Szekszárdi Vasárnap 2001 (11. évfolyam, 4-43. szám)

2001-06-24 / 23. szám

SZEKSZÁRDI 2001. JUNIUS 24. VASÁRNAP M Vendégem a Gemenc presszóban Mohai András, a Tolna Megyei Köz­igazgatási Hivatal koordinációs és szervezési főosztály vezetőhelyet­tese. Randevúnk apropóját az immár hagyományossá vált, július 1-jei köz­tisztviselői nap szolgáltatta, amely nem tekint vissza még hosszú múlt­ra, viszont annál nagyobb űrt tölt be. Egy olyan jelentős létszámmal ren­delkező rétegre figyelhetünk oda, akik azt a hivatást választották, hogy legjobb tudásuk és meggyőződésük szerint, a jogszabályok betartatásá­val szolgálják a lakosságot. - András! Miután mindketten „ezer" éve köztisztviselők vagyunk - s évekig egy volt a munkahe­lyünk a városházán -, jól emlék­szem arra, hogy mindig olyan munkakörben dolgoztál, ahol a szervezés volt a fő feladatod. Az emberekkel való kontaktusterem­tés számodra könnyű, hiszen nyi­tott vagy, toleráns, ami eddigi munkaköreidnek a legfontosabb kritériuma. Jó humorral vagy ^megáldva", ami szintén nem hát­^Piy. Mielőtt rátérnénk arra, hogy milyen szereped volt-van abban, hogy a köztisztviselői nap immár évről évre megrendezésre kerül, először talán arról beszélj, milyen utat jártál be, mire te magad is köztisztviselő lettél? - Tolnai származású vagyok, szüleim és családom is ott élnek. Középiskolába szintén ott jártam, majd Kaposváron a tanítóképző főiskolán szereztem diplomát. Négy évig tanítottam Lengyelben, a mezőgazdasági szakközépisko­lában, aztán bekerültem a „Hiva­talba", ami úgy látszik végleges döntés volt számomra. Először, az azóta már megszűnt Járási Hivatal művelődési osztályán dolgoztam, s tanultam is közben, másoddip­lomát szereztem népművelő szá­jon. Munkaköröm a művelődési fl^ak szakmai irányítása és a ve­lük való kapcsolattartás volt. Szekszárd város művelődési osztályáról Kocsis Imre Antal pol­gármester úr kérésére váltottam, s lettem polgármesteri referens, va­lamint feladatom volt a város nemzetközi kapcsolatainak ápolá­sa. - Egy teljesen új hivatal „csábí­tott" el a városházáról, a Tolna Megyei Munkaügyi Központ.... - Vezetőhelyettesként hat esz­tendőt dolgoztam ott, amely nem­csak egy új kihívás volt, hanem egy másfajta szemléletet kívánt, mint az addigiak. - És a folytatás?... - Igen. A Tolna Megyei Közigaz­gatási Hivatalban, egy összetett munkakörben folytatom a mun­kát, amelyben a szervezés ugyan­Férfiakról nemcsak férfiaknak SAS ERZSÉBET OLDALA úgy jelen van, mint az azt megelő­ző beosztásaimban. - A jelennél vagyunk, akkor ar­ra kérlek a jelenlegi munkádról ki­csit bővebben beszélj... - Az önkormányzatok és terüle­ti államigazgatási szervek köz­tisztviselői részére szervezett kép­zéseket, továbbképzéseket bonyo­lítom éves munkaterv alapján. A hivatalban az elmúlt évben újon­nan létesített státuszt is én töltöm be, mint kisebbségi referens. A megyében 54 kisebbségi önkor­mányzat működik, melynek mint­egy fele a német, 27 a cigány, 1 a szerb és 1 a szlovák kisebbséghez tartozik. 1998 óta jelentetjük meg a Köz­igazgatási Hírlevelet, melynek 'szerkesztője vagyok. A Hírlevél negyedévente 350 példányban je­lenik meg fontos szakmai infor­mációkkal, ezzel is segítve a köz­tisztviselők munkáját. Ezenkívül a hivatalunk hatáskörébe tartozó rendezvények szervezése és koor­dinálása is a feladatom. - A köztisztviselői nap szervező­je és rendezője is vagy, természete­sen kollégáiddal együtt, mégis a sok oldalú szervezési tapasztalata­id alakították ki ezt az immár ha­gyományossá vált napot... - A Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszerveze­tének javaslatát elfogadva július 1­jére esett a választás a köztisztvi­selői nap megünneplésére. Az or­szágban először Tolna megyében szerveztük meg a köztisztviselők ünnepét, melyet a Belügyminisz­térium országos rendezvénnyé nyilvánított. A megyéből több, mint ezer köztisztviselő találko­zott egymással, szakmai előadáso­kat hallgattak, ismerkedtek a köz­tisztviselői etikai kódexszel, és sportprogramokon vettek részt. A napot a Szekszárd Városi Sport­csarnokban bállal fejeztük be. Az­óta minden évben megszervezzük e rendezvényt. Az idén június 28-án, immár ne­gyedik alkalommal kerül megren­dezésre a városi sportcsarnokban a megyei köztisztviselői sportnap. Mint az előzőekben elmondtam e rendezvény volt már nagyobb sza­bású, és volt szerényebb is, amely természetesen nemcsak a progra­mokra, hanem a létszámra is vo­natkozik. Jelenleg az önkormányzatok a polgármesteri hivatalokban házi ünnepség keretében rendezik meg a köztisztviselői napot. Egye­dül a sportprogramok azok, ame­lyekre várjuk a területi államigaz­gatási szervek, valamint a megye és Szekszárd megyei jogú város köztisztviselőit. - Megkérlek, hogy fogalmazd meg a lényegét, és célját ennek a napnak... - Ez egy olyan fórum, olyan al­kalom az egyes hivatalok munka­társainak, amikor - nemcsak tele­fonon keresztül, s nemcsak pár pillanatra - találkozhatnak, ha­nem szakmai beszélgetéseket folytathatnak. Közös sportrendez­vényeken vehetnek részt, s kelle­mes környezetben, nem „nyak­kendősen", hanem kötetlenül is­merkedhetnek, s ápolhatják azt a szakmai-emberi kapcsolatot, amely meggyőződésem szerint, mindenképpen a hatékonyabb munkát szolgálja. - Tudom, hogy az elmúlt héten megjelent a köztisztviselők jogál­lásáról szóló törvény módosítása. - Figyelemre méltó az a tény, hogy éppen július l-jével lép ha­tályba az új köztisztviselői tör­vény. Ez a törvény reformértékű, felzárkóztató jellegű az EU-s or­szágokban alkalmazott normák­hoz. A közszolgáltatások moder­nizálásával a törvény javít a köz­igazgatásban dolgozók munkáján, a köztisztviselő karrier lehetősé­geinek bővítését célozza meg, és anyagi juttatásokban közelít a ver­senyszférához. - Ez utóbbi konkrétan mit je­lent? - Vegyünk egy fiatal pályakez­dőt, akinek az az életcélja, hogy köztisztviselő legyen. Vonzóvá kell tenni ezt a pályát minden te­kintetben, s talán elsősorban úgy, hogy lássa a lehetőségeit az előre jutásban, legyen egy pályaív előt­te, amelyért érdemes becsülete­sen, magas színvonalú szakmai munkát végezni. A törvény munkaszüneti nappá nyilvánítja a köztisztviselői napot, amely szintén egy elismerése azoknak, akik ezt a hivatást vá­lasztották. - Szerteágazó munkád után mi jelent számodra igazi pihenést, mert bevallom azt legkevésbé sem tudom elképzelni, hogy Mohai András otthon ül és semmit sem csinál... - Ez valóban így van, hiszen több helyen PR munkát végzek, ügyvivője vagyok a Public Rela­tions megyei tagozatának, tagja vagyok a Magyar Közigazgatási Kar Tolna Megyei Tagozatának és az Országos Protokoll Szövetség­nek. Feleségem vállalkozó, az ő munkája is időigényes, és szintén jó szervezőkészséget kíván. Gabi lányunk elsős gimnazista Tolnán. Nagy szeretettel és szívesen csi­nálom otthon is a családi progra­mokat és ünnepeket. Sosem ta­gadtam, hogy szeretem a kötetlen társasági beszélgetéseket, jóízű együttléteket kellemes környezet­ben ismerősökkel, barátokkal és kollégákkal. A mai rohanó életben is megőriztük barátainkat, például az egyik gyerekkori baráti társa­sággal töltjük az idei szabadsá­gunkat is. - A Szekszárdi Vasárnap vala­mennyi munkatársa nevében kí­vánjuk, hogy az idei köztisztvise­lői nap , az előző évekhez méltón sikeres legyen, hogy szervező mun­kád eredményét sokan élvezhes­sék, hogy ez a szép hagyomány folytatódjék.

Next

/
Oldalképek
Tartalom