Székes-Fejérvári Naptár, 1930

Kalauz

84 12. Tisztviselők Lődy Ödön József-utca 19, Pétermann Margit Kossuth-utca 13, Márkus János Kigyd-utca 25, Hauer Pál Taksony-u. 12. Hivatalsegéd Kelemen János Gyümölcs u. 12. Gazdák Biztosító Szövetkezete. Vezérképvi­­selőségi iroda Ferenc József-tér 3.1. em. (Sza­­bady-féle ház). Telefon 217. Főnök herceg­­szőllősi Szőllősy Aladár Gyümölcs-utca 4/a. Irodavezető-ellenőr Gáncs Elemér Megyeház­utca 17. Tisztviselők: Szép József titkár Me­gyeház utca 15. Takács József irodatiszt Szé chényi-utca 38, Nagy Béla segédellenőr Major­utca 10, Molnár János szervező-felügyelő Szunyog-utca 1, Virágh Julia pénztárosnö Temetősor 8, Koháry Teréz gépiró Haltér 3 Szolga Cs. Horváth János Ráctemetó-dülö Üzletszerzők: Lintner Kálmán felügyelő Budai­­ut 50, Kwassay Sándor Martonvásár. Bakony­aljái Földbérlők Pápateszér. Képviseletek minden községben. Vezérképviselet területe : Fejér-, Veszprém és Zalamegyéből a bala­tonfüredi járás. Szövetkezet tulajdonát képezi a Kossuth-utca és Bank-utca sarkán levő volt (Dettrich ügyvéd-féle) emeletes bérház, ahol is a vezérképviselet irodahelyiségét fogja el helyezni. Hazai Általános Biztosító Részvénytársaság. Ferenc József-tér 6. Horváth Izsó titkár Nádor­utca 6. Kalmár Emilia könyvelő Megyeház­utca 17. Sólymos Béla tisztviselő Szent István­­utca 19. Rácz Erzsiké pénztáros Gyümölcs­utca 37. Francsics Imre tisztviselő Major-utca 17. Mayer Sándor tisztviselő Budai-ut 47 Gulrich Margit tisztviselő Haltér 15. Marocsik András kültisztviselő Szépdülő 6. Nagy József kültisztviselő Kossuth-utca 18. Leszler Imre kültisztviselő Szekszárd. Ágyik János altiszt Gáztelep-utca 23. Veszprémi c. főügynökség : Horváth Margit tisztv.-nő, Tóth János altiszt Magyar-Francia Biztosító Részvénytársaság. Fiók Ferenc József-tér 13. Telefon 301. Ala­pítva '879. Fíókfőnök Pavalkovich Béla kér. aligazgató .Ferenc József-tér 13. Vezértitkár Takáts Lajos Kálváriasor 10. Főkönyvelő Stancz Ilonka Jókai-utca 6. Pénztáros Mayer Ferencné Palotai-utca 30. Tisztviselő Kovács László Megyeház-utca 12. — Kültisztviselők : Koronafy Lajos titkár Budai-ut 14. Áldori László titkár Veszprém Horthy Miklós-utca 4. Schwarc László Székesfehérvár, vitéz Gerle József Veszprém Horthy Miklós-utca 4. Tóth Géza Dunápentele Phönix Élet, Phönix és Bécsi Biztositó RT, Turul-Magyar Országos Biztositó Intézet RT, vezérügyriokségeinek székhelye Székesfehérvár Várkapu-utca 2 I. em. Titkárok Leopold Sán­dor és Tinka István. Tisztviselők: Hendrik Ferenc, Eller Jánosné, Vértes Lajos, Kollin Margit és De Marco Anna. Altiszt Turóczy Béni. Képviselet Fejér, Veszprém és Tolna megyékre. Gazdasági és ipari szövetkezetek és részvénytársaságok. Árpádfürdő R.-T. Székesfehérvár, Kossuth­­utca 12. Alaptőke 300.000 pengő, tartalékalap 136,810 88 pengő. Ügyvezető igazgató Klein Rezső. Fürdőorvos dr. Schőnheim Lajos és dr. Turtsányi Vilmos, filmszínház igazgatója Gábor Béla, szálloda vezetője Barnai Ignác. Igazgatóság: Gross Győző földbirtokos Ká­­polnásnyék, Klein Rezső nagyvállalkozó Szé­kesfehérvár és Szűcs Béla mérnök Budapest, Alakult 1904-ben. Építési- és Tüzelőanyag Termelő R.-T. Szé­kesfehérvár, Kossuth-utca 12. Alaptőke 40 000 pengő Tartalékalap 11,097 90 pengő. Igazga­tóság: Gross Lajos gabonakereskedő, Klein Rezső nagyvállalkozó, dr. Lánczos Andor ügyvéd, ügyvezető igazgató Klein Rezső, cég­vezető Krausz Ferenc Király kút-utca 2l. Fejérmegyei Baromfitenyésztők Egyesülete. Elnökök: gr. Nádasdy Tamásné, elnöktársa gr. Károlyi József, Védnökök: József főherceg, Shvoy Lajos megyéspüspök, gr. Hadik Jánosné, gr. Cziráky Lászlóne, ifj. gr. Meián Fülöpné, gr. Zichy Lívia, gr. Hadik János, gr. Széchényi Viktor, gr. Khuen Héderváry Károly, Körmendy Ékes Lajos, dr. Havranek József, dr. Horváth Lajos és gr. Zichy János. Társelnökök: gróf Zichy Aladárné, gr. Széchényi Viktorné, gr, Zichy Rafaelné, gr. Hunyady Ferenc és dr. Ormándi János. Alelnökök: gr. Hunyady Fe­rencné, Meszlenyi Mária, dr. Lintner Sandorné- Tb elnökök: ifj. gr. Merán Fülöpné, gr. Esz­­terházy Lászlóné, gr. Eszterházy László, gr. Festetich Sándor, gr. Csekonics Eizsébet, Schrlchker Sándorné, Lonkay Zsigmondné, Dréher Jenőné, Szluha Aladár, dr. Balassa Imre, Molnár Imre, Farkas Gyula, Meszienyr Béla, dr. Vanczel József, Halász Géza, Kenes­­sey Gyula dr, Jeszenszky Antai dr, Balázs Károly, kenesei Kenessey Pongrác dr, Szent­­iványi Károly nagyprépost, Vida Iván. Ügyve­zető igazgató: Ármos Jenő. Főtitkár: Sárossy László. Titkár: vitéz Láng István Jegyzők: Kukorelly István, Boár Jenő. Pénztáros]; Heiszler Antal. Ellenőrök : Haidekktr Zoltán,, Herincs Lajos, Gondnok : vitéz. Láng István. Ügyész: dr. Lintner Sándor. Állategészség­ügyi tanácsnok : Fabriczy János és Schwanner Jenő Icáliatorvos. Köipari és Kereskedelmi RT. Székesfehérvár. Kossuth-utca 12. Alaptőke 30.000 pengő, tar­talékalap 9922 03 pengő. Igazgatóság: Gross Lajos gabonakereskedő, Klein Rezső nagy­­vállalkozó, dr. Láncos Andor ügyvéd. Termel épület és ut követ. Magyar Erdőbirtokosok . Faértékesitő R.-T, Székesfehérvári telepe. Platthy Béla erdő mér­nök telepvezető, Mojzer Antal tisztviselő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom