Székes-Fejérvári Naptár, 1906 (34. évfolyam)

Kalauz - Fejérvármegye

parancsnok, Vida Pál segédtiszt, Moizer József parancsnok helyettes, Vukics József szivattyú-parancsnok. Az osztálynak van 1 mozdonyfecskendője, 60 méter tömlővel es I lajttal. — Mohai önk. osztály. Somogyi Gyula alparancsnok, az osztálynak van 1 nyomos szerkezetű fecskendője, 1 lajtja, — Kölcsön segélyző egyesület mint szövetkezet Védnök Kempelen Imre, elnök Moizer József, igazgató M. Molnár József, könyvelő jákóy János, pénziárnok Márton János. — Közigazgatásilag a községhez tartozó puszták Ágnes- es Stefánia forrás. Mór. Terjedelme 18845 k. h., 10237 lakossal, orsz, gyűl. képv. vál. száma 460, választó kerület Bodajk, móri járás, tsz, Székesfehérvár, jb. tkh., adh. helyben, posta táv­írda és vá Mór, főjegyző és anyakönyvvezető Turmayer Gyula, jegyző és anyakönyvvezeto helyettes Vas Ferenc, biró Korb Mihály, törvénybiró Frey János, közgyám Mayer Márton, közs. pénztárnok és adószedő Pisch Márton, árvapénztárnok Graf János, srvatári ellenőr Mayer Márton, írnokok Aschenbrener Ferenc, Dégenhardt Miklós, Dusbaba Viktor, Frank Ignác, Kristovics Márton, közs. orvos dr. Lőwy Miksa, állatorvos Tauth Lajos, szülésznő Cippert Józsefné, Lőw Mária, elöljárók Frey György, Nagy Imre, Frey Sebő, Csada Pál, Kailhak Márton, Mergl Márton, Takács János, Kaiihak Antal. — Községi iskolaszék. Elnök Szing Gyula, jegyző Konecsny Gyula, tagok Abele József, Bruder József, Frei János, dr. Heumann József, Korb Mihály, Pénz Lajos, Szőke Miklós, Turmayer Gyula, Vas Fe­renc, Mayer Márton, Pisch Márton, Brettschneider Henrik, Schmid János, Schweighardt Veremund, Büchler Pinkász, Csomasz Dezső, Wurdics József, Gurgulits Antal, tankötelesek száma 1900, községi tanítók Konecsny Gyula, Hruska Antal, Freiszmuth József, Patek Erzsécet, rom. kath, hitközségiek Klein Lukács, Bittner József, Hőbausz Rezső, Németh Sándor, Orosz György, Klein Miklós, Jelaksa Erzsébet, ev. ref. tanító Szűcs Károly, izr. vall. tanítók Ondódy Miksa, Beregi Nátán. — Móri rn. kir. állami polgári fiú- és leány- Iskola. Igazgató Gurgulits Antal, tanárok Gurgulitsné Ács Eleonora, Schömen Gynla, Nagy József, Jókai Endre, özv. Kalavszkyné Mocsonoky Teréz, Kailbach Anna, Gáspár Endre és Gáspárné Lukes Flóra, hitoktatók Altenthaler Tibor rk.. Csomasz Dezső ev. ref., Büchler Pinkász rabbi. Polgári isk. gondnoksága. Elnök dr. Szauer György, rendes tagok Büchler Pinkász rabbi, Korb Mihály községi biró, Gurgulits Antal igazgató, Szőke Miklós kir. köz­jegyző, Wenczel József urod. tiszttartó, póttagok Szing György földm., Reich Lajos iparos. — Tűzoltó-egylet. Elnök Kovács Sándor, tb. főparancsnok br. Trauttenberg Frigyes, fő- parancsnok Orbán Ede, alparancsnok Krisztovics Márton, titkár és segédtiszt Ulcz Nándor* pénztárnok Koíb Mihály, szertárnok Leimetzer József, tb. szertárnok id. Szakái Miklós* osztályparancsnok Schmid János, szivattyuparancsnokok Metzger Ferenc, Szing György* mászóparancsnokok Hovráth Bálint, Flasker György, szivófecskendő 3, hidrophor kézi­fecskendő 1, tömlő 79 méter, működő tag 60. — Társaskör. Elnök Wenczel József, alelnök dr. Heumann József, igazgató Gansl Fülöp, titkár Klazel Gyula, könyvtárnok Reszler Jakab, pénztárnok Brettschneider Henrik. — Móri ev. ref. olvasókör. Elnök Csomasz Dezső* alelnök, jegyző Dégenhardt Miklós, pénztárnok Szily Sándor, könyvtárnok Magyarodi Lajos* — Ipartestület. Elnök Szakály Miklós, alelnök Rimele Alajos, pénztárnok Fink István, jegyző Konecsny Gyula. — Iparosiskolai bizottság. Elnök Turmayer Gyula, jegyző Konecsny Gyula, bizottsági tagok Turmayer Gyula, Korb Mihály, Rimele Alajos, Pénz Alajos, Reich Alajos, Wiezner István, Wenczel József, Szakály Miklós, Horváth Bálint. — Polgári olvasókör. Elnök Szing György, alelnök Krisztovics Márton, jegyző Hajós József, pénztárnok Schmid Janos, könyvtárnok Csajtai Pál. - Jótékony nőegylet. Székhelye Mór, fővédnök és elnök br. Trauttenberg Frigyesné, szül. gróf Almássy Emilia, alelnök Kégl-Vértesy Anna, pénztárnok Szauer Györgyné, titkár Jókai Endre. — Izr. nőegylet. Székhelye Mór, elnök Fleischmann Gusztávné, másodelnök Steiner Izraelné, pénztárnok Gansl Mórné, ellenőr ц Mandl Gusztávné. — Az otsz. segélyző nőegylet móri (vöröskereszt) fiókegylete. Székhelye Mór, elnök br. Trauttenberg Frigyesné és Gourcy Henrikné, titkár üresedésben. — Ön­segélyző népbank. Székhelye Mór, elnök Turmayer Gyula, igazgatók Vas Ferenc, dr. Lőwy Miksa, dr. Heumann József, Steiner Izrael, könyvvivő Brettschneider Hnnrik, pénztárnok Schwarcz Mór, ügyvéd Förstner Mór. — Mórvidéki takarékpénztár. Székhelye Mór, elnök Vértesaljai Vértessy György, igazgató Pénz Alajos, könyvvivők Fischl Imre és Szauer József, ügyvéd és titkár Kítlberger József. — A móri kath. kör. Elnök Schweighardt Ver- niund,’ alelnök Kriegler Sándor, pénztárnok Szélits János, gondnok —, könyvtárnok Ponty Fülöp, titkár Hőbausz Rezső, 160 tag. — A móri kér. hitelszövetkezet tisztikara. Elnök Szentiványi Károly, el. titkár Schweighard Veremund, igazgatók Gaszner József, Ruff György, Steiner József, Schindele Antal, Szélits János, választmányi tagok Abele Ferenc* Brettschneider Ferenc, Buderer János, Flátsker János, Förstner Ferenc, Frey József, Dipold Alajos, Geszler Mihály, Gippert György, Kadelka Ferenc, Kornsee István, Kuttér József, 11 — 161 ­Scanned by CamScanner

Next

/
Oldalképek
Tartalom