Székes-Fejérvári Naptár, 1908 (36. évfolyam)

Kalauz - Fejérvármegye

160 rabos Balázs, pénztárnok Bárány Lajos, könyvtárnok Varga Gábor, gazda Pötröcz Sándor. Közigazgatásilag a községhez tartozó puszták Sajgó, Körtvélyes, Eszter, Nándor, Also- es Felső-Örs. Moha. Terjedelme 1710 k. h., 650 lakossal, orsz. gyűl. képv. vál. száma 77, vá­lasztó kerület Bodajk. székesfehérvári járás, tsz., jb., tkvh., adh. Székesfehérvár, ph., th. es vá. helyben, jegyző és anyakönyvvezető Somogyi Gyula, anyakönyvvezető helyettes , biró ifj Pojányi János, törvénybiró M. Molnár József, közgyám Tóth A. Jánosi kozs. penz- tárnok és adószedő Tóth János a., körorvos dr. Adler Béia, lak. Cséron, szülésznő Molnar Mihályné. elöljárók Tóth János f., Listár István f., Szabó Ferenc, Mészöly Sandor. — Iskolaszék. Felekezeti, tanköt. száma 114, felekezeti tanító Jákóy János. — A mohai oaken- tes, tűzoltó-testület tényleges tagjai Somogyi Gyula parancsnok, ifjú Pajányi János szer- es pénztárnok, Sepsi István oktató és 22 tűzoltó. — Kölcsön segélyző-egyesület, mint szövetkezet. Elnök Moizer József, igazgató M. Molnár József, könyvelő Jákóy János, pénztárnok Marton János. — Közigazgatásilag a községhez tartozó puszták Ágnes- és Stefánia forrás. Mór. Terjedelme 18840 kát. hold, 10237 lakossal, orsz. gyűl. képv. vál. száma 460, választó kerület Bodajk, móri Járás, tsz. Székesfehérvár, jb. tkh., adh. helyben, posta táv­írda és vá. Mór, főjegyző és anyakönyvvezető Turmayer Gyula, jegyző és anyakönyvvezető helyettes Vas Ferenc, biró Korb Mihály, törvénybiró Frey János, közgyám Mayer Márton, közs. pénztárnok és adószedő Pisch Márton, árvapénztárnok Graf János, árvatári ellenőr Mayer Márton, segédjegyző és anyakönyvvezető helyettes Dégenhardt Miklós (oki.) segéd­jegyző Dusbaba Viktor, írnokok Aschenbrener Ferenc, Frank Ignác, Krisztovics Márton, dijnok Schrotter Ede, közs. orvos dr. Lőwy Miksa, állatorvos Tauth Lajos, szülésznő Gip- pert Józsetné szül. Lőw Mária, előtjárók Frey György, Nagy Imre, Csada Pál, Kailhak Mártzn, MergI Márton, Takács János, Kailhak Antal. — Községi iskolaszék. Elnök Denczel József, jegyző Konecsny Gyula, tagok Abele József, Bruder József, Frey János, dr. Heurnann József, Korb Mihály, Pénz Lajos, Szőke Miklós, Turmayer Gyula, Vas Ferenc, Mayer Már­ton, Pisch Márton, Brettschneider Henrik, Schmid János, Schweighard Veremund, Büchler Pinkász, Csomasz Dezső, Wurdics József, Gurgulits Antal, tankötelesek száma 2610, közs. tanítók Konecsny Gyula, Hruska Antal, Freiszmuth József, Patek Erzsébet, rk. hitközségiek Klein Lukács, Bittner József, Hőbausz Rezső, Németh Sándor, Jalaksa Ilona, ev. ref. tanító Nagy Imre, izr. vall, tanítók Ondódy Miksa, Beregi Nátán, Árki pusztán tanítónő Czerna Erzsébet. — Móii m. kir. állami polgári fia és leányiskola. Igazgató Gurgulits Antal, taná­rok Gurgulitsné Ács Eleonóra, Nagy József, Okányi Sándor, Jókay Endre, özv. Kalavszkyné Mocsonoky Teréz, Kailbach Anna, Gáspár Endre és Gáspárné Lukes Flóra, Mendl Béla, hitoktatók Altenthaler Tibor rk., Csomasz Dezső ev. ref., Buehler Pinkász rabbi. Polg. isk. gondnoksága. Elnök dr. Szauer György, rendes tagok Büchler Pinkász rabbi, Korb Mihály közs. biró, Gurgulits Antal igazgató, Szőke Miklós kir. közjegyző, Wenczel József urad, tiszttartó, póttagok Szing György földm., Reich Lajos iparos. — Tűzoltó-egylet. Elnök Kovács Sándor, tb. főparancsnok br. Trautenberg Frigyes, parancsnok Orbán Ede, tb. parancsnok br. Luzsénszky István, alparancsnok Krisztovics Márton, tb. alparancsnok dr. Schleicher Imre, karmester Freismuth József, titkár és segédtiszt Ulcz Nándor, pénztárnok Kozb Mihály, szertarnok Leimetzer József, tb. szertárnok id. Szakái Miklós, osztály parancs-’ nők, Schmid János, szivattyú parancsnokok Metzger Ferenc, Gippert György, mászóparancs­nokok Horváth Bálint, Flaskár György, szivófecskendő 3, hidrophor kézifecskendő 1 tömlő 79 méter, működő tag 60. — Társaskör. Elnök Venczel József, alelnök dr. Heilmann’ József igazgató Gansl Fülöp, titkár Klazel Gyula, könyvtárnok Ulcz Nándor, pénztárnok Hajós József. — Móri ev. ref. olvasókör. Elnök Csomasz Dezső, alelnök, jegyző Dégenhardt Mik­lós, pénztárnok Szily Sándor, könyvtárnok Magyaródi Lajos. — Ipartestület. 'Elnök Szakái Miklós, alelnök Rimele Alajos, pénztárnok Fink István, jegyző Konecsny Gyula — Inar- iskolai bizottság. Elnök Turmayer Gyula, jegyző Konecsny Gyula, bizottsági tagok Tur­mayer Gyula, Korb Mihály, Rimele Alajos, Pénz Alajos, Reich Alajos Wiezner István Wenczel József, Szakály Miklós, Horváth Bálint. — Polgári olvasókör. Elnök Szing Gvörgv’ alelnök Krisztovics Márton, jegyző Hajós József, pénztárnok Schmid János könwtárnnk Csajtai Pál. - Jótékony nőegylet. Székhelye Mór, fővédnök és elnök br Tráutenbera Fri- gyesné, szül. gr. Almássy Emília alelnök Kégl-Vértesy Anna, pénztárnok Szauer Gyömvné titkár Jókai Endre. — Izr. noegylet. Székhelye Mór, elnök Fleismann Gusztávné másodelnök Steiner ízlelné, pénztárnok Gans Mónié, ellenőr Mandi Gusztávné. -Az o?sz sea^ző nőegylet móri (vöröskereszt) fiókegylete. Székhelye Mór, elnök br. Trautenberg Frigvesné és Gourcy Hemikné, titkár üresedésben. — Önsegélyző népbank. Székhelye Mór elnök Tur­mayer Gyula, igazgatók Vas Ferenc, dr. Löwy Miksa, dr. Heurnann József Steiner Izrael" könyvvivő Bretlschneider Henrik, pénztárnok Schwarcz Mór, ügyvéd Fö’rstner Mór — Scanned by CamScanner

Next

/
Oldalképek
Tartalom