Szekszárdi Vasárnap, 2011 (21. évfolyam, 1-50. szám)

2011-08-21 / 33. szám

2011. augusztus 21. ARANYKONYV SZEKSZÁRDI VÁSÁR 13 lásokat, és kezdeményezték finn üzletemberek látogatását Szekszárdon a következő évben. A két város között 2011-ben lesz a testvérvárosi kapcsolat feltételének 25. évfordulója amelynek kapcsán - a nagy földrajzi távolság ellenére - i áthatóan több találkozásra is sor kerülhet- Pénteken a PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar ve­zetősége látta i endégül a delegációt és tartott be­mutatót a főiskolán folyó képzésekről A vendé­gek meghívást intéztek a főiskola részére egy tomiói szakmai látogatásra amelynek során a tomióifőiskola vezetőségével a jövőbeni együtt- müködésről állapodhatnak meg. 9. WAREGEM- A korábbi étek hagyományainak megfelelően Waregem tarosa és a Waregem-Szekszárd Ba­ráti Társaság immáron 6. alkahmmal látott i endégül közel 50 szociálisan hátrányos helyze­tű szeksziírdi tanulót a nyári szünetben. A nagy­részt a Szivárvány Iskola és a GYIVI által kijelölt g) vrmekek július 6-13. között vehettek részt bel­giumi kiránduláson melynek teljes költségét a vendéglátók fedezték. A gyerekek és kísérőik a korábbi étek gyakorlatának megfelelően csalá­doknál nyertek elhelyezési és számos nagy él­ményt jelentő programon vehettek részt- Ebben az évben augusztus 28,-szeptember I. között rendezték meg belga testvérvárosunk leg­nagyobb ünnepét a Waregem Koerse nemzetkö­zi lóversenyt Városunk részéről ebben az évben a közerő önkormányzati választások miatt nem került sor kiutazásra.- Waregem városából ebben az évben is érkezett testvérvárosi delegáció a szüreti napokra. Szép tember 17-20. közöttJo Neirynck alpolgármes­ter. Bart Kindt és Guy Adams önkormányzati képi iselők érkeztek Szekszárdra, és a delegációk számára szervezett fogadásokon kívül Ács Re­zső alpolgármesterrel és dr. Sólyom Bódog el­nökkel folytattak tárgyalásokat a következő évek programjairól többek között a magyar és a belga napok lehetséges folytatásáról EGYÉB NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK: Március 12-13. 15 fős önkormányzati képviselőkből borászok­ból és mezőgazdasági szakemberekből álló dele­gáció utazott el a szerbiai Vrsac táros meghívá­sára. Vrsac városa Lugos testvérvárosa is egybett és a lugosi ünnepségek kapcsán már korábban felivtődött a két város közötti együttműködés le­hetősége. 2009-ben Vrsac város küldöttsége járt Szekszárám, és kezdeményezte a borászok és mezőgazdasági szakemberek közötti kapcsolat- fehétett, melyvek révén ebben az évben ők látták t endégül a szekszárdi delegációt. Május 22. Az EKF pécsi programja és a pünkösdi fesztivál programsorozata alkalmából városunklxt láto­gatott az FICB Nemzetközi Borrendi Szövetség delegációja, amely a Pécsett rendezett 46. nem­zetközi konferencia kísérő programjául válasz­totta a szekszárdi látogatást A szakmai vezető­ket Horváth István polgármester köszöntötte, majd Kővári lászló, az önkormányzat gazda­sági és mezőgazdasági bizottságának elnöke és Módos Ernő, azAlisca Borrend nagymestere fo­gadta a Borkútnál A vendégek ezt köietően lá­togatást tettek és baráti beszélgetést folytattak több, híres szekszárdi pincénél A Garay-gimiuizium az ERSTE Alapítiány kör­nyezeti édelmi programjára a kobzsvári Bátho­ry István líceummal közös korábbi sikeres pá­lyázatának eredményeként 12 diák és 2 tanár látogatott az erdélyi nagytárosba majd hasonló létszámot fogadtak a Garay-napok keretében. Május 28.-június 5. A Nyitott Világ Alapítvány 2002 óta Tauberbischofsheimtxíl érkezőfiataloknak szer- ivz programokat amelyben az ország neteze- tességeivel ismerkedtek meg. VI. Egészségügy Március 23. A megyei kórház szülészet-nőgyógyászati osztálya ambulanciája: két lizsgádó, az ultrahangszolxt a kislabor és a i árótér felújítása a Paksi Atomerő­mű ZrL, a Szekszárdi Szülészetért Közhasznú és a Nyitott Szh i és Szerető Gondoskodás alapít­ványok támogatásával valósult meg. Április 4. Báli Mihály, a K&H Bank fiókigazgatója a Gyógyvamzsprogmm keretében átadta a Balassa János kórház gyermekosztályának azt a több mint 700 ezerforint értékű műszert ami a légúti megltetegedésekben szemedéi gyerekek terheléses i izsgálatának hatékony eh égzését biztosítja Május 15. Az ápolók nemzetközi napját konferenciával és az ápolók elismerésével ünnepelték a megyei kórházban. A minisztérium dicsérő oklevelét ve­hette át Böröcz Istvánná, a kórház gyógyszer- tárának iiezető asszisztense, közel 4 évtizedes munkájáért Május 19. 850 ezer forint értékű nővérhívó berendezést ajándékozott a Balassa János kórháznak az Ok lel Kft. Július A szekszárdi áicitáborban 11 túlsúlyos 7 és 14 év közötti kisdiáknak nyújtottak segítséget a fo­gyáshoz a Balassa János kórház gyermekgyógyá- szati osztályának szeri ezésében. A foglalkozáso­kat Dózsa Attilám' a kórház konduktor gyógytestnevelője és Schneider Mónika, a gyer­mekosztály főnővére vezette. Július 30. Az „Egy csepp figyelem’’ Alapítvány - amelyet Erős Antónia közismert tévés személyiség ho­zott létre - országos programja keretében a Garay téren végzett egészségügyi szűrést ame­lyen több százan vettek részt Szeptember 16. A Magyar Rákellenes Liga szekszárdi csoportja szervezésében a városháza közgyűlési termé­ben dr. Halász Nóra tartott előadást „Mit ve­szet mit eszel?" címmel Szeptember 28. A Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek Egyesükté nek szervezésében dr. Szí Vince belgyógyász a cukortretegségek idegrendszeri szövődményei­ről tartott előadást Október- „Életei az éveknek” program keretében a szekszárdi időseket ellátó szociális központ 5 nappali és 3 bentlakásos intézményéből száz szépkorú közremüködéséivl a Szent István Ház­ban tartottak műsoros estet az idősek világnap­ja alkalmából ahol Horváth István jmlgármes- tér míves serleggel ismerte el az idősek otthonai­ban élők művészi teljesítményét- „Nem vagy egyedül” - így szőtt a méltóság me zeje mozgalom idei üzenete a szekszárdi „Méltó­sággal az út légén" Hospice Alapíti dny szert ezé seben a Babits Mihály Műtelődési Httban. Dr Varga Éva főorvos, az alapítvány kuratóriumá­nak tagja, a betegeknek és a hozzátartozóknak nyújtandó klkisegítség-szolgálat fontosságáról beszélt Ezután Csillagné Szánthó Polixéna mondott köszönetét az önzetlen segítő munkájá­ért Műsort a Liszt Ferenc Zeneiskola, a Garay János Általános Iskola és AMI tanulói adtak.- Tizedik alkalommal rendezett emléknapot nétr cukija tisztektére a Tolna Megyei Önkormány­zat Balassa János Kórháza. 1 megye egészség ügyi dobozéinak ünnepnapján ckklőtt az orva sipályázatokra beérkezett munkák elbírálása és díjazása történt Ezt köietően tudományos ta­nácskozás kezdődött, melyen dr. med habit Reuter Gábor, az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regio nális Virológiái Laboratóriumának lezetője „Ví­rusok és az evolúció" címmel tartott előadást Ezt követően prof. dr. Termik Gábor, a PTE ÁOK Infektológiai Katasztrófa-orvostani és Oxyoló- giai Intézet igazgatója, egyetemi tanár beszélt a hazánkba behurcolható trópusi betegségek felis- merhetőségérőL A Balassa-nap résztveiői a Szent János és Pál kápolnában ökumenikus istentisz­teleten lettek részt amelyen Sefcsik Zoltán ei angélikus kikész hirdetett igét A jubileumi ün­nepség délutáni programján dr. Muth Lajos fő­igazgató főorvos a kóirház helyzetéről tartott elő adást majd kitüntetéseket és kineiezéseket aáitt át s bemutatta a kórház új munkatársait Az ün­nepséget megtisztelte dr. Réthelyi Miklós nemze­ti erőforrás miniszter, dr. Puskás Imre, a megyei közgyűlés elnöke és Honáth István, SZMJVpol­gármestere is „Pro Sanitate" kitüntetésben része­sült dr. Andriska István, a traumatológiai osz­tály főorvosa, dr. Csordás Jenő. a gyermek- gyógyászati osztály nyugalmazott vezetője, dr. Kántor János, a gyermekgyógyászati osztály nyugalmazott gyermeksebésze és Kovácsné Nagy Irma diplomás ápolónő, a műtő- és diag­nosztikai blokk lezetője. Miniszteri dicséretben részesült dr. Tánczos Rozália nyugalmazott hi­giénikus főorvos. Beier Matthiasné, az orvosi könyvtárvezetője, dr. Germánne Szellők Mari­anna. Gyulai Miklósné ékbnezési osztályvezető, Lázár Lajos, az infomuitikai osztály mb. lezető je. Pfaffné Deli Zsuzsanna a tüdőgondozó i eze- tő asszisztense, dr. Wallner Tamásiul dr. Parrag Ilona Erzsébet nyugdíjas vala­mint a CORA Kiemelt Közluisznú Alapítiány Balassa-díjat lehetett át Benuíthné Turányi Eri­ka diabetes reluibilitációs szakasszisztens dr. Hardicsay Klára lezetőförvös dr. Gagyi Em­ma főorvos Ahnási Lajosné endoszkópos szak- asszisztens Guszl Istiánnépénzügyi előadó. Ko- lács Istiánné varrodai csoportiezető, lászkíné Fiilöp Borbála közbeszerzési referens. Október 4. A Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alap szén ezete szeri ezésében a Korai felismeréssel a rák gyógyittuitó című kiállítás megnyitója keleté­ben prof. dr. Simon Tamás, a Magyar Rákelle­nes Liga elnökének. „<4 rák korántsem olyan sors- csapás, mint ahogy az emberek tudatában él" cí­mű előadása hangzott el a Műtvszetek Házában. Október 4-11. A 20 éles Mentálhigiénés Műhely szenezésé ben lebonyolított „Lélekkel a visszaúton.. ” cí­mű pszichológiai kultúra hete fő témái voltak a párkapcsolati krízisek, a kriminalitás, a devian­ciából való visszatérés, a börtönélek utáni mi­nőségi ékt lehetőségei, a pizitíi > gondolkodás ter­jesztése. A hetet zenés meditációval egybekötött kkkedzés zárta, amelyet Pócs Margit örömtré­ner, a Mentálhigiénés Műhely elnöke tartott. Október 21. Dr. Tóth János szülész-nőgyógyász klinikai on­kológus a méhnyakrákról tartott előadást a pol­gármesteri hivatal közgyűlési termében, a Ma­gyar Rákellenes Liga Szekszárdi Szervezetének felkérésére. Október 21-27. Az egészséghónap jegyében 12-15 éves diákok ré- szére hirdetett „Egészségneivks és kcmipetencia- fejksztés’címmelprogramsorozatot a Babits Mi­hály Műtelődési Ház. Ennek keretében „Dohány­zásprevenciós szervbemutató programot" Läufer Éva, az ÁNTSZ munkatársa tartott. Dr. Díszló Eszter, az ANTSZ Szekszárd-Bonyhád kistérségi tiszti főorvosa pedig „Hogyan szórakoz­nak a fiatalok? Alkohol és házibuli’’ címmel tar­tott előadást Serdülőkori probknuíkról éktmód- beli tanácsokat Molnámé Holtot Zsuzsanna az ÁNTSZ munkatársa beszélt Az előadások mel- ktt a Magyar Vöröskeryszt közremüködéséivl egészségügyi gyakorlati foglalkozások is voltak. Október 26. Dr. Báli Ildikó főorvos a hepatitisről tartott elő adást a Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek Egyesii- ktének meghítására a kórház előadótermében November Randolph Westplud Szekszárdot is érintette út­ja során. A kerékpáron utazó világjáró a rák el­leni harcra Ilii ja fel az emberekfigyelmét Ő ma­ga is megküzdött e súlyos kórral Több műtéten esett át Napjainkban ötödik föld körüli útját járva hazánkat is körltekerekezte. November 30. A homeopátia lehetőségeiről tartott előadást Bocsi Alexandra, a Boiron Hungária Kft munkatársaa Toliul Megyei Kinőtt Diabetesesek Egyesületének szén ezésében a kórház „lila " épületében December 15. A Tolna Megyei ILCO Egyesület 15. él fordulós ünnepi közgyűlésén Somogyvári Simicza Im­re, a Magyar ILCO Szöietség elnöke és lemle Béláné, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor­mányzatának képviseltje köszöntötték a részt­vevőket A jubiláló egyvsüktet a Baja és Vidéke, a Dombóiári és a Somogy Megyei ILCO Egyesi'det elnökei is köszöntötték. December Mözsi Szabó Istiánfestőmíiiészbetklieinező kis­fiúikat ábrázoló festményt ajándékozott a Balassa János Megyei Kórház Gyermekosztályának. VII. Civil szervezetek Január-december- A Szekszárd Alsóvárosi Rk. Közhasznú Egyesület gazdag programot szén ezett 201 Oben Fő céljuknak a 250 éles Szent János és Pál kájxil- na felújításához az egyházközséggel közös ado­mánygyűjtő és ennek Kekkében lezajló kulturális programok szerepeltek. A rendezvénysorozat szervezésében és kbonyolításában kiemelkedő szerepet töltött be Bacsmai László, Baka Ferenc Baka János Bartók Julianim, Bíró László pits pik, Elekes Ethiárdné, Ékes László, Frei Fe­renc Fusz György, Gyalog Lajos, Heimann Zoltán, Honáth Kálmán, Lengyel Péter, Ko- lács Józsefné, az egyvsükt elnöke. Nagy Janka Teodóra, Naszladi Éva, dr. PalkónéTucsni Ka­talin, Prantnerné Frei Erzsébet, Ribling Fe­renc Takács István, Takács Istiánné.-.4 Léleképítő sorozat vendége voltjanuárban FrankaDeli (Kőházy Ferencj műsorvezető, underground hiphop előadó, márciusban Balczó András világ- és olimpiai bajnok, ápri­lisban Takaró Mihály irodalomtörténész, aki Herczegh Ferenc éktműiet méltatta. Májusban Pap Gábor művészettörténész, magyarságku­tató, aki Két éktviteli modell összeütközései. Bé la királyunk éktélxm címmel fejtette ki lékmé nyél A Lékképítő őszi programja Szaniszló Fe­renc „Helyünk itthon és a világban - a magyar­ság klkiállaprta" című előadását>al kezdődött a BMMH színháztermében. A következő vendég Simó József volt, aki Reményik Sándor éktmű- véről költészetéről életéről tartott előadást De­cemberben Szvorák Katalin Liszt- és alternatív Kossuthdífas népdalénekes zeneakadémiai ta­nárszóban és dalban vallott népről zenéről ékt- ről hivatásról és hitről Február-december Folytatta sikeres előadás-sorozatát a Magyar Vállalkozói Szalon Februárban Diktier Zol­tán a hazai pírtrendszer alakulásáról április­ban dr. Farkas Ádám, a PSZÁF elnöke, május­ban dr. Mezei Barna. azELTE rektora június ban dr. Palócz Éva, a Kopnt Tárki Konjunküí-

Next

/
Oldalképek
Tartalom