Szekszárdi Vasárnap 2002 (12. évfolyam, 1-46. szám)

2002-06-16 / 23. szám

VASÁRNAP M SZEKSZÁRDI 2002. JUNIUS 16. m J^UW^KUI MS4RN4P MAZSORETT: BOTOT FORGATÓ CSINOS LÁNYOK Záróvizsga bottal és pomponnal Interjú Huszárikné Böröcz Zsófiával A Szekszárdi Swing Mazsorett ás Tánc Egyesület három korcsoportjánaktan­évzáró bemutató-vizsgaelőadását lát­hatták, 2002.június 7-én, este 7 óra­kor, a Babits Mihály Művelődési Ház színháztermében, a meghívott vendé­gek, szülők, nagyszülők, barátok osz­tálytársak, s mindazok, akiket ez a lát­ványos műfaj vonz. Az előadás pergő és jó hangulatú volt, a tapsok sem maradtak el, an­nál is inkább mivel a nézőtéren ülők szinte minden színpadra lépő­vel együtt izgultak, lévén gyerme­kük, unokájuk, barátaik. A szubjektív elfogultságtól füg­getlenül is megérdemelték termé­szeten a tapsot, fegyelmezett elő­aa^ikért, a látványosságért, s nem különben azért, mert az együttes még nem tekint vissza óriási múltra. Ehhez képest viszont mindhárom korcsoport magabiz­tos tánctudásról, bot- és pom­ponkezelésről tett tanúbizonysá­got, ami két dolgot igazol, a maz­sorettek komolyan gondolták, ami­kor ezt a látványos műfajt válasz­tották, élvezik, amit csinálnak, a másik pedig, hogy kitűnő „kezek­ben vannak". Huszárikné Böröcz Zsófia tanárnő, nem titkolt megha­tottsággal mondott búcsút az elő­adás végén, legelső tanítványainak egyikétől, valamint a „csapattól", akiknek akárcsak a „rendes" iskolá­ban, jó nyaralást kívánt a szeptem­beri találkozásig. Huszárikné Böröcz Zsófiát, a mazsorettek, a közönség és taná­rlétszámára sikeres előadás és v^p után egy kis összegző-érté­kelő interjúra kértem, annál is in­kább, mert a nagyközönség talán szívesen tudna többet ennek az egyesületnek a létrejöttéről, jelené­ről és céljairól. - Egyre több rendezvény ünnepé­lyességét emeli a mazsorett tánccso­port fellépése. Mikor alakult és ki­nek az ötlete volt, hogy Szekszár­don is legyen egy ilyen együttes? - Az ötlet Lemle Bélánénak, a Garay Gimnázium igazgatónőjé­nek az ötlete volt. Ő volt az, aki 1998 őszén meghívott a gimnázi­umba mazsorettet tanítani. Az ak­kori III. osztályosok lelkesen tanul­tak, s készültek az első fellépésre, amely a gimnázium öregdiák-talál­kozóján volt. Ezt a fellépést azon­nal több meghívás követte, bálok megnyitásán, ünnepségek beveze­tőjén táncoltunk. - Ezek szerint négy évre tekinthet vissza a csapat, ahhoz képest az ér­deklődés óriásira nőtt... - Az első csoport a magalakulást követő évben érettségizett, ezt kö­vetően 2000-ben, a szülői munka­közösséggel megalakítottuk a Swing Mazsorett és Tánc Egyesüle­tet, amelynek természetesen az el­ső és legfontosabb célja a folyama­tos utánpótlás-nevelés volt. - Hol voltak az első próbák, s je­lenleg hol próbál az együttes? - Hosszú időn keresztül, a gim­názium tornatermében biztosított helyet számunkra Lemle Béláné igazgatónő, amiért a mai napig rendkívül hálásak vagyunk. Idővel viszont három korcsoportra nőtt a mazsorettesek száma, amely szük­ségessé tette a váltást, így az elmúlt tanévtől a Babits Mihály Művelődé­si Ház adott helyet a próbáknak. - A nézők elbűvölve és a szülők nagy-nagy büszkeséggel látták, hogy milyen óriási fejlődést lehet a gyerekekkel már az első esztendő­ben elérni... A négy év alatt pedig egy közel kétórás, igényes szórakoz­tató, sokszínű programmal léptek a közönség elé... Kik segítik az együttest, hogy jól „mutassanak" színpadon? - A ruhákat a szülök támogatásá­val sikerült megvarratni. A felnőtt csoport 5 garnitúra ruhával rendel­kezik, de az utánpótlás és a gyer­mek csoportnak is saját ruhája van. Ez azért is nagyon szükségszerű, mert rendszeresen fellépünk a vá­ros és a megye jelentős eseménye­in, s a tánctudás mellett, a ruhák látványossága is sokat emel a szín­vonalon. - Bizonyára tanítványainak, mi­előtt a táncoktatás elkezdődött, el­mesélte ennek a nagyon ünnepé­lyes és nálunk is egyre népszerűbb műfajnak az eredetét. Kérem, kezd­je mindjárt azzal, mit is jelent az a szó, hogy mazsorett? - A mazsorett francia szó. Botot forgató csinos lányok csoportját je­lenti, az értelmező szótár szerint. Érdekessége, hogy ennek ellenére nem a franciák fejlesztették világ­szintre ezt a műfajt, ezen belül a botforgatást és a pomponnal való táncot, hanem az amerikaiak. A mai napig pompás parádék elen­gedhetetlen „kellékei" lettek ezek a táncos lányok Amerikában, s egyre több országban. - A botforgatás igazán látványos, s nézve olyan egyszerűnek tűnik. Jómagam kipróbálva bátran mond­hatom, hihetetlenül nehéz, s akkor még hozzájön a tánc, a formációk. Egyszóval minden elismerésem a lányoké... - Ez így van. A botforgatás lát­szólag nem nehéz, az alapot a gye­rekek viszonylag hamar elsajátít­ják, viszont akkor kezdődik az iga­zi nehézsége, amikor a botok for­gatásának fortélyait kell megtanul­ni. Ezért nagyon fontos, hogy ne csak a próbákon, hanem otthon is gyakoroljanak minél többet a mazsorettek. Nagyon fontos még tudni, hogy minél fiatalabb korban kezdenek el tanulni, annál köny­nyebb lesz, ugyanis gyermekkor­ban még lazábbak a csuklóizületek és jobban el tudják sajátítani a for­gatást. Van még egy előnye a korai kezdésnek, kisebb korban keve­sebb a gátlásosság, bátrabbak, fel­szabadultabbak. - Mi minden kell ahhoz, hogy va­lakiből jó mazsorett legyen? - Először is szeretni kell ezt a műfajt. Jó ritmusérzék, ami termé­szetesen fejleszthető, valamint fe­gyelmezettség, hiszen ez egy csa­patmunka, ahol szó szerint nem le­het kilógni a sorból. A lányok ta­nulnak még balett és modern tán­cot, valamint társas táncot, s némi néptáncot is, ami azért lényeges, mert a tánc valamennyi műfajában tájékozottak lesznek. - Mi a legközelebbi cél, illetve terv, amelyre készülnek? - A gyermek csoporttal szeret­nénk 2003-ban minősítési vizsgán részt venni az Országos Mazsorett Fesztiválon, Pécsett. - A tanítványairól sok mindent megtudhattunk, kérem, beszéljen kicsit saját magáról. Mikor és hol került kapcsolatba a tánccal? - Gyermekkorom óta kapcsola­tom van a tánccal. Szülőfalum Bo­gyiszló, így eleve predesztinálódott a sorsom, amikor hétévesen, a nagymamám elvitt a helyi hagyo­mányőrző együttes próbájára. Az­óta aktívan ott táncolok, a bogyisz­lói együttesben. A mazsorettel 1993-ban ismerkedtem meg, a pak­si és a tatabányai együttes munká­ja során. Bele is szerettem, s miu­tán az oktatás mindig közel állt hozzám, boldog vagyok, hogy nemcsak táncolok, de taníthatom is a táncot. „Civilben" egyébként, a Szent József Katolikus Általános Iskolában tanítok történelmet és testnevelést, amit szintén nagyon szeretek. Ebben az évben régi ál­mom válik valóra. Már „csak" az ál­lamvizsgám van hátra, a Magyar Táncművészeti Főiskolán. Sas Erzsébet Hozzon egy jó döntést, szeretettel várjuk! A Zepter Tolna megyei képviselete ORIASI LEHETŐSEGGEL VÁRJA azoknak az érdeklődését, akik szívesen csatlakoznának, a Zepter munkatársainak köréhez. • Vásárlói és kereskedői akció keretében minden új munkatárs, minden Zepter terméket 30%-os kedvezménnyel vásárolhat meg. • JELENTKEZNI LEHET. Szekszárdon, a Szakszervezeti Székház IV emeletén a 404. irodá­ban, munkanapokon. 9-13 óráig. (Augusz I. utca 9-11. Tel.: 74/411-311/129)

Next

/
Oldalképek
Tartalom