Székes-Fejérvári Naptár, 1929

Kalauz

— 105 dazdasági és ipari szövetkezetek és részvénytársaságok. Árpádfürdő és Szálloda R.-T Székesfehér­vár Kossuth-u 12. Alaptőke 300.000 pengő, tar­talékalap 136.810*88 pengő. Ügyvezető igazgató Klein Rezső. Fürdőfőorvos dr Schőnheim Lajos és dr Turtsányi Vilmos, filmszínház igazgatója Gábor Béla, szálloda vezetője Barnái Ignác, könyvelő Schlésinger Hermin. Igazgatóság: Gross Győző földbirtokos Kápolnásnyék. Klein Rezső nagyvállalkozó Székesfehérvár és Szűcs Béla mérnök Budapest 1904-ben alakult. Építési és Tüzelőanyag Termelő R.-T. Szé­kesfehérvár, Kossuth-utca 12. Alaptőke 40.000 pengő (500 millió K). Tartalékalap 11.097'90 P. (138,823.72! K). Igazgatóság: Gross Lajos ga­bonakereskedő, Klein Rezső nagyvállalkozó, dr Lánczos Ander ügyvéd, ügyvezető igazg Klein Rezső, cégvezető Krau z Ferenc, Szfvár, Ki­­rálykut-u 21. Fejérmegyei és Mezőföldi Baromfitenyésztők Egyesülete. Elnökök: gr. Nádasdy Tamásné, elnöktársa gr- Károlyi József. Védnökök: József főherceg, Shvoy Lajos megyéspüspök, gr. Hadik Jánosné, gr. Cziráky Lászióné, ifj. gr. Mórán Fü öpné, gr. Zichy Lívia, gr. Hadik János, gr. Széchenyi Viktor, gr. Khuen Hédervary Károly, László. Titkár: vitéz Láng István. Jegyzők: Kuko­­relly István, Boár Jenő. Pénztáros: Heiszler Antal. Ellenőrök: Haedekker Zoltán, Herincs Lajos. Gondnok: vitéz Láng István Ügyész: dr. Lintner Sándor. Átlateg. tanácsnok: Fabriczy Já­nos és Schwanner Jenő főállatorvos. Kőipari és Kereskedelmi R.-T. Székesfehérvár. Kossuth-u 12. Alaptőke 30.000 pengő, tartalék­­alap 9.92203 pengő. Igazgatóság: Gross Lajos gabonakereskedő Szfehérvár, Klein Rezső nagy­vállalkozó Szfehérvár, dr Láncos Andor ügyvéd Szfehérvár. 1910-ben alakult. Termel épület és úti követ. Magyar Erdőbirtokosok Faértékesitő R.-T. Székesfehérvári telepe. Platthy Béla erdőmérnök telepvezető, Mojzer Antal tisztviselő. Magyar Őstermelő R.-T. Dunántúli kiren­deltsége Nagy Sándor-u 5. Pátria bor és ásványvizkereskedelmi rt. fiók­telep. Honvéd-u 3. Telepvezető Nedoli Gyula Honvéd-u 3. Számmer Imre utóda »Pannónia« nyomda­vállalat mint szövetkezet. Nádor-utca 7. Igazga­tósági elnök: Kümmel Béla. Igazgatósági tagok: ;Gerőfy Gyula, Ketskés Elek, dr. Kováts János, Kunos Gyula, vitéz Máté András, Seregély Géza, Felügyelő bizottsági tagok: ifj Latzkovits Béla, Körmendy Ekés Lajos, dr. Havranek József, dr. Falvay István, Degenhardt Miklós. Ügyvezető Horváth Lajos és gr. Zichy János. Társelnökök: igazgatók: Kümmel Béla és Kunos Gyula, gr. Zichy Aladárné, gr. Széchenyi Viktorné, gr igazgató: Csendes Géza, művezető: Béla Lajos, Zichy Rafaelné, gr. Hunyady Ferenc és dr.ilkönyvelő: Béezy Boriska. Orendy János Alelnökök : gr. Hunyady Ferencné. Meszlenyi Mária, dr. Lintner Sándorné. Tb. el­nökök: ifj. gr. Merán Fülöpné gr. Eszterházy Lászióné, gr. Eszterházy László, gr. Festetich Sándor, gr. Csekonics Erzsébet, Schrichker Sán­­domé, Lonkay Zsigmondné, Dréher Jenőné, Szluha Aladár, dr. Balassa Imre, Molnár Imre, Farkas Gyula, Meszlenyi Béla, dr. Vanczel József, Halász Géza, Kenessey Gyula dr, Jeszenszky Anta' dr, Balázs Ká'oly, kenessei Kenessey Pongrác dr, Szentiványi Károly nagyprépost, Vida Ív n. Ügy­vezető igazgató : Ármos Jenő. Főtitkár: Sárossy Szabó Iparosok Szövetkezete. Nádor-u 12. Igazgatósági elnök Berveiler János, ig tagok: ’Radó Tamás, Szilágyi László, Wink er József, Illés József, Resánszky Zsófia, Berghammer Fe­renc, felügy. biz. Bótha Istvánná és Szabó István. Székesfehérvári Butorkészitő Iparosok Áru­csarnok Szövetkezete, Kossuth-utca 10. Telefon 258. Elnök Csikós Endre vezérigazgató, ügyvezető igazgató Koháry József, könyvelő Rónay László, pénztárkezelő May Erzsébet. Számmer Imre Utóda PÄNNONIÄ Nyomdavállalat — Székesfehérvárott könyvkötészete I®®® késziti a legmodernebb kivitelű könyv­­kötészeti munkákat legjutányosabban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom