Szekszárdi Vasárnap, 2013 (23. évfolyam, 1-45. szám)

2013-03-17 / 10. szám

2 SZEKSZÁRDI VASÁRNAP HÉTRŐL HETRE 2013. március 17 Sokszínű programból válogathattak a diákok A külhoni fiatalok is tiszteletüket tették a hagyományos Garay Napokon Folytatás az 1. oldalról A gimnázium dísztermében köz­vetlenül a megnyitó után kezdetét vette a Körösi földrajzverseny, amelyre - a teljesség igénye nélkül - Révkomáromból, Gyergyószent- miklósról és Kolozsvárról is érkez­tek diákok, s amelyen ezúttal Bulgá­ria volt téma. Ivan Janev, a Bolgár Köztársaság magyarországi nagykö­vetének üdvözlő sorait olvasta fel Lekov Mária, a nagykövetség mun­katársa. Az attasé üzenetében a ver­seny kapcsán megköszönte a ked­ves érdeklődést országa iránt, egy­ben felhívta a figyelmet arra, meny­nyi mindenben jeleskedett a bolgár nemzet az évszázadok során. Elég, ha csak a szláv írásbeliségre, a bol­gár folklórkincs egyedülállóságára, a computertechnika létrehozásában végzett erőfeszítésekre gondolunk, de kiemelte Bulgária különleges ter­mészeti adottságait is. „Örvendek, hogy a magyar fiatalok többet sze­retnének megtudni országunkról” - méltatta a nagykövet levelén keresz­tül a versenyzőket Lekov Mária, majd a zsűri elnöke, a PTE földrajzi intézetének vezetője, dr. Gyuricza László szólt a versenyzőkhöz. A pro­fesszor üdvözlő szavaiban a Bulgári­ában a szocialista évtizedek alatt ta­pasztalt elmaradott idegenforgalmi állapotokat és a jelenleg a turizmus terén rohamosan fejlődő országot hozta kontrasztba. Hangsúlyozta azt is: Bulgária még mindig kevésbé ismert az átlag magyar számára. A ver­seny délelőtti részében írásbeli feladatokban kellett tudásukat meg­mutatniuk a diákok­nak, míg délután a szó­beli kérdések következ­tek, a válaszok értékelé­se után a döntőbe már csupán az első hét he­lyezett kerülhetett be. A vetélkedőt taktikai, stratégiai és rapidfel­adatok is jellemezték, de diafelismerés is tarkította a fel­adatokat. Délelőtt a legkülönbözőbb téma­körben hallgathattak előadásokat a tanulók, így irodalmi hősöket vizs­gálhattak bírói szemmel dr. Barkóczi Balázs felvezetésében, be­hatóan tájékozódhattak a Mars-ku­tatás legújabb eredményeiről dr. Sík András előadásán, de dr. Bérezi Szaniszló által megismerhették az eurázsiai díszítőművészet geomet­rikus tudáskincsét, míg Seres Attila, az MKB Bank munkatársa a hitelek útvesztőiben segített eligazodni. A Garay napokat tanárdiák mérkőzé­sek, a Német Színházban „Az én Pannóniám” című vers- és próza­mondó verseny országos döntője, ezen kívül A zene fizikája és kémiá­ja fantázianéven érdekes laborkí­sérletek, idegen nyelvi filmek dél­utánja, judo-bemutató, s még fekve nyomó verseny is színesítette. A programokat csütörtökön mazsoret- tbemutató és disco zárta. A Körösi földrajzverseny vég­eredménye: 1. Farkas Eszter (Bá­thory István Elméleti Lyceum, Ko­lozsvár), 2. Szabó Áron (Horváth Mi­hály Gimnázium, Szentes), 3-4. Wallner Zsolt (Petőfi Sándor Gimná­zium, Pápa) és Pusztai Ferenc (Pan­nonhalmi Bencés Gimnázium). Az én Pannóniám vers- és prózamondó verseny végered­ménye: Fődíj: Gracza Virág (Vak Bottyán Gimnázium, Paks). Nívó­díj: Tőtszegi Zsuzsanna (János Zsigmond Lyceum, Kolozsvár). Kü- löndíj: Szanyó Veronika (Garay Já­nos Gimnázium, Szekszárd). Kö­zönségdíj: Zsoldos Krisztián (Mű­vészeti Gimnázium és Szakközép- iskola, Pécs). Gyimóthy Levente Szakember válaszolt a diákhitelkérdésekre A Garay Napok előadásai közül népszerű volt a diákhitel témáját feszegető. Nem véletlenül, hiszen sok gimnazista továbbtanulásánál elengedhetetlenné válhat e ked­vező konstrukciójú hitel felvétele, hogy finanszírozni tudják tanulmányaikat. A diákok kérdéseire az MKB Bank szekszárdi fiókjának munkatársa, Seres Attila válaszolt. A szakember felhívta a figyelmet: a hitel felvétele átgondolandó kérdés, hiszen az egyetemi, főiskolai tanulmányokat követően a fizetés bizonyos százalékát annak tör­lesztésére kell fordítani. Egy friss felmérés alapján 335 diák 16%-a megélhetési okok­ból vette fel a diákhitelt, és csupán 8 százaléka fordította valósan tandíjra. A hitelt 2001. óta mintegy 320 ezer hallgató 228 milliárd forint értékben vette igénybe. Tízhetenként középfokú nyelvvizsga, két év alatt 9! Cz. Nagy Zsófia, a harma­dikos gimnazista beszél korosztályos rekordjáról és az ehhez vezető mód­szerről - a Kreatív Nyelv- tanulásról!- Kedves Zsófia! Hogyan sikerült 18 évesen ezt a rendkívüli teljesítményt vég- hezvinnie? Kilenc középfokú nyelvvizsgájával ugyanis nyelvtanulásban a középiskolások egyéni bajnoka lett Magyarországon! Kérem, sorolja fel őket időrendi sor­rendben!- Nem lesz egyszerű, de megpróbálom évekre bontani: 2010. március: spanyol, június: német, szep­tember: francia, 2011. január: olasz, május: holland, szeptember: orosz, 2012. január: eszperantó, május: dán és angol. A hollandot leszámítva mind „origo” tí­pusú, előtanulmányaim németből és angolból voltak, a többi nyelvet nulláról kezdtem.- Hogy találkozott a módszerrel?- Már általános iskolában is tanultam nyelvet, de amikor gimnáziumba kezdtem járni, kerestem a lehe­tőséget, hogy hogyan tudnék hatékonyabban tanulni. Nagyapám, aki személyesen ismeri a szerzőt, hívta fel a figyelmemet a Kreatív Nyelvtanulási Módszerre, mivel Ő is sikerrel használta a tananyagot.- Mi a tanulás menete?- Ez egy egyéni nyelvtanulási módszer. Otthon a saját tempójában tud tanulni a tanuló, így maga osztja be az idejét. Nyelvtani szabályok mentén haladva begyakorol­ja a beszédet és az írást is. A tananyag minden nyelvi létformára hat, tehát megtanít írni, olvasni, beszélni és megérteni a gyors beszédet.- Hogyan gyakorolja a beszédet egyedül?- Úgynevezett beszéd-szimulációs módon. A sok ezer kétnyelvű feladatot időre is el kell végezni, olyan sebességgel, ahogy magyarul beszélünk. Ehhez min­den segítséget megkap a tanuló, megfelelő szókincset, érthető nyelvtani magyarázatokat, CD-ket a kiejtés elsajátításához.- Hogyan tovább?- Úgy döntöttem, hogy folytatom a nyelvek tanulását, és már az érettségi előtt szeretnék tíz nyelvvizsgával rendelkezni. Kevés szabadidőmben előadásokat tar­tok a módszerről, hogy mások is megismerjék és ők is sikeres nyelvtanulók legyenek. így személyesen is találkozhatnak velem vagy sás kreatív nyelvtanulókkal az érdeklődők.- Kedves Zsófia, még sok további sikeres nyelv­vizsgát kívánunk.1 www.kreatlvnyelv.hu Angol, német, olasz, francia, orosz, spanyol, portu­gál, holland, svéd, norvég, dán, eszperantó tananya­gok megtekinthetők és 21.990 Ft-os egységáron megvásárolhatók: Angol, német, olasz, francia, orosz, spanyol, portugál, holland, svéd, norvég, dán, eszperantó tananyagok megtekinthetők és 21.990 Ft-os egységáron megvásárolhatók: SZEKSZÁRD: 2013. március 21. (csütörtök) és 28. (csütörtök) 16-18 óráig Gyermekkönyvtár (505-ös Szakmunkásképző sarkán) 4 Gaál Ottó nagysikerű tankönyvének bemutatója! UJ UT A NYELVTANULÁSBAN! Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó! ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, NORVÉG, DÁN, OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPE intő és megrendelés: WWW' .kteati' pírt#'

Next

/
Oldalképek
Tartalom