Szekszárdi Vasárnap, 2015 (25. évfolyam, 1-44. szám)

2015-10-25 / 37. szám

2015. október 25. ^ SZEKSZÁRDI YASARIAP Újra meg kell váltani a lejárt határidejű sírokat - a Panteon Kft. várja az érintetteket Kinek mi a teendője a teme­tőben az elhanyagolt sírhe­lyekkel? Milyen problémát okoz ez a mindennapokban? Mit tehetünk meg a magunk elképzelése szerint az adott sírhelyen a magasabb és ala­csonyabb rendű jogszabá­lyok tükrében? Sírok, kripták, urnahelyek, urna­fülkék megváltása. A 20-40, nem egy esetben a 60 évvel ezelőtt kötött megváltási idő lejárt. Ér­deklődni, tájékozódni kell min­denkinek ez ügyben, és a ren­delkezésre álló dokumentumok birtokában felkeresni a szekszár­di temetők üzemeltetését végző Panteon Kft-t, vagy egyéb más települések esetén az érintett te­mető üzemeltetőjét, aki az esetek többségében segítséget tud adni az eredeti papírokkal, számlák­kal már nem rendelkezőknek is ezzel kapcsolatosan. A közelgő Mindenszentek és Halottak Napja apropóján a fentebb felvázolt, sokakat érintő kérdésekről Nyakas Gáborral, a Panteon Kft. ügyvezetőjével be­szélgettünk.-A megváltási idők előbb, utóbb lejárnak. Mi történik, ha nem rea­gál, nem jelentkezik az adott sír-, illetve urnahely gazdája?- Törvényi előírás, hogy az üzemeltetőnek több helyen, or­szágos és helyi lapban, az adott temetőben meg kell hirdetnie. Ha ezután, fél év elteltével sem törté­nik megváltás - felszámolhatóak ezek a temetési helyek. Pontosan megvan az előírás, hogy milyen módon kell a benne levő elhuny­takat exhumálni, elhamvasztani, közös tároló helyen elhelyez­ni - több féle lehetőség közül választhat az üzemeltető. Alap­vetően az a helyzet a már lejárt megváltásokkal kapcsolatosan, hogy a hozzátartozó vagy nagyon messzire került, vagy már nincs hozzátartozó. Vannak olyanok is, akik nem is tudják, nem is sej­tik, hogy lejárt a megváltás ideje, ezért szeretném, mint üzemelte­tő felhívni a figyelmet: ez ügyben tessék elmenni az érintett temető üzemeltetőjéhez - a későbbi, a kegyeletet érintő kellemetlensé­geket elkerülendő.- Ha lejárt, megújítható - és egy fogalom: a rátemetési díj. Mit tartalmaz?- A temetési hely első meg­váltása: urnafülke, urnasírhely 10 évre, urnakripta 20 évre, sír 25 évre kripta pedig 60 évre szól, ha a helyi rendelet, vagy a temetőszabályzat nem határo­zott meg ennél hosszabb időt. Űjraváltás esetén a temetkezési törvény legutolsó módosítása óta az első megváltás idejénél rövidebb időt is enged. A rátemetés - nagyon leegy­szerűsítve - egy olyan temetési helyre történő újabb temetés, amelybe már volt temetve. Ez azért fontos, mert koporsós rátemetés esetén 25 évre bizto­sítani kell a temetési hely érvé­nyességi idejét. Tehát, ha valaki bizonytalan a megváltási idő lejáratában, inkább érdeklődjön a temető üzemeltetőnél. Bár nem az adott témához tartozik azért egy megjegy­zés: többször előfordul, hogy a hozzátartozók úgy gondolják, az üzemeltetők által beszedett díj a saját bevételük. Félreértés ne essék, ez az összeg a teme­tőfenntartás költségeihez járul hozzá és szigorúan elszámolan­dó a temető tulajdonosa felé!- Sírápolás. Az elhanyagolt, temetőképet romboló sírok ese­tében, mi tudnak tenni?- Sajnos előfordul az elha­nyagolt sír - és ha már nagy gaz rajta, akkor biztosan köz­beavatkozunk. S ilyen esetben olykor áldozatul esik a gondo­zó által korábban odaültetett, de benőtt, eltakart kedves virág, esetleg dísznövény, jön a rekla­mációi is néha, de a köz érdeké­ben lépnünk kell. No és olykor a saját munkavégzésünk érde­kében is, mert elburjánozhat a nem kívánt növényzet annyira, hogy a temetői közlekedést ve­szélyeztetheti, ami egy-egy te­metés esetén akár kegyeletsértő fennakadást is okozhat.- Még inkább egy-egy odaülte­tett méretes, cserje, díszfa, amely olykor átérhet a szomszédos sír­helyekre is. Mit ír elő e tekintet­ben az önkormányzati rende­lethez kapcsolódó, a szekszárdi temetőkre vonatkozó szabályzat?- A sírokra tilos ültetni kú­szónövényt, folyondár-, illetve vadszőlőféléket, illetve lomb­hullató fa-és cserjeféléket. Törpe méretű örökzöldek ki­vételével lomb-és tűlevelű örök­zöldeket is! Ebben a témában is kopogtassanak be hozzánk, a vitás helyzetet elkerülendő. A temetkezési törvény végrehaj­tási rendelete alapján a teme­tőszabályzatban vagy a helyi temetőrendeletben szabályozni kell az 1 méternél magasabbra növő növények ültethetőségét. Egyébként a legtöbb temető­ben tilos a fent felsorolt növé­nyek ültetése, ezért mindenhol ajánlott a vonatkozó szabályo­kat tanulmányozni mielőtt ül­tetésbe kezdünk. Ez a helyzet a már letelepített, lerögzített padokkal, amelyek már így is okoztak és még okoznak is köz­lekedési problémát. Felhívjuk a figyelmet, hogy a padok létesí­tése engedélyhez kötött.- A sírhelyek elhelyezésének, formájának, méretének sem csak a fantázia, az egyéni ízlés, szab­hat határokat, feltételezzük...- Mi még olyannal nem talál­koztunk, ami közízlés -, illetve kegyeletsértő lett volna. Az ide­vonatkozó jogszabályokra hi­vatkozva, csupán arra hivnám fel a figyelmet, hogy bármilyen ilyen jellegű munkálat bejelen­tési kötelezettséggel jár, a léte­sítendő sírjel, azon történő vál­toztatás vázrajzát nekünk előre látni kell, s a munka befej eztét is jelenteni kell.- Ami a temetőkben a magán ­gépjárművekkel való közlekedést illeti, a mozgássérülteknek ez teljesen biztosított a kialakított utakon.- Igen, de egy kivétellel... A temetéseket megelőző egy órá­ban, illetve azt követően nem engedélyezett a magánautókkal való közlekedés. Kérem, erre mindenki legyen tekintettel, ne zavarjuk a szertartás menetét! oo Cím Telefon Mobil Szekszárd, Alkony u. 1. 74/511-755 20/440-0040 Baja, Deák F. u. 19/A 79/613-160 20/398-6293 „ Alkony temetkezési iroda" Báta, Fő u. 180. 20/468-7581 Bátaszék, Garay u. 68. 74/491-038 20/264-2138 Bonyhád, Vörösmarty tér 12. 74/451-590 74/452-158 Fadd, „M" Ciklámen Virágüzlet 74/446-569 30/661-4502 Gerjen, Szent 1. u. 10. 20/401-2785 Hőgyész Fő u. 2 74/488-208 20/313-5934 Iregszemcse, Rákóczi u. 111/A 20/415-7320 Kakasd, Ani virágbolt 20/356-4005 Kölesd, Rákóczi u. 5. 74/436-163 30/419-0034 Nagydorog, Rákóczi u. 43. 20/247-2607 Paks, Dózsa Gy. U. 2/A 75/675-732 20/410-7512 Tamási, Szabadság u. 64. OZIRISZ temetkezési iroda 74/506-096 20/403-5303 Tamási, Rákóczi út 130. (Tajti gránit telephelyén) 74/473-651 20/324-7101 Tolna, Deák F. u. 6. 74/443-904 20/953-1475 Schützné Vígh Mária 20/564-9579 Tolna, Hajós u. 9. Aponyi Lászlóné 74/443-601 20/557-5192 Tengelic, Rákóczi F. u. 14. 74/432-439 20/541-2606 1---1 |L#> 1---1 www.panteon-temetkezes.hu Ügyelet 0-24-ig: 20/941-3376

Next

/
Oldalképek
Tartalom