Szekszárdi Vasárnap 2003 (13. évfolyam, 1-44. szám)

2003-06-29 / 25. szám

2003. JÚNIUS 29. SZEKSZÁRDI Köztisztviselők napja: július 1. Vendégem a Gemenc presszóban dr. Kun József, a Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője. Randevúnk apropóját a küszöbön álló, immár hagyományossá vált köztisztviselők napja adta. Azon túlmenően pedig az a tény, hogy dr. Kun Jó­zsef több mint három évtized után „visszatért" a közigazgatásba. - Igazi „tüke", ennek ellenére nem sokat tudunk önről. Ez talán eddigi hivatásának, másrészt egyé­niségének is betudható. Akivel kö­zelebbi kapcsolatba kerül, az vi­szont megtapasztalhatja történelmi és földrajzi tájékozottságát, vala­mint humorát, amely nem mentes az öniróniától sem. Kezdjük talán Babitscsal, Szekszárdon szület­tem... - Egyedüli, kései gyermekként. Édesapám cipész volt, édesanyám női szabó, s nagy ajándéka a sors­• hogy még ma, 90 évesen is zséges, önállóan ellátja magát. - Iskolák? - Még nem volt akkora a válasz­ték, mint ma. A Garayban végez­tem az általános iskolát. Aztán hosszú időre elkerültem a szülői házból, évekig csak vendégként jártam haza. Pécsett, az Építőipari Technikumban érettségiztem, s mi­után az álmom az volt, hogy törté­nelem-földrajz szakos tanár le­gyek, ezért elvégeztem a tanárkép­ző főiskolát, csak a történelen\ mó­dosult, ugyanis földrajz-rajz szak­ra vettek fel. Az első munkahelyem a szek­szárdi Városháza volt, illetve akko­ri nevén a Városi Tanács. Először a műszaki osztályon, majd az infor­mációs irodában, s azt követően a titkárságon dolgoztam vezető be­osztásban. Akkor már a másoddip­lomámért tanultam Pécsett, a jogi egyetemen, ahol 1980-ban dokto­ráltam. - Közben „elpártolt" a Városi Ta­nácstól... - Vannak lépések az ember életé­ben, amelyeket meg kell lépnie. Ez volt számomra az a lépés, amikor a Népi Ellenőrzéshez kerültem, s ott dolgoztam 1989-ig, s közben már érlelődött bennem az érdeklődés az igazi jogi munka iránt. - Egy olyan területet sikerült el­vállalnia, ami mindennek mond­ható csak éppen egyszerűnek nem... - A „ha már egyszer van egy jogi diplomám" dilemma után követke­zett az a gondolat, hogy az igazi jo­gi munka az ügyészségen van. Közlekedési ügyész lettem. Azért volt számomra nagyon érdekes ez a feladat, mert minden ügy egyedi volt, ugyanakkor kevésbé volt ki­szolgáltatva az ember a spekuláció­nak. Miután tisztességgel feltárja a történeti tényállást, akkor már csak az a kérdés maradt hátra, hogy van-e büntetőjogi felelőssége az el­követőnek. Jó orvos és műszaki szakértő segítségével megalapozot­tak az ügy vizsgálati eredményei. Sok-sok szörnyűséges baleset volt a tevékenységem ideje alatt, csak a legtragikusabbat említeném a pörbölyi vonat-autóbusz balese­tet, s bármennyire is nem akarja az ember, ezek az esetek, a helyszíni szemlék megmaradnak, s mély nyomot hagynak. - Az idén az ügyészi hivatást fel­váltotta a közigazgatással. Mond­hatjuk úgy is, hogy visszatért a ki­indulópontra, tapasztalatokkal, gyakorlattal - ha más irányúak is ­felvértezve. Mennyiben más ez, mint amit eddig csinált? - A kétfajta jogalkalmazás nem áll messze egymástól, bárhol mű­veli az ember, s ugyanez elmond­ható a vezetési gyakorlatról is. Sze­rencsére vannak még régi kollégák, akikkel a kezdetekben együtt dol­goztam, s bármennyit változott a közigazgatás, ugyanazokra az ala­pokra épül, mint 30 évvel ezelőtt. Ennyi idő után még az is eszembe jut, hogy a gyakor­noki időmet annak idején a volt Járási Tanácsnál töltöt­tem. - A döntésben mi játszotta a legnagyobb szerepet? - Egy olyan szívműtéten es­tem át 2001-ben, amely után a legtöbb ember leszázalékol­tatja magát, jómagam csak ar­ra gondoltam, hogy hogyan tovább, de dolgozni minden­képpen. Ilyenkor jönnek a nagy „ötletek". Aztán jogász­baráti és nem jogászbaráti körben ösztönöztek, hogy pá­lyázzam meg a Közigazgatási Hivatal vezetői posztot. Meg­tettem! Úgy érzem egyfajta vi­lágban felnőttem, amelyben olyan erkölcsi magatartással dolgoztam végig az életemet, hogy ez predesz­tinált erre a döntésre. - Többedik éve július l-jén a köz­tisztviselőket ünnepeljük.., - Természetes volt ennek a nap­nak a létrejötte, hiszen a rendszer­váltás előtt egységes rendezvények keretén belül ünnepeltünk min­dent. Ma minden szakma külön ünnepel, így a köztisztviselők is. Az idén a központi ünnepség Szé­kesfehérvárott lesz. Az a vélemé­nyem, hogy minden hivatal - ösz­szetételéből, munkájából, helyze­téből és még sorolhatnám, adódó­an úgy ünnepelje meg ezt a napot, ahogy jónak látja. - Ön a legalsó lépcsőként, ügyin­tézőként kezdte, s ma a megye köz­igazgatásának első vezetője. Véle­ménye szerint milyen a jó köztiszt­viselő? - Értse a szakmáját, legyen meg­felelő képzettsége, legyen affinitá­sa a hivatás iránt, legyen alázatos a munka és az ügy iránt. Sok rosszat mondanak manapság a közigazga­tásról, a legtöbbször elhangzó vád a korrupció. Bevallom, jómagam még nem botlottam ilyesmibe, s re­mélem, nem is fogok. - Ez a sorozat arról is szól, hogy a randevúvendégem kicsit többet árul el magáról, mint amit egy ha­m 9 gyományos interjúban szokás, vi­szont, hogy mennyi az a több, önre bízom... - Kétszer nősültem. Az első fele­ségem a kor „divatos" betegségé­ben elhunyt. A fiam akkor 14 éves a lányom ötéves volt. Éreztem, hogy a felnevelésükhöz szükségem van egy társra, akit szerencsére meg is találtam. Feleségem az Egészségügyi Szakközépiskolában magyar-fran­cia szakos tanár. - Ez már nem tegnap volt, ahogy mondani szoktuk, hiszen a gyere­kek azóta felnőttek... - A fiam már önálló családot ala­pított, vállalkozó pénzügyi szak­ember. A lányom Ágnes, egyete­mista Pécsett. - Újrakezdések jellemzik az éle­tét, hivatásban, magánéletben egy­aránt. Az eredeti álomtól, a történe­lem szeretetéhez is visszatért? - Soha nem gondoltam, hogy az idő múlásával újra közelebb kerü­lök hozzá. Mindezt annak köszön­hetem, hogy sokat utazunk. Az utóbbi pár évben már a lányom is velünk jön, így kialakult a családi munkamegosztás, s a közös élmé­nyek sokat jelentenek. Az úton vé­gig én vezetek, Ágnes lányom navi­gál, feleségem pedig nyelvi ismere­teit hasznosítva a tájékozódásban, s a beilleszkedésben segít, s persze ő lát el bennünket. A legkedvesebb útjaink Franciaországba vezetnek, oda már „hazamegyünk". Vallom, hogy egy ország népével, kultúrá­jával akkor lehet igazán megismer­kedni, ha az ember ott „lakik" egy ideig, még akkor is, ha ez szabad­ság. A földrajz szakos tanári diplo­mából és a történelem imádatából annyi maradt, hogy bejárva az or­szágokat, kiderül számomra, men­nyi minden kimaradt a tananyag­ból. MOST KERESSE A ZEPTER MUNKATÁRSAIT! VEGYEN RÉSZT BEMUTATÓKON. LEGYEN HÁZIGAZDA. ÉS SZERETETTEL VÁRJUK MUNKATÁRSNAK IS! Óriási kedvezmény és meglepetés várja Önt! • Akár egy kis lámpát is kaphat ajándékba! 7100 SZEKSZÁRD. AUGUSZ IMRE UTCA 9-11. • TELEFON: 74/511-910. 511-911. Gondoljon a Zepterre, a Zepter is gondol Önre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom