Székes-Fejérvári Naptár, 1907 (35. évfolyam)

Kalauz - Fejérvármegye

160 Somogyi Pál, Szauer Károly, Pötröcz Sándor, A. Sárházi József, Mk. Szabo Imre, tankot, száma 638. tanítók Walninger Márton rk., üresedésben rk. s. tanító, Darabos nalazs, Ujj-Mészáros Aranka ev. ref. — Mányi önk. tűzoltó-egylet. Elnök Papp Albert, toparancs- nok Szabó Sándor, segédtiszt Komon János, szertárnok Horváth József, szívó fecskendő 1, nyomó fecskendő 1, tömlő 120 méter, lajt 1, tűzoltó szertár, a működő tagok szama J8. —- Köles, segélyző-szövetkezet, Székhelye Mány, elnök Gyapai Pál, igazgató , Horváth József, pénztárnok Somogyi József, ellenőr Vilhelm Ármin, könyvvezető Harsanyi 1 al ügyész Vértessy József. -- Polgári olvasókör. Elnök Papp Albert, alelnök Acs Zsigmond, jegyző Darabos Balázs, pénztárnok Bárány Lajos, könyvtárnok Varga Gábor, gazda Pötrocz San­dor. — Közigazgatásilag a községhez tartozó puszták Sajgó, Körtvélyes, Eszter, Nandor, Alsó- és Felső-Örs. Moha. Terjedelme 1710 k. h., 650 lakossal, orsz. gyűl. képv. vál. száma 77, vá­lasztó kerület Bodajk, székesfehérvári járás, tsz., jb., tkvh., adh. Székesfehérvár, ph., th. ec vá. helyben, jegyző és anyakönyvvezető Somogyi Gyula, anyakönyvvezető helyettes^ , biró ifj. Pojányi János, törvénybiró M. Molnár József, közgyám Tóth A. János, közs. pénz­tárnok és adószedő Tóth János a., körorvos dr. Adler Béla, lak. Csórón, szülésznő Molnár Mihályné, elöljárók Tóth János f., Listár István f., Szabó Ferenc, Mészöly Sándor. —- Iskolaszék. Felekezeti, tankötelesek száma 114, felekezeti tanító Jákóy János. — Mohai Ágnes forrás tüzoltótestület tagjai-. Mohai törzsosztály. A forrásnál Kempelen Imre parancsnok, V.da Pál segédtiszt, Moizer János parancsnok helyettes, Vukics József, szivattyuparancsnok. Az osztálynak van 1 mozdonyfecskendője, 60 méter tömlővel és 1 lajttal. — Mohai önk. osztály. Somogyi Gyula alparancsnok, az osztálynak van 1 nyomós szerkezetű fecskendője, 1 lajtja. — Kölcsön segélyző-egyesület mint szövetkezet. Védnök Kempelen Imre, elnök Moizer József, igazgató M. Molnár József, könyvelő Jákóy János, pénztárnok Márton János. — Közigazgatásilag a községhez tartozó puszták Ágnes- és Stefánia forrás. Mór. Terjedelme 1884 k. h., 10237 lakossal, orsz. gyűl. képv. vál. száma 460, választó kerület Bodajk, móri járás, tsz. Székesfehérvár, jb. tkh., adh. helyben, posta táv­írda és vá. Mór, főjegyző és anyakönyvvezető Turmayer Gyula, jegyző és anyakönyvvezető helyettes Vas Ferenc, biró Korb Mihály, törvénybiró, Frey János, közgyám Mayer Márton, közs. pénztárnok és adószedő Pisch Márton, árvapénztárnok Graf János, árvatári ellenőr Mayer Márton, segédjegyző és anyakönyvvezető helyettes Dégenhardt Miklós (oki.) segéd­jegyző Dusbaba Viktor, Írnokok Áschenbrener Ferenc, Frank Ignác, Krisztovics Márton, gyakornokok Németh Lajos, Rimele Antal, közs. orvos dr. Lőwy Miksa, állatorvos Tauth Lajos, szülésznő Gippert Józsefné szül. Lőw Mária, elöljárók Frey György, Nagy Imre, Csada Pál, Kailhak Márton, Mergl Márton, Takács János, Kailhak Antal. — Községi iskola­szék. Elnök Szing Gyula, jegyző Konecsny Gyula, tagok Abele József, Brúder József, Frey János, dr. Heumann József, Korb Mihály, Pénz Lajos, Szőke Miklós, Turmayer Gyula, Vas Ferenc, Mayer Márton, Pisch Márton, Brettschneider Henrik, Schmid János, Schweighardt Veremund, Büchler Pinkász, Csomasz Dezső, Wurdics József, Gurgulits Antal, tankötelesek száma 2610, községi tanítók Konecsny Gyula, Hruska Antal, Freiszmuth József, Patek Erzsébet, róm. kath., hitközségiek Klein Lukács, Bittner József, Höbausz Rezső, Németh Sándor, Orosz György, Jalaksa Ilona, ev. ref. tanító Nagy Imre, izr. vall, tanítók Ondódy Miksa, Beregi Nátán, Árki pusztán tanítónő Farády Mária. — Móri m. kir. állami polgári fin és leányiskola. Igazgató Gurgulits Antal, tanárok Gurgulitsné Ács Eleonóra, Nagy József, Jókai Endre, özv. Kalavszkyné Mocsonoky Teréz, Kailbach Anna, Gáspár Endre és Gás- párné Lukes Flóra, Mendl Béla, hitoktatók Altenthaler Tibor rk., Csomasz Dezső ev. rét Buchlcr Pinkász rabbi. Polg. i&k. gondnoksága. Elnök dr. Szauer György rendes tagok Büchler Pinkász rabbi, Korb Mihály községi biró, Gurgulits Antal igazgató, Szőke Miklós kir. közjegyző, Wenczel József urod. tiszttartó, póttagok Szing György földm., Reich Lajos iparos, — Tűzoltó-egylet. Elnök Kovács Sándor, tb. főparancsnok br. Trautenberg Frigyes, főparancsnok Orbán Ede, tb. parancsnok báró Luzsénszky Jstván, alparancsnok Krisztovics Marion, tb alparancsnok dr. Schleicher Imre, karmester Freismuth József, titkár és segéd­tiszt Ulcz Nándor, pénztárnok Kolb Mihály, szertárnok Leimetzer József, tb. szertárnok id. Szakái Miklós, osztályparancsnok Schmid János, szivattyú parancsnokok Metzger Ferenc, Szing György, mászóparancsnokok Horváth Bálint, Flaskár György, szivófecskendő 3, hidrophor kézifecskendő 1, tömlő 79 méter, működő tag 60. — Társaskör Elnök Venczel József, alelnök dr. Heilmann József, igazgató Gansl Fülöp, titkár Klazel Gyula, könyvtárnok Reszler Jakab, pénztárnok Brettschneider Henrik. — Móri ev ref. olvasókör. Elnök Csomasz Dezső, alelnök, jegyző Dégenhardt Miklós, pénztárnok Szily Sándorj könyvtarnok Magyaródi Lajos. — Ipartestűlet. Elnök Szakái Miklós, alelnök Rimele Alajos, pénztárnok Fink István, jegyző Konecsny Gyula — Ipariskolai bizottság. Elnök Turmayer Scanned by CamScanner

Next

/
Oldalképek
Tartalom