Szekszárdi Vasárnap 1997 (7. évfolyam, 1-22. szám)

1997-05-11 / 9. szám

©íutörfjer i&ationalitáten derein „Ein Feuer des Geistes und der Liebe ist eine Kraft Gottes gegen die dunkeln und bősen Dinge der Welt." Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Sehr geehrte Damen und Henen, Kedves Olvasó! liebe Leserinnen und Leser A címben szereplő Vincent Van « ogh-idézet: „A szellem és a sze­let tüze Isten ereje a világ sötét és gonosz dolgaival szemben" ­sok tekintetben szokatlan és el­lentmondást rejtő üzenet. Akitől származik, tudjuk, hogy tragikus sorsú festőművész, aki bomlott el­mével saját kezével vetett véget életének. Mégis minden sorából a biztos, magasabbrendű optimiz­mus sugárzik. A címzettek - en­gedjék meg a szubjektivitást - a szellem munkásai, akiket kitartás­ra, az ideák oltárának védelmére biztat. Még egy személyes vallomással tartozom: a sorokat egy magyar arisztokrata 1994. január 29-én hozzám címzett leveléből vettem. Egy Perczel-ivadéktól - történelmi • év, hányattatott sors a XX. század iharaiban, egy nagy név a túlélés mesterei közül. Szekszárd a magyarországi né­metség szempontjából fontos tele­pülés. Viszonylag korán megindult az egyesületi élet, köszönet érte a Klézliéknek, Heppéknek, Simo­néknak és még sokan másoknak. Itt működik Magyarország egyet­len német színháza. Elnézést, pontosítanom kell: a székhely Szekszárd, a működéssel komoly gondok vannak. Ennek oka elsősorban az 1995 óta gyana­kodó, ellenséges fenntartói hoz­záállás. Frigyesi András barátunk 1992 óta nagyot alkotott, a vihar­felhők mégis összegyűltek, a dön­tés megfellebbezhetetlen maradt. Egy 1992 óta nagy szakértelemmel összehozott társulat jövője a tét. Látszólag a hatalom a „demokrá­cia" (demokratúra) eszközeivel győzött és a szellem munkásainak marad a „Van Gogh-i" idézet, bár gondolom, ez sem csekély muníció. Pünkösd persze mást is jelent. A Szentlélek, a bátor­ságünnepe, amikor a megfélemlített ta­nítványokat meg­szállta és felvértez­te a Szentlélek ere­je. Nekünk, szek­szárdi németeknek a pünkösd számve­tést is jelent. Ilyenkor tekintünk vissza az elmúlt esztendőre. Né­met segítséggel újra orvosi műsze­rek érkeztek a megyébe, Szekszárd központtal regionális idegenfor­galmi egyesület alakult, melynek szép kilátásai vannak, tovább gya­rapodtak a város, a megye intéz­ményi és civil kapcsolatai Német­országgal. A német kisebbség tud­ja és teszi a dolgát, a „hídfunkció" működik. Egy éve a célkitűzésünk a Szent István Házban az idősek nappali otthonának megteremtése volt. Isten áldásával ez sikerült. Az elkövetkezendő időszak feladata­ként a Szent István Ház udvarának megszépítését tűztük ki. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Olvasó! Befejezésként egy örök optimis­ta, idealista német költő, Friedrich Schiller sorait szeretném Önöknek idézni: Dieses Zitát ist in vieler Hinsicht eine ungewöhnliche und widersprüchliche Bot­schaft. Wie wir wissen stammt es von einem Künstler, der ein tragi­sches Schicksal erlitt und sich in verwirrtem Geist das Leben nahm. Trotzdem strahlen seine Zeilen einen bestimmten und hochrangigen Opti­mismus aus. Die An­gesprochenen - erlau­ben Sie mir bitté eine persönliche Be­merkung - sind diejenigen, die sich mit dem Geist beschaftigen, und die man zur Ausdauer und zum Schutz des Altars der Ideen ermutigt. Ich bin Ihnen noch ein persönliches Gestandnis schuldig: Ich habe diese Zeilen einem Brief entnom­men, den ein ungarischer Aristokrat am 29. Januar 1994 an mich adressiert hat. Ein Nachkomme der Perczels - ein his­torischer Name, ein wechselvolles Schicksal in den Stürmen des 20. Jahr­hunderts, ein groBer Name unter den Meistern des Überlebens. Szekszárd ist aus der Sicht der Un­garndeutschen eine wichtige Stadt. Das Vereinsleben hat sich verháltnis­maBig friih aktiviert, wofíir den Klézlis, den Hepps, den Simons und vielen an­deren gedankt werden muB. Hier be­findet sich die einzige Deutsche Bühne Ungarns. Verzeihen Sie, ich muB mich genauer ausdrücken. Der Sitz ist in Szekszárd, doch es gibt ernsthafte be­triebliche Probleme. Die Ursache da­fiir ist die seit 1995 entstandene, arg­wöhnische, feindselige Einstellung des Trágers. Unser Freund András Frigye­„Es reden und tráumen die Menschen von besseren künftigen Tagén Nach einem glücklichen, goldenen Ziel Sieht man sie rennen und jagen. Die Welt wird alt und wieder jung Doch der Mensch hojft immer Verbesserung.' si hat seit 1992 GroBes geschaffen, die Gewitterwolken habén sich dennoch zusammengezogen und gegen die Ent­scheidung kann kein Einspruch erho­ben werden. Die Zukunft eines Ensembles, das mit groBem Sachverstandniss seit 1992 zu­sammengefúhrt wurde, steht auf dem Spiel. Anscheinend hat die Macht mit dem Mittel der „Demokratie" (Demo­kratur) gesiegt, und denen, die sich mit dem Geist beschaftigen, bleibt nur das Zitát von van Gogh, obwohl ich denke, daB dies keine geringe Munition ist. Pfingsten bedeutet natürlich auch etwas anderes. Ein Fest des Heiligen Geistes, der Tapferkeit, als die Kraft des Heiligen Geistes in die verángstig­ten Aposteln einkehrte und Ihnen Mut machte. Uns den Szekszárder Deut­schen, bedeutet Pfingsten auch Re­chenschaft abzulegen, wenn wir auf das vergangene Jahr zurückblicken. Das Komitat bekam durch deutsche Hilfe erneut medizinische Geráte, ein regionaler Fremdenverkehrsverein, mit Sitz in Szekszárd ist gegründet worden, der gute Aussichten auf Er­folg hat und die institutionellen und zi­vilen Beziehungen des Komitats und der Stadt Szekszárd zur Bundesrepu­blik Deutschland habén zugenommen und sich intensiviert. Die deutsche Minderheit weiB um ihre Aufgaben und verwirklicht sie ­die „Brückenfunktion" ist wirksam. Vor einem Jahr habén wir uns zum Ziel gesetzt: im St. - Stefan Gemein­schaftshaus eine Altentagesstátte ein­zurichten. Dies ist uns mit Gottes Se­gen gelungen. Für die kommende Zeit habén wir uns die Verschönerung des Hofes des St. Stefan Gemeinschafts­hauses als Ziel gesetzt. Sehr geehrte Damen und Herren, Liebe Leserinnen und Leser! Zum AbchluB möchte ich Ihnen die Worte des ewig optimistischen und idea­listischen deutschen Dichters Friedrich Schiller ans Herz legen: Hiába, az ember már csak ilyen! Da kann man nichts machen, der Mensch ist halt so! Szekszárd, 1997. 05. 04. Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Szekszárd, 04. 05.1997. Dr. Michael Józan-JilUng Vorsitzender M

Next

/
Oldalképek
Tartalom