Szekszárdi Vasárnap 2001 (11. évfolyam, 4-43. szám)

2001-08-05 / 26. szám

SZEKSZÁRDI VASÁRNAP 2001. AUGUSZTUS 5. A család együttélésének művészete A problematikus családban felnövők nehézségei a saját családjukban (Folytatás a 7. oldalról.) nának (mert kis korukban állandó­an lavírozni kellett), már felnőtt­ként is túloznak, még akkor is ha már semmi szükség nincs rá. Kí­méletlenül ítélik meg önmagukat, mindent maximálisan akarnak csi­nálni, magasra teszik maguknak a mércét. Nehezen szórakoznak, ne­hezen oldódnak, negatívan ítélik meg saját személyiségüket, a legki­sebb dologtól is indokolatlan bűn­tudatot éreznek. Más emberek könnyen kihasználják őket, min­denkit fontosabbnak tartanak mint saját magukat. Saját szükségletük mindig háttérbe kerül másokéval szemben. Úgy érzik, hogy nem ér­demlik meg a sikert. Nehézséget okoz számukra a spontán viselke­dés. Egy pillanatra sem engedik el magukat, spontán még az érzelme­iket sem tudják kifejezni. A nagyon sok fegyelem és visszafogottság után viszont felrobbannak, amit aztán a környezetük nem ért, mert a hatás reakció mögött egy kis sem­miség volt. Nehézségei vannak az intim kapcsolat terén. (Nehezen engedik el magukat, ezért nehezen ismerhetők meg, nem merik, nem tudják kimutatni érzéseiket.) A párválasztás után ahelyett, hogy elengednék magukat, gör­csölnek, nincs egy laza pillanatuk, vágynak az egyedüllétre, de nem azért mert szeretnek egyedül lenni, hanem azért, mert akkor igazán el­engedhetik magukat. Azt hiszik, hogy őket saját magá­ért nem lehet szeretni, ezért nekik folyamatosan kell valamit tenni, al­kalmazkodniuk, adniuk. Nincsenek kibékülve a szexszel, illetve nagyon sokuknak problémá­juk van vele. Úgy érzik nem érdem­lik meg, mert azt gondolják nekik azt is ki kell érdemelni. Túlzott mértékben reagálnak olyan helyzetekben, amelyeket nem tudnak ellenőrizni, nem tud­ják megőrizni higgadtságukat, ele­mentáris szorongás tölti el őket. Nagy a felelősségtudatuk - vagy néhány esetben egyáltalán nincs ­időnként viszont teljesen elenge­dik magukat. Vonzzák azokat az embereket akik ridegek-hidegek, mert az a meggyőződésük, hogy majd ők fogják megváltoztatni, olyan he­lyen akarnak szeretetet kicsikarni, ahol szinte lehetetlen. Nehezen bíznak meg másokban (ez jellem­ző minden kapcsolatukra, amely onnan ered, hogy csak az a jó, amit én csinálok, az van megcsinálva amit én megcsinálok, az a tökéletes amit én csinálok). Nagyon hűségesek társ- és mun­kahelyi kapcsolatban egyaránt. Gyakran érzik azt, hogy nem volt igazi gyermekkoruk, mintha egy­egy életszakasz kimaradt volna az életükből, éppen ezért óriási gond­juk van saját gyermekei nevelésé­ben. Irigylik a gyermekeiket, hogy jobb életük volt mint nekik, ez egy belső düh, s a kirohanások után rettenetes a bűntudatuk, amit az­tán a gyermeknél egy drágább érté­kesebb tárggyal próbálnak „ki­egyenlíteni". Kivetítik a gyermekre az ő saját lelki problémájukat, s mi­közben elhatározzák, hogy a gyer­meküknek más gyermekkort szán­nak, sajnos batyuként cipelik saját­jukat, s legtöbbször észre sem ve­szik, hogy ugyanazt adják át gyer­meküknek. Ezeknek az embereknek pszichi­áterre van szükségük, s ami a leg­fontosabb sosem lehet késő. Dr. Feuer Mária előadásában pél­dákat említett, az életből, saját pra­xisából, s ezek a példák mind-mind hitelesen támasztották alá a fenti pontokat. Fontos, hogy a problematikus családban felnőtt gyermek, tudjon a szüleire haragudni, hogy engedje fel magában ezt az érzést. Mindeh­hez az szükséges, hogy akár magá­tól, akár pszichiáter segítségével rájöjjön mi az a „bűn", amit szülei elkövettek ellene. Ha eljött a felis­merés, lehet tudomásul venni, megérteni, de megbocsátani sem­miképpen nem kell. Ha valaki ki tudja mondani, hogy a szüleim rémségesek voltak, ak­kor lehet rajta segíteni. A felisme­rés, az átlátás, a megértés a tudo­másul vétel után az embernek ma­gában kell elrendeznie a dolgot. Ha úgy érzi valaki, hogy belülről rend­ben van, akkor kifelé sem kell mást mutatnia. Félelemben és szorongásban tar­tani egy gyermeket a legnagyobb bűn, amit el lehet követni. Sze^^ mileg hihetetlenül káros. Lénye^^P hogy felnőtt korban akár segítség­gel, akár anélkül a felismerést sem­milyen lelkiismeret-furdalás ne kö­vesse. A sorrend: felismerés, tudo­másulvétel, megértés. Fontos: nem kell megbocsátani. Sas Erzsébet KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS Sikeres nők Családban, kultúrában, művészetben, politikában, vállalkozásban és a közéletben A kerekasztal-beszélgetés öt meghí­vott vendégét a műsor vezetője, dr. Hangay István provokáló kérdéseivel arra ösztönözte, hogy azt a hivatást, életformát amit választották, s a vele járó sikert, ne csak értékeljék, de meg is védjék. Ettől a provokáló és a ven­dégek életének minden területére ki­terjedő kérdésektől vált a beszélgetés érdekessé, időnként feszültté, s több esetben hangulatossá, nem utolsósor­ban tanulságossá. A beszélgetés han­gulatát, minden szavát természetesen nehéz lenne „visszaadni", ezért a válaszok lényegét próbáltuk meg ösz­szefoglalni. Halmai Gáborné, a Babits MiMly Megyei Művelődési Ház és Gyerme­kek Háza igazgatója, Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagja, az első női képviselő. „Népművelőként - beosztottként és most vezetőként is - a legfonto­sabbnak tartottam és tartom, hogy a város életében fontos szerepet játszó művelődési ház maradékta­lanul tudjon eleget tenni azoknak a csoportoknak, akik a művelődés, a hagyományőrzés bármely formáját választották. Ezentúl a szórakozta­tás, a továbbképzés, a felvilágosítás minden területét kötelességemnek tartom, tarjuk kollégáimmal felvál­lalni. Senki előtt nem titok, hogy ez a munkakör, ez a beosztás, egy olyan elhivatottságot, s vele egy olyan életformát kíván, amely nem kötődik órákhoz, nincs munkaidő kezdete és vége, feladatok vannak, amelyeket a lehetőségekhez képest a legjobban kell megoldani. A csa­ládom ezt már évek óta úgy veszi tudomásul, hogy nekem ez nem­csak kenyérkereső foglalkozásom, hanem a hivatásom, valószínű sok­szor hiányolnak, viszont az kétség­telen, hogy mindent megteszek azért, hogy ezeket a velük nem töl­tött órákat kárpótoljam számukra. Mint képviselő a kompromisz­szumra törekszem, nem attól sza­vazok meg egy javaslatot, mert ez vagy az a párt terjesztette elő, ha­nem azért, mert az jó a városnak, vagy nem. Meggyőződésem, hogy kulturáltan is lehet politizálni, a vi­ta előrébb visz, s amennyiben biz­tos vagyok az igazamban, annak minden esetben következetesen és messzemenőkig hangot is adok." Stekly Zsuzsanna tűzzománcfestő „Nem tartom magam művész­nek, bár így szólítanak. Ennél sok­kal többet ér számomra az a 150 ki­állítás amit rendezhettem, azok a gratulációk, amelyeket a kiállítás vendégkönyvében olvashatok, s boldog vagyok, amikor azt hallom azért szeretik a képeimet, mert bé­ke és harmónia sugárzik belőlük. Számomra a családom és a műhe­lyem a béke szigete. S miután ez egy házban található, mondhata^k hogy mindig otthon vagyok. A^P kotó munkát a konyhában pihe­nem ki, s ha elfog a vágy valamit megformálni, akkor csak felszala­dok a műhelyembe. A legnagyobb boldogság számomra, hogy a fér­jemmel és két gyermekemmel sze­retetben élünk, s azt csinálhatom amit a legjobban szeretek. Tudom, hogy mi az értékük a munkáimnak, ezért egyáltalán nem gondolkodom azon, hogy megkérjem az árát. A tűzzománc kép vagy ékszer végtermékként < 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom