Szekszárdi Vasárnap, 2014 (24. évfolyam, 1-46. szám)

2014-08-24 / 30. szám

2014. augusztus 24. ARANYKÖNYV ^ SZEKSZÁRDI VA§ARMAP Január 28. A Léleképítő sorozat keretében hangzott el Ángyán József előadása: „Akié a föld, azé az ország!”címmel. Február 2. A Civilek napján a vármegyeházán elisme­réseket adott át dr. Puskás Imre, a megyei közgyűlés elnöke. Az Év Tolna megyei civil szervezete elismerést a Szekszárdi Gitáregyesület kapta. A mecénások elis­merésére hivatott Bazsonyi Arany-díjat a Tam-Bau Kft. érdemelte ki. Február 6. Egész-ség Szabadegyetem címmel előa­dássorozatot szervezett a Szekszárdi Men­tálhigiénés Műhely és a PTE Illyés Gyula Kara. Pócs Margit elnök bevezetőjében a jövőről való felelősségteljes vélekedés való­di átgondolására hívta fel a figyelmet, ame­lyet az előadások megerősítettek. Február 25. Sorskérdésekről beszélt Rátóti Zoltán szín­művész a Léleképítő sorozat keretében. Március 1. A hallás jegyében rendezett Szekszárdon szakmai konferenciát a Tolna Megyei Si­ketek és Nagyothallók Egyesülete. A há­zigazda Simonná Váradi Zsuzsanna szak­értő és Takács Attiláné audiológus volt. A neves professzorok előadását nagyszámú érdeklődő hallgatta. A rendezvényen részt vett Kosa Ádám EP-képviselő is. Március 3. Szakmai előadássorozatot tartott az Eső­manók Tolna Megyei Egyesülete, amelyet az autizmussal élők iskolai körülmények között történő elfogadása és segítése téma­körben elemeztek pedagógusok számára, mintegy 160 résztvevővel. Március 3-10. A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány nagy­böjti tartós élelmiszergyűjtést szervezett templomaikban. 126,5 kg élelmiszer gyűlt össze, melyet szétosztottak rászorulóik között. Március 6. A Szekszárd-Űjvárosi Római Katolikus Társas­kör szervezésében a Szent István Házban dr. Borbás Géza, a Pécsi Egyházmegye jogásza tar­tott diafilmvetítéssel egybekötött előadást a spa­nyolországi El Camino zarándokúiról „Szent Jakab nyomában Útibeszámoló az Útról, ami hazavisz” címmel. Az előadó beszélgetőtársa a szekszárdi Kövesdi Mária volt, aki 2012 őszén zarándokolta végig az El Camino-t Az előadá­son mintegy 180-200 fő vett részt Március 11. A Mattioni Eszter Szekszárdi Hölgy Klub Egyesület és a Wosinsky Mór Megyei Mú­zeum Mattioni Eszter festőművész halá­lának 20. évfordulóján Színes álomvilág címmel Lovas Csilla főmuzeológus vetített­képes előadásával emlékezett meg a művész alkotásvilágáról, életéről, emberi tartásáról. Március 13. A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör vezetősége javasolta a Szek­szárd-Újvárosi városrészben található Halász Béla utca Horváth Károlyra vál­toztatását. Horváth Károly 44 éven látott el papi szolgálatot Szekszárdon: kezdetben Szekszárd-Belvárosi káplánként, aztán az Újvárosban adminisztrátorként, majd plébá­nosként és esperesként. A társaskör egyházi elnöki tisztségét pedig 1923-tól a társaskör megszüntetéséig, 1949-ig, majd a titkos működés alatt is betöltötte. Horváth Károly esperes úr közvetlensége, emberszeretete, a vallása, egyháza és hívei iránt érzett elkötele­zettsége, valamint rendkívüli szociális érzé­ke olyan mély nyomokat hagyott Szekszárd Újvárosának lakóiban, hogy a mai napig élő emlékként él és igen kevesen vannak, aki­nek ne lenne valamiféle személyes emléke vele: igen nagy tisztelettel viseltetnek iránta, a Szekszárd-Újvárosi temetőben található sírját közösen ápolják. Március 20. A francia nyelvet és kultúrát népszerűsítet­ték több szekszárdi helyszínen, igy a Garay gimnázium dísztermében és Mangó étte­remben a Frankofónia nemzetközi ünne­pén. Volt verseny, francia nyelvű beszámoló Franciaországról, gasztronómiai bemutató, kóstoló és az elmaradhatatlan sanzon-est, Kovács Gergő közreműködésével. A nap szervezői az Esélyt Tolnának Alapítvány és a Polip Ifjúsági Egyesület. Március 21. A ’48-as honvédek, Garay Antal, Török Zsigmond és Hollós Alajos sírjának meg­koszorúzására az időjárás jobbra fordulása­kor került sor az alsó- és újvárosi temetőben, amelyeknél a város, a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület tagjai és kö­zépiskolás diákok rótták le kegyeletüket. Március 24. Virágvasárnap délután a Szekszárd-Újvá­rosi Római Katolikus Társaskör tagsága és az érdeklődők meglátogatták az ökumené jegyében a szekszárdi evangélikus temp­lomot. Sefcsik Zoltán lelkész mutatta be a templomot és annak környékét. Körülbelül 70 fő vett részt a rendezvényen. Tájékozta­tást kaptak a szekszárdi gyülekezetről és az evangélikus egyházról. Március 25.- A Tolna Megyei Egyed Antal Honismere­ti Egyesület VI. Honismeret Napi, a Bezer- édj István Szakképző Iskolában megtartott megemlékezésén Zentai András c. igazgató, egyesületi tag tartott előadást Bél Mátyásról.- A léleképítőn dr. Horváth István kutató professzor Tények és tévhitek a koleszterin­ről címmel tartott előadást. Április 5. Soltész Miklós államtitkár és Horváth István polgármester, országgyűlési képviselő avatta fel a fogyatékossággal élőket munkához segítő kék Madár Alapítvány új, kétszintes, akadály­mentesített irodaházát a Bartina utcában. Április 15.- Szaniszló Ferenc televíziós szerkesztő Léleképítőn tartott előadást Egy díjbirkózó világraszóló panorámája címmel.- A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör meghívására dr. Haag Éva és Ács Rezső alpolgármesterek látogattak el a Szent István-házba, tájékoztatást nyújtot­tak a város által szervezett programokról, a megvalósult és tervezett munkálatokról. A tájékoztatón 100 érdeklődő vett részt. Április 16. Rúzsa Éva főlevéltáros tartott előadást „Mi­lyen volt az élet a két világháború között Szekszárdon?” címmel a Mattioni Eszter Szekszárdi Hölgyklub Egyesület által szer­vezett Levéltári esték keretében. Május 13. Élő történelem, a Léleképítőn Kéri Edit előa­dása: Kik lőttek a Kossuth téren 1956-ban? Május 22. A Mattioni Eszter Szekszárdi Hölgyklub Egyesület által szervezett Levéltári esték keretében Cserna Anna főlevéltáros tartott előadást „A rejtélyes eredetű és tragikus sorsú Augusz család” címmel. Május 30. Az MNL Tolna Megyei Levéltára adott otthont a Garay Emlékkönyv - Szekszárd tisztelgése a költő születésének 200. év­fordulóján című kötet bemutatójának. A könyv kiadói Szekszárd MJV Önkormány­zata és a MNL Tolna Megyei Levéltára. Köszöntőt mondtak Csillagné Szánthó Polixéna, Szekszárd MJV Humán Bizottsá­gának elnöke, Heilmann Józsefné, a Garay János Gimnázium igazgatója és dr. Várady Zoltán, az MNL Tolna Megyei Levéltár igazgatója. A kötetet dr. Gesztesi Enikő, a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület titkára és Kaczián János, az egye­sület elnöke mutatta be. A könyvbemutatón közreműködtek a Garay János Gimnázium diákjai. Június 1. A Mentálhigiénés Műhely, a Szekszárdi Civil Kerekasztal és Szekszárd város pol­gármesteri hivatala hagyományosan meg­rendezte az Önkéntesek Napját és a Hála Gálát. Csillagné Szánthó Polixéna humán bizottsági elnök köszöntötte a Garay térre kitelepült 16 civil szervezetet, majd a szí­nes, tartalmas programok végén átadták a Szomjú-díjat, amelyet 2013-ban Papp Jó­zsefné, a Platán Nyugdíjas Klub vezetője és a Sani Luludyi Közhasznú Érdekvédelmi Egyesület érdemelt ki. Június 8. A Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület éves közgyűlése Kaczián Jánost, aki megalapítás óta, 1993-tól töltötte be e tisztsé­gét, örökös tiszteletbeli elnökké választotta. Az egyesület új elnöke az eddigi titkár, dr. Gesztesi Enikő, a Garay János Gimnázium tanára, tit­kára Horváth Endréné tanár lett. A dr. Dobos Gyula, Elekes Eduárdné, dr. Kriston Vizi Jó­zsef, dr. Szőts Zoltán összetételű elnökségbe új tag-ként bekerült dr. Vizi Márta, a Wosinsky Mór Múzeum régésze. Június 14. A Léleképítőn dr. Bakay Kornél régész-tör­ténész professzor tartott előadást a 93 esz­tendős trianoni gyászunkról. Június 22. Az 1998-ban alakult Szekszárdi Rotary Club a vármegyeháza dísztermében tartotta éves ünnepi ülését. A leköszönő soros elnök, Evertse Marinus Willem dr. Ungváry Zsig- mondtól, a Magyar District kormányzójától átvehette a legjobb klubelnök címet, amelyet országosan 5 klubvezető kapott meg. A klub 2013/2014 évi elnökének dr. Dobos Gyula nyugalmazott levéltár igazgatót választották. Az alelnöki tisztet Béres Vilmos, a titkárit Bárczy Eörs, a kincstárnokit Vilii János, a klubmesterit Módos Ernő, a fúndation fele­lősit Kosztyi János tölti be. A magyar rotary mozgalom élén is váltás történt. A Magyar District kormányzói tisztét július 1-jétől egy évig dr. Sólyom Bódog tölti be. Augusztus 10. A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Ka­rán találkoztak a Tolna, Baranya, Somogy és Bács-Kiskun megyében élő autista gyer­meket nevelő szülők. Az összejövetelen, amit az Esőmanók Tolna Megyei Autista Gyermekekért Közhasznú Egyesület az országos szövetség közreműködésével szer­vezett, bemutatkoztak az érintett szerveze­tek, majd előadások hangzottak el, amelyet fórum követett, a tapasztalatok, ötletek és javaslatok átadására. Augusztus 20. A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör hagyományos Szent István-napi ünnepségén 3. alkalommal adták át a tár­saskör közgyűlése által 2011 januárjában alapított „Horváth Károly Esperes Díj - a Társaskörért” kitüntetést, amelyben azok részesülhetnek, akik nem tagjai a társas­körnek, mégis támogatják működését. A kitüntetett dr. Csötönyi Sándor, a Magyar Ökölvívó Szövetség szekszárdi születésű el­nöke lett, aki a Társaskörnek évek óta nyúj­tott kiemelkedő támogatásával érdemelte ki az elismerést. A Társaskör ünnepségén részt vett Horváth István polgármester és Szekszárd város képviselő-testülete is. Szeptember 10. Tolna megye és Szekszárd múltjából cím­mel 12 előadásból álló sorozatot indított a Rotary Club Szekszárd. A külső érdeklődők számára is nyüvános sorozat 2013. évi előa­dásait dr. Szabó Géza régész, kandidátus Római kori emlékek Tolnában, Ódor János a WMM igazgatója Tolna megye a honfoglalás és az államalapítás után, dr. Várady Zoltán a levéltár igazgatója Megyénk mindennapjai a török kiűzését követően, Kaczián János ny. népművelő-levéltáros Garay és Szekszárd, dr. Vízi Márta kandidátus Béla király tér múltja és jelene, dr. Gaál Zsuzsa főmuzeológus Egy kisváros a századfordulón címmel tartotta. Szeptember 24. Létrejött a Családi Tűzhely Alapítvány. Alapítója dr. Kertész Ágnes, a Tolna Me­gyei Balassa János Kórház pszichiátriai osz­tályának osztályvezető főorvosa. Az alapít­vány munkatársai, a továbbiakban a helyi családterápiával foglalkozó szakemberek és a családterápiát igénylő családok támogatá­sa érdekében tevékenykednek. Október 5. Szász János polgármester meghívására Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület a XIV. Megyei Honismereti Ta­lálkozóját Závodon tartotta. A jelenlevők megemlékeztek Váradi Antalról, a drámaí­róról, a Kisfaludi Társaság tagjáról, a Váradi Antal Értékmentő Egyesület névadójáról, és megkoszorúztuk az emléktábláját. A találko­zó témája az épített örökség volt. Előadáso­kat tartott László Csaba (Budapest), dr. K. Németh András (Tamási), dr. Gere László

Next

/
Oldalképek
Tartalom