Székes-Fejérvári Naptár, 1909 (37. évfolyam)

Kalauz - Fejérvármegye

160 mond jegyző Darabos Balázs, pénztárnok Bárány Lajos, könyvtarno a9J , bor, gazda Pötröc Sándor. Közigazgatásilag a községhez tartózó puszták bajgo, Körtvélyes, Eszter, Nándor, Alsó- és Felső-Örs. Moha, Terjedelme 1710 k. h. 650 lakossal, orsz. gyűl. kép. val, szama 77, választókerület Bodajk. székesfehérvári járás, tsz, jb. tkvh. adh. Szekesieher- vár, ph. th, és vá. helyben, jegyző és anyakönyvvezető Somogyi Gyula, anya­könyvvezető helyettes —, biró ifj Pojányi János, törvénybiró M. Molnar József, közgyám Tóth A. János, községi pénztárnok és adószedő Tóth János a., körorvos dr. Adler Béla lakik Csórón, szülésznő Menyhárt Jánosné, elöljárók Tóth János f., Listár István f., Szabó Ferenc, Mészöly Sándor. — Iskolaszék, Felekezeti, tanköt, száma 114, felekezeti tanító Jákóy János — A mohai önkéntes tuzolto- testület tényleges tagjai Somogyi Gyula parancsnok, rfj. Pajányi János szerves pénztárnok, Sepsi István oktató és 22 tűzoltó, — Kölcsön segélyzó-egyesiilet mint szövetkezet. Elnök Moizer József, igazgató M. Molnár József, könyvelő Jákóy János, pénztárnok Márton János. — Közigazgatásilag a községhez tartozó puszták Ágnes és Stefánia forrás-telepek. Mór. Terjedelme 18840 kát. hold. 10237 lakossal, orsz. gyűl. képv. váL száma 460, választó kerület Bodajk, móri járás, tsz. Székesfehérvár, jb. tkh. adh, helyben, posta távirda és vá. Mór, főjegyző és anyakönyvvezető Turmayer Gyula, jegyző és anyakönyvvezető helyettes Vas Ferenc, biró Korb Mihály, törvénybiró Frey János, közgyám Mayer Márton, közs. pénztárnok és adószedő Pisch Márton, árvapénztárnok Graf János, árvatári ellenőr Mayer Márton, segédjegyző és anya­könyvvezető helyettes Dégenhardt Miklós (oki.) segédjegyző Dusbaba Viktor, Írno­kok Aschenbrenner Ferenc, Frank Ignác, Krisztovics Márton, dijnok Schrotter Ede közs. orvos dr. Lőwy Miksa, állatorvos Tauth Lajos, szülésznő Gippert Józsefné szül. Lőw Mária, elöljárók Frey György, Nagy Imre, Csada Pál, Kailhak Márton, Mergl Márton, Izmindi Péter, Kailhak Antal. — Községi iskolaszék. Elnök Den- cel József, jegyző Konecsny Gyula, tagok Abele József, Buder József, Frey Já­nos, dr. Heumann József, Korb Mihály, Pénz Lajos, Szőke Miklós, Turmayer Gyula, Vas Ferenc, Mayer Márton, Pisch Márton, Brettschneider Henrik, Schmid János, Schweighard Veremund, Büchler Pinkász, Csomasz Dezső, Wurdics József, Gurgulits Antal, tankötelesek száma 2610, közs. tanítók Konecsny Gyula, Hruska Antal Freiszmut József, Patek Erzsébet, rk., hitközségiek Klein Lukács, Bittner József, Hőbausz Jenő, Német Sándor, Jalaksa Ilona, ev. ref. tanító Nagy Imre, izr. vall, tanítók Ondódy Miksa, Beregi Nátán, Árki pusztán tanítónő Cserna Er­zsébet — Móri m. kir. állami polgári fia és leányiskola. Igazgató Gurgulits Antal, tanárok Gurgulitsné Acs Eleonóra, Nagy József, Okányi Sándor, Jókai Endre özv. Kalavszkyné Mocsonoky Teréz, Kailbach Anna, Gáspár Endre, és Gáspárné Lukes Flóra, Mendl Béla, hitoktatók Aitenthaler Tibor rk. Csomasz Dezső ev ref. Buehler Pinkász rabi, Polg. isk. gondnoksága. Elnök dr. Szauer György ren­des tagok Büchler Pinkász rabbi, Karbl Mihály közs. biró Gurgulits Antal inaz gató, Szőke Miklós kir. közjegyző, Wencel József urod. tiszttartó, póttagok Szing Gyorgy foldm Reich Lajos iparos. - Tüzoltö-egylet Elnök kovács Sándor, tb“ főparancsnok br. Trautenberg Frigyes, parancsnok Orbán Ede tb. oarancsnok br Luzsenszky István, alparancsnok Krisztovics Márton, tb aloaranr^nnV Hr her Imre, karmester Freismuth József, titkár és segédtiszt U c!■ nők Korb Mihály, szertárnok Leimetzer József, tb iok^ÄiS osztályparancsnok Schmid János, szivattyú parancsnokok Metzger Ferenc Gippert Gyorgy, maszoparancsnokok Horváth Bálint, Flaskár György3 sz^vófecskendő 3 Scanned by CamScanner

Next

/
Oldalképek
Tartalom