Szekszárdi Vasárnap, 2011 (21. évfolyam, 1-50. szám)

2011-01-09 / 1. szám

HÉTRŐL HÉTRE 2011. január 9. Díjemelésekről is döntött a közgyűlés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet. Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Jogi és Közigazgatási Igazgatóságán igazgatóságvezető munkakör betöltésére. A részletes pályázati felhívás a www.szekszard.hu honlapon, a Közügyek/Állás menüpontban tekinthető meg. Januártól gyalogolhatunk az egészségünkért Két tucat napirendi pontot tárgyalt legutóbbi, decemberi ülésén Szek­szárd város közgyűlése. A képviselők többek között a 2011-es szolgáltatási díjak egy részéről is határoztak. En­nek értelmében az infláció mértéké­vel, átlagosan 4 százalékkal drágult a kéményseprői és a kegyeleti szolgálta­tás, és ugyanennyivel emelkedtek a közterületek használatáért és a köz­utak nem közlekedési célú igénybe­vételéért fizetendő díjak. Várhatóan nem emelkednek viszont a piaci díj­tételek annak érdekében, hogy a hely­ben, illetve a környéken megtermelt zöldség és gyümölcs olcsóbban jut­hasson el a fogyasztókhoz. A közgyűlés hatályon kívül helyez­te a vállalkozók kommunális adójáról szóló helyi rendeletet, mert a parla­ment törvénymódosítása révén janu­ár elsejével ez az adónem megszűnt. A képviselők elfogadták a közgyűlés idei munka-, illetve belső ellenőrzési tervét. Egy szervezeti átalakításnak köszönhetően február elsejétől a A Szekszárdi Klí­makor koordiná­tori feladatait ellá­tó Zöldtárs Ala­pítvány ötletbör­zét hirdet 2011. évi, helyi klíma­védelmi progra­mok, akciók megvalósítására. A legjobb ötletek, javaslatok megva­lósítását a klímakor támogatásban is részesítheti. Az ötletek, javaslatok tartalmi, for­mai követelményeit tartalmazó adat­lap és az értékelés szempontjai megta­lálhatók a www.zokltars.hu honlapon. A javaslatoknak 2011. január 20., 12.00 óráig kell a Zöldtárs Alapít­ványhoz beérkezniük, nyomtatott vagy elekt­ronikus formában. Javaslatot tenni - a közgyűlés által elfoga­dott Szekszárdi Klíma­stratégiával összhang­ban - következő 5 té­makörben lehet: 1. Környezeti nevelés, 2. Energiagazdálkodás, 3. Közlekedés, 4. Vízgazdálkodás, 5. Hulladékgazdálkodás. A beérkezett javaslatokat a klíma­kor munkacsoportjai értékelik nyilvá­nos ülésükön:- Környezeti nevelési munkacso­port: 2011. január 24.16.30 óra,- Energiagazdálkodási munkacso­port 2011. január 25.16.30 óra,- Közlekedési munkacsoport: 2011. január 26.16.30 óra,- Vízgazdálkodási munkacsoport: Költségvetési Elszámoló Szervezet a polgármesteri hivatalba „olvadva” végzi tevékenységét. Tudomásul vet­te a testület a távhőszolgáltató Alfa Nova Kft. tájékoztatóját arról, hogy az első negyedévben nem emeli a me­leg víz és a szolgáltatás alapdíját. Hoz­zájárult a közgyűlés, mint tulajdonos, hogy a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. Zomba, Felsőnána és Kéty vízellá­tására társaságot alapíthasson. Támogatták a képviselők, hogy a sportcsarnok pályázatot nyújthasson be „A kerékpáros közlekedés infrast­rukturális feltételeinek javítása Szek- szárdon” címmel. Csillag Balázs igaz­gató elmondta: a 10,5 milliós költség- vetésű pályázatból - az önrész 525 ezer forint - két darab 20 férőhelyes kerékpártároló és öt bicikli megvásár­lása mellett két öltöző felújítására is futja majd. Eredményes volt az aljegyzői poszt­ra kiírt pályázat. A közgyűlés zárt ülé­sen dr. Götdinger István igazgatóság­vezetőt nevezte ki aljegyzőnek. 2011. január 27.16.30 óra,- Hulladékgazdálkodási munkacso­port 2011. január 28. 14.30 óra. A munkacsoportok ülésének hely­színe: Szekszárd, Polgármesteri Hiva­tal Műszaki tárgyaló. A felhívással kapcsolatban további információk találhatók, illetve kéihe- tők az alábbi elérhetőségeken:- www.zoldtars.hu,- info@zokltars.hu,- 7100 Szekszárd, Béri B. Á. 91. fszt.1.,- Tel: 74/414-217,20/299-8960. A közleménnyel kapcsolatban megkérdeztük Baka Györgyöt, a Zöld- társ Alapítvány elnökét, hogy mit sze­retnének elérni a felhívással.- Azt várjuk, hogy minél többen ve­gyenek részt a szek­szárdi, a helyi klíma­programokban. Minél több civil szervezet, oktatási intézmény, ér­deklődő magánsze­mély vagy vállalkozás gondolkodjon el azon, hogy a helyi klímastra­tégiából ő mit tart fon­tosnak, és találják ki, hogy melyek azok a ki­sebb-nagyobb programok, aminek a megvalósításában részt is vennének. Lehetnek olyan egyszerű ötletek is, hogy például egy osztály diákjai egy évre visszamenőleg kigyűjtik az ott­honi energiafogyasztásuk adatait, és vállalják a következő évben is az ada­tok folyamatos nyilvántartását. Való­színűleg sok család elgondolkodik majd azon, hogy mi mibe kerül A leg­jobb javaslatokat a klímaalapból tá­mogatni tudjuk. Kampányt indít a szekszárdi klímakor a gyalogos és kerékpáros közlekedés népszerűsítéséért, és a tervek szerint oktatni fogják a gazdaságos autóveze­tést a tolnai megyeszékhelyen, ahol Magyarországon a legtöbb az ezer la­kosra jutó gépkocsik száma. A klímakor közlekedési munkacso­portja januárban fogadja el végleges cselekvési tervét, az elképzelések sze­rint a hagyományos autómentes nap mellett megszervezik a „Gyalogolj az egészségedért!” elnevezésű progra­mot is - mondta Gaál Zsófia, a klíma­kor koordinátora. A program lénye­ge, hogy a résztvevők átgyalogolnak a városon, közben egészségügyi szűré­seken vehetnek részt. A tervek közt szerepel, hogy elő­ször a polgármesteri hivatal gépkocsi­jait, majd az önkormányzati intézmé­nyek járműveit környezetbarát Green-plus katalizátorral szerelik fel ennek nyomán csökken az üzem­anyag-fogyasztásuk, és akár 50 száza­lékkal kevesebb káros anyagot bocsá­tanak ki. A közlekedési munkacsoport alap­vető célja a motorizáció csökkentése, Az Intézményközi Informatikai Rend­szerbe (IKIR) regisztrálhatnak immár a betegek a megyei kórház rendelőin­tézetében felállított regisztrációs pult­nál és az osztályok adminisztrációján. Az IKIR használatával lehetővé vá­lik, hogy a szakemberek egy adott ke­zelés során a páciens korábbi vizsgála­ti eredményeit, kórelőzményét, me­lyek más, a rendszerhez csatlakozott egészségügyi intézményben keletkez­tek, meg tudják tekinteni. A regisztrá­ció révén csökkenhet a felesleges vizs­gálatok száma, másrészt az orvosok a lehető legtöbb információ birtoká­ban hozhatják meg döntéseiket. Simon Bélától a kórház informati­kai projektvezetőjétől megtudtuk: Az adatokat szigorú adatvédelmi törvé­nyi előírásoknak megfelelve, a bete­gek személyiségi jogait szem előtt tartva kezelik. A betegek maguk hatá­rozhatják meg, hogy melyik kórház­ban, rendelőintézetben, milyen adata­ikhoz férhessenek hozzá. Arra is lehe­tőségük van, hogy egyes kezeléseik el­valamint az, hogy a szekszárdiak a gyalogos és kerékpáros, illetve a tö­megközlekedést részesítsék előnyben a gépkocsik helyett - mondta Gaál Zsófia. Az önkormányzatok költség- vetésében az utak javítására, parko­lókra fordított összegek jóval nagyob­bak, mint a járdák, bicikliutak felújítá­sára szánt keret; e téren is előnyben kellene részesíteni azokat, akik nem az autós közlekedést választják, és haj­landóak lemondani kényelmükről - jegyezte meg a koordinátor. A megye- székhelyen 2009-ben végzett felmé­rés szerint a megkérdezettek 36 szá­zaléka vállalná, hogy gépkocsi helyett gyalog vagy kerékpárral közlekedik, és 28 százalékuk válaszolt úgy, hogy a tömegközlekedést használja az autó helyett. KSH-adatok szerint a magyar me­gyeszékhelyek között 2008-ban Szek- szárdon volt lakosságarányosan a leg­több személygépkocsi: a városban 368 jármű jutott ezer főre, míg a me­gyeszékhelyek átlaga 315 volt. Szek­szárd e téren Budapestet is megelőz­te, a fővárosban 348 vök az ezer főre jutó autók száma. (Forrás: MTI) érhetőségét letiltsák. Az IKIR egy a Dél-Dunántúl régióban uniós támo­gatással kialakított mintarendszer, amelyhez a barcsi rendelőintézet, a Kaposi Mór Oktatókórház, a Kapos­vári Egyetem, a paksi rendelőintézet, a Pécsi Tudományegyetem, a sziget­vári kórház és a Balassa János kórház csatlakozott. Tehát ha például Pécsre, Paksra vág)' éppen Kaposvárra kerül eg>' páciens, ott - ha regisztrációjával ezt lehetővé tette - orvosai láthatják a Szekszárdon elvégzett vizsgálatainak, kezeléseinek adatait akkor is, ha ellá­tási lapjait, zárójelentéseit nem vinné magával Simon Béla elmondta: hetente átla­gosan 80-100 lekérdezés történik más kórházak rendszereiből amelyek új információkkal segítik a gyógyító személyzet munkáját a megfelelő di­agnózis és terápia meghatározásá­ban. A Balassa János kórházon keresz­tül több ezren regisztráltak már az IKIR-be, és várják a további jelentke­zéseket a betegfelvételi irodákon. Felhívás Szekszárdi Klímakor A lelet utazik, nem a beteg

Next

/
Oldalképek
Tartalom