Szekszárd Vidéke, 1890 (10. évfolyam, 1-58. szám)

1890-07-24 / 36. szám

SzekszéircL V icLélsie. folytonos haladásunkat. De főként arra, hogy mint­egy közhírré tegyük, hogy miféle ,jó terményeink és iparczikkeink és mily mennyiségben vannak el- , adásra. — A kiállítás mintegy a kirakat, mely al- j kaimat ad a termelőnek, hogy bemutathassa a vi- 1 lágnak mit, és milyen minőségűt termel, a vevő­nek pedig alkalmat szolgáltat arról tudomást sze­rezni. Több vevőre tevén szert, — terményeinket minden esetre jobb áron fogjuk eladhatni. Azért felhívom méhésztársaimat, miszerint használják fel az alkalmat és az aradi általános kiállításra méz és viasz terményeiket küldjék be. Áz nem jöhet kérdésbe, vájjon ki lesznek-e tün­tetve. Elég az, ha a vevők tudomást szereznek ar­ról, hol .és kinél, mily mennyiségben és milyen minőségű mézet lehet kapni. Fel tehát méhésztár­sak ! Mindenki akinek csak 10 klgr. méze is van, küldjön be folyó évi augusztus 1-ig az aradi kiál­lítási bizottsághoz czimezve, kót-három csinos kiál­lítású üvegben mézet mutatóul. — Szintén, ha volna, viaszt is. Nemkülönben méhészeti eszközö­ket ; főként, ha azokat eladásra készíti. Azaz a ki­állításban vegyen részt. A kiállítót csak a vasúti méósékelt szállítási dijak terhelik. Dömötör László, méhészeti v. tanár. IPAR ÉS KERESKEDELEM. A magyar ipar- és kereskedelmi bank rész­vénytársaság, mely Tisza István elnöklete alatt f. évi május 31-én tartotta alakuló gyűlését, e napok­ban szétküldött körlevelével tudatja, hogy műkö­dését az alapszabályai által meghatározott minden irányban megkezdte. Az előttünk fekvő körlevél szerint a bank, mint a hazai ipart támogató pénzintézetekről szóló 1890. XIY. t. ez. alapján létesített pénzintézet, feladatául tekinti első sorban iparvállalatok létesí­tését, meglevőknek megnagyobbitását és fejleszté­sét, valamint társas vagy magán iparvállalkozások­nak megfelelő alakban való hitelnyújtást. E mel­lett a bank teljes mértékben kiterjeszti tevékeny­ségét a rendes banküzletek minden ágára s fog­lalkozik értékpapírok, külföldi pénznemek és ércz- váltók vétele és eladásával, pénzösszegeknek folyó­számlára vagy pénztári jegyek ellenében kamatoz­tatásra való átvételével, váltóleszámítolással, a in- casso-ftzlettel, külföldre szóló bittellevelek kiállítá­sával, értékpapírokra való előlegezéssel, értékpapí­roknak megőrzés és kezelés végett való átvételé­vel, stb. — Magunk részéről melegen üdvözöljük az uj intézetet a fentebb vázolt bő programra alap­ján meginduló működése küszöbén s tekintettel azon kedvező előfeltételekre, melyek annak meg­alakulását kisérték, tekintettel azon garancziákra, melyeket már a bank vezetésére hivatott férfiak ne- vei is nyújtanak, teljes bizalommal tekintünk a bank sikeres működése elé. Ha egy nagy bankintézet alakulása a fővárosban már magában véve az egész­séges gazdasági fejlődés jelének tekinthető, úgy ha ezen bank az ipartámogatást tűzi maga elé lé­nyeges feladatul, ezt hazai viszonyaink között nagyra- becsülendő fontos momentumnak kell tekintenünk. IRODALOM. * Mentők Lapja. Havi folyóirat a közérdekű orvos- tudománynak és mentésügynek terjesztésére. A „Budapesti önkéntes mentő-egyesület“ hivatalos közlönye, szerkesztik: Buríán Aladár, Chyzer Béla, dr. Fodor Géza, dr Korányi Sándor, dr. Nékám Lajos. Egy oly valóban hézagot pótló folyóirat ez, a milyennel eddig még a külföld sem dicseked­hetik s ezért melegen ajánlhatjuk az igen t. orvos és hall- gató uraknak annak megszerzését Meghaltak Szekszárdim. 1890. évi julius hó 17-től 1890. Julius hó 24-ig. H^uszknecht Ágnes 3 hónapos, gyermekaszály. — Peyler Erzsébet 9 hónapos, gyermekaszály. — Katái Sán- dorné 62 éves, tudőgümőkór. — Kiss Anna 1 hónapos, gör­csök. — Beisinger Erzsébet 2 hónapos, gyermekaszály — Schmidt János 4 éves, roncsoló toroklob. — Vlasies Jánosné 68 éves, aggkor. — Pataky Péter 19 éves, a Csörgető vizébe fűlt. — Fráson Antal 10 éves, torokgyík. Szerkesztői üzenetek. — a. Gyönk. Szives értesítéseit máskor is örömmel vennők : s az esetben tiszfeletpéldánynyal szolgálunk. — Pestalozzi. Magán levelet irtunk. 1TYILTTER. C9a»$ fctÍE ÍH'&nictfte $oi!(art»* fi. 120 bid fi. 3-90 p. 2ftet. (ca. 450 herjd) ©effind) — férj. roben= unb ftiicficeife por o= unb joűfrci bad fyabrif* ®épőt (#. <pcn»clicijj ($• u- $. $ofíief.) 3ürtrlj. SDíitfter . umgeffenb. Briefe íoften 10 ír. i)3orto. A magyar ipar- és kereskedelmi bank részzénytársaság ezennel közhírré teszi, hogy a nádor-uteza 4. sz. alatti saját épületében levő helyiségeit megnyitotta és működését, mely a bank-üzlet összes ágaira is kiterjeszkedik, megkezdette. Ezen bankügyletek kö­rében a bank teljesít megbízásokat : értékpapírok vásárlására és eladására, elfogad pénzbetéteket fo­lyó cheque) számlára vagy pénztári jegyek kibo­csátása mellett, előlegeket ad értékpapírokra, le­számítol váltókat és végez minden egyéb mivele- tet, mely a banküzletek körébe tartozik. A pénz­tárak hétköznapokon 9-től ’A^-ig és y23-tól 4-ig a közönség rendelkezésére állnak. Budapest, 1890. julius 10-én. Ásványvíz-árjegyzék. Borszéki savanyuviz . . . E/l0 lit. 1 lit. 15/10 lit. 2 lit. 18 24 28 34 kr. Bilini savanyuviz . , . 7ío lit. 26 „ Carlsbadi örvénykuti . . 1 „ 40 „ „ malomkuti . . 1 „ 40 „ „ várkuti . . . 1 „ 40 „ Gieshiibli savanyuviz . . • 5/10 lit. 7/10 lit. 1. lit. ls/8 lit. 20 26 30 36 kr. Gleichenberg5 const, forrás 1 pint 38 „ Krondorfi savanyuviz . . 5/10 lg. 1 lit. l5/lu lit. 20 24 30 kr. Korytniczai ásványvíz . . 7io üt- 24 „ Luhi Margit gyógyforrás . ®7io fit- J Ht. 16 22 kr. Lipiki iblany forrás . . . 710 üt- 36 „ Mohai Ágnes forrás . . . . 5/lu lit. 1 lit. I1/, lit. 2 lit. 15 20 24 28 kr. Mohai Stefánia forrás . . 5/10 lit. 1. lit. 15/10 lit. 13 18 22 kr. Marienbadi kereszkuti . . 1 lit. 40 „ Parádi kénes forrás . . . 5/10 lit. 3/4 lit 1 lit. 15 20 24 kr. Rohitsi savanyuviz . . . 1 pint, 1 rekesz 25 pint, 20 kr, 4 frt 50 kr, Regedei savanyuviz . . . 1 pint, 1 rekesz 25 pint, 20 kr, 4 frt 50 kr, Salvator forrás .... 7/10 lit. 1 lit. 26 30 kr. Selters viz . . . . . . s/10 lit. 1 lit. 28 38 kr, Budai keserüviz források . 1 palaczk 24 kr. ZKIapbiaLóls: = S A LA M O i\ TES T V ÉREK fűszer- és csemegekereskedőknél S z e k szár don, Gerenday-féle házban. HIVATALOS HIRDETÉSEK. 3163. sz. 1890. Árverési hirdetmény. A bonyhádi kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság ré- j szóról közhirró tétetik, hogy a bonyhádi kir. járásbíróság- j nak néhai Lutz Szaniszló hagyatéki ügyében 3163/p. 1890. sz. a. kelt végzése alapján, a teveli 74. sz. tjkvben A. 1 2. sorsz. a. felvett 540. hrsz. szántó 118 írt, — a 4. sor 651. hrsz. szőlő 70 frt, — a 6. sor, 1108. hr. sz. rét 80 frt, — a 7, sor, 1392. hr. sz. rét 126 frt, — a 8. sor. 1500 hr. sz. szántó 73 frt, — a 10. sor, 1758. hr. sz. szántó 92 frt, — a 11. sor, 1957. hr. sz. szántó 78 frt, a 13. sor, 2587. hr sz. rét 69 frt, — a 14. sor, 2732. hr. sz. rét 27 frt. — a 15. sor, 2747. hr. sz. szántó 150 frt, — a 16. sor, 2972. hr. sz. szántó 153 frt, — a f 1 sor 1169. hr sz. szántó J18 frt, — a teveli 642. sz. tjkvben A. f 1 sor alatt felvett 2822. hr. sz. szántó 82 frt, — végül a te­veli 681. sz. tjkvben A. f 1 sor 72. hr. sz. a. felvett 23. népsz. ház és kert 643 frt kikiáltási árban az 1890. évi szeptember hó 3. napján délelőtt 10 órakor Tevel község­házánál megtartandó és végrehajtási árverés joghatályával biró hagyatéki árverésen eladatni fog. Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy az árverés megkezdése előtt a fenti kikiáltási ár 10 %-át, bánatpénz fejé­ben letenni és a vételárt 3 egyenlő részletben lefizetni köte­les, s végre, bogy a megállapított árverési feltételek a hi­vatalos órák alatt alulirt telekkönyvi hatóságnál úgy Tevel község elöljáróságánál megtekinthetők. Kelt Bonyhádon, a kir. járásbíróság telekkönyvi ha­tóságánál 1890. évi julius hó 9-ik nabján. Előadó helyett: Osztrich Mihály kir. járásbiró. 472. sz. v. 1890. Árverési hirdetmény. Alulirt kiküldött az 1881. évi LX. t. ez. 102. §-a ér­telmében ezennel közhírré teszi, hogy a veszprémi kir. törvényszéknek 7892., 4893.. 4896/p. 1890, a budapesti kir. törvszéknek 30,776/p. 1890. sz. a. elrendelő és a tamásii kir járásbíróság 4411., 4914., 4915., 4916., 4766/p. 18n0. számú kiküldő végzése folytán Singer Katalin, Abelesz Mór és Mandl M. J. ezóg javára Klein József alperes elleni 1557 frt 87 kr tőke. ennek kiilönbözőleg esedékes kamata, és eddig összesen 178 frt 2 kr költség követelés erejéig el­rendelt biztosítási és kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 1085 írtra becsült kész férfiruha áruk, feldolgozásra szánt kelmék és szobabeli bútorokból álló in­góságok nyilvános árverés utján eladatnak. Mely árverésnek a tamásii kir. járásbirósági 5077/1890. sz. kiküldést rendelő végzése folytán a helyszínén, vagyis Dombovárott alperes lakásán leendő eszközlésére 1890. évi augusztus hó 8-ik napjának d. e. 10 órája határidőül kitűzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. t. ez. 107. §-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak. Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. törvényezikk 108. §-ában megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő. Végül felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégittetéskez tartanak jogot, a mennyiben részükre fog­lalás korábban eszközöltetett volna és ez a yégrehajtási jegy­zőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az ár­verés megkezdéséig alulirt kiküldöttnek vagy Írásban be­adni, vagy pedig szóval bejelenteni tartoznak. A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság táb­láján kifüggesztését követő naptól számittatik. Kelt Tamásiban, 1890. évi julius hó 21. napján. Borsitzky Béla, kir. bírósági végrehajtó. HIRDETÉSEK. ****************** * * * * * * * * * * * * * * * * Kiadó lakás. Szekszárclon a Pándzsó-utcza 1011. sz. alatt lévő házban (Adler N. János kereskedő házának szom­szédságában) egy 3 szobából s mel­lékhelyiségekből álló szép lakás azonnal, vagy legkésőbb ez évi Szt.- Mihály naptól fogva kiadó. Értekezhetni a tulajdonossal : * ft ft ft ft ft ft ft » ft ft it ft (382. 2-2.) Pönclör József Klézli £ J* házbirtokossal. ftftftftftftftftftftftftftftftftftft +4-4-+4 fr+4 f-»+4-44»4-4-M-l+l4-4 I I M M-t"f 1111 t I * Tolna vármegye dunaföldvári járásának főszolgabirájától. 4* 4­+ + + 4­* 41 4 + 4­4­+ 2521. sz. 1890. 4­4* A Bölcsbe községben üresedésbe jutott jegyzői s az ugyanott előléptetés 4* Pályázati hirdetmény. folytán esetleg megüresedő másodjegyzői állásokra pályázat nyittatik. A jegyzői állás javadalma: szabad lakás, 315 frt évi fizetés, 2/4 telek használata, 6 öl tűzifa, 600 kéve rozsé. A másodjegyzői állás javadalma: 400 frt évi fizetés, 2 öl fa, 200 kéve rozsé. A jegyző és másodjegyző a magánfelek részére teljesített a törvényhatóságilag meghatározott díjazást igényelhetik. Az 1886. évi XXII. t. ez. 74. §-a értelmében és egyébként szükséges igazolásokkal felszerelendő pályázati kérvények alolirott hatósághoz, mint a Bölcs­kén folyó évi augusztus hó 6-án tartandó tisztújító gyűlés elnökéhez nyújtandók be. Pakson, 1890. évi julius hó 9-én. Orosz Endre, (384 2—3.) főszolgabíró. + 4> + ........................ * mu nkálatokért 3* 4* 4 + 4* + + + ++++4+++++++++++++I+I++++++++++++++++4

Next

/
Oldalképek
Tartalom