveskedjék, miszerint te[.. ,]t[...]tes Csongrád megye minél számosb birtokosaival... 17-kén Szeged városában talál- kozhassam”.47 Széchenyi István 1846. július 16-án Kecskemét és Kistelek érintésével - „sok lovas és tarackdurranás kíséretében” érkezett meg a Tisza parti városba.48 Más­44 SZÉCHENYI: Napló, 1115.; Paleocapa müve: „Vélemény a Tiszavölgy rendezéséről”. Pest, 1846. 45 Bene-iratok, 80. sz. 46 Uo. 82. sz. 47 Uo. 97. sz. Meglepő számunkra, hogy Széchenyi tiszai szabályozási tervét Csongrád megyében az ugyancsak ellenzéki Klauzál Gábor (1804-1866) és Kárász Benjámin (1792-1874) is ellenezte, mert az szerintük csak a földesuraknak hajtana hasznot. Vö. BARTFA1 SZABÓ: i. m. III. 398. 4S „Kecskeméten reggelizem. Szűcs Antal kisteleki papnál eszem”. SZÉCHENYI: Napló, 1115. 34

Next

/
Oldalképek
Tartalom