Székes-Fejérvári Naptár, 1905 (33. évfolyam)

Kalauz - Fejérvármegye

161 Mór. Terjedelme 18845 k. h., 10237 lakossal, orsz. gyűl. képv. vál. száma 460, választó kerület Bodajk, móri járás, tsz. Székesfehérvár, jb. tkh., adh. helyben, posta, tav- irda és vá Mór, jegyző és anyakönyvvezető Turmayer Gyula, jegyző és anyakönyvvezető helyettes Vas Ferenc, bíró Korb Mihaly, törvénybiró Frey János, közgyám Mayer Márton, közs. pénztárnok és adószedő Pisch Márton, árvapénztárnok Graf János, árvatári ellenőr Mayer Márton, írnokok Aschenbrener Ferenc, Dégenhardt Miklós, Dusbaba Viktor, Frank Ignác, Kristovics Márton, közs. orvos dr. Lőwy Miksa, állatorvos Tauth Lajos, szülésznő Gippert Józsefné, Lőw Mária, elöljárók Frey György, Nagy Imre, Frey Sebő, Csada Pál, Kailhak Márton, Mergl Márton, Takács János, Kailhack Antal. — „Községi iskolaszék.“ Elnök Szing György, jegyző Konecsny Gyula, tagok Abele József, Buder József, Frey Já­nos, dr. Heumann József, Korb Mihály, Pénz Lajos, Reich Alajos, Szőke Miklós, Turma­yer Gyula, Vértesy György, Vas Ferenc, Mayer Márton, Pisch Márton, Brettschneider Henrik, Schmid Dezső, Kaszák Kázmér, Briichler Pinkász, Homan Dezső, Wieszner István, tan­kötelesek száma 1900, községi tanítók Konecsny Gyula, Hruska Antal, Freiszmuth József, róm. kath. hitközségiek Klein Lukács, Bittner József, Hőbausz Rezső, Németh Sándor, Orosz György, Klein Miklós, Schifter Maria, ev. ref. tanító Szalay Károly, izr. vall, tanítók Ondódy Miksa, Beregi Nátán. — „Móri m. kir. állami polgári fiú- és leányiskola.“ Igaz­gató Gurgulits Antal, tanárok Gurgulitsné Ács Eleonora. Stöhr János, Oravecz Gyula, Jókai Endre, özv. Kalavszkyné Mocsonoky Teréz, Kailbach Anna, Gáspár Endre és Gás- párné Lukes Flóra, hitoktatók Altenthaler Tibor rk., Csomasz Dezső ev. ref., Büctiler Pinkász rabbi. Polgári isk. gondnoksága. Elnök dr. Szauer György, rendes tagok Büchler Pinkász rabbi, Korb Mihály községi biró, Gurgulits Antal igazgató, Szőke Miklós kir. köz­jegyző, Wenczel József urod. tiszttartó, póttagok Szing György földm., Reich Alajos ipa­ros. — Tűzoltó-egylet. Elnök Kovács Sándor, tb. főparancsnok br. Trauttenberg Fiigyes, főparancsnok Orbán Ede, alparancsnok Krisztovits Márton, titkár és segédtiszt Ulcz Nán­dor, pénztárnok Kolb Mihály, szertárnok Leimetzer József, tb. szertárnok id. Szakály Miklos, osztályparancsnok Schmid János, szivattyuparancsnokok Metzger Ferenc, Szing György, mászóparancsnokok Horváth Bálint, Flasker György, szivőfecskendő 3, hidrophor kézifecskendő 1, tömlő 79 méter, működő tag 60. — „Társaskör.“ Elnök Wenczel József, alelnök dr. Heumann József, igazgató Gansl Fülöp, titkár Klazer Gyula, könvvtárnok Reszler Jakab, pénztárnok Brettschneider Henrik. — „Móri ev. ref. olvasókör.“ Elnök Csomasz Dezső, alelnök, jegyző Dégenhardt Miklós, pénztárnok Szily Sándor, könyvtárnok Magyarodi Lajos. — „Ipartestület.“ Elnök Szakály Miklós, alelnök Rimele Alajos, pénz­tárnok Fink István, jegyző Konecsny Gyula. — „Ipariskolai bizottság.“ Elnök Turmayer Gyula, jegyző Konecsny Gyula, bizottsági tagok Vértesy György, kir. tanácsos, Turmayer Gyula, Korb Mihály, Rimele Alajos, Pencz Alajos, Reich Alajos, Wiezner István, Wenczel József, Szakály Miklós, Horváth Bálint. — „Polgári olvasókör.“ Elnök Szing György, alelnök Krisztovits Marton, jegyző Hajós József, pénztárnok Schmid János, könyvtárnok Csajtai Pál.— „Jótékony nőegylet.“ Székhelye Mór, fővédnök és elnök br. Trauttenberg Frigyesné, szül, gróf Almássy Emilia, alelnök Kégl-Vértesy Anna, pénztárnok Szauer Györgyné, titkár Jókai Endre. — „Izr. nőegylet.“ Székhelye Mór. Elnök Fleischmann Gusztávné, másodel­nök Steiner Izraelné, pénztárnok Gansl Mórné, ellenőr Mandi Gusztávné. — „Az orsz. segélyző nőegylet móri (vöröskereszt) fiókegylete.“ Székhelye Mór, elnök br. Trauttenberg Frigyesné és Gourcy Henrikné, titkár üresedésben. — „Önsegélyző népbank.“ Székhelye Mór, elnök Turmayer Gyula, igazgatók Vas Ferenc, dr. Lőwy Miksa, dr. Heumann József, Steiner Izrael, könyvvivő Brettschneider Henrik, pénztárnok Schwarcz Mór, ügyvéd Förstner Mór. — „Mórvidéki takarékpénztár.“ Székhelye Mór, elnök Vértesaljai Vértessy György, igazgató Pencz Alajos, könyvvivők Fischl Imre és Szauer Ferenc, pénztárnok Steiner József, ügyvéd és titkár Kitlberger József. — „A móri kath. kör.“ Elnök Haszszák Kázmér, alelnök Kriegler Sándor, pénztárnok Széiits János, gondnok —, könyvtárnok Ponty Fülöp, titkár Hőbausz Rezső, 160 tag. — „A móri kér. hitelszövetkezet tisztikara.“ Elnök Szentiványi Károly, el. titkár Schweighard Veremund, igazgatók Gaszner József, Ruff György, Steiner József, Schindele Antal, Széiits János, választmányi tagok Ábele Ferenc, Brettschneider Ferenc, Buderer János, Flátsker János, Förstner Ferenc, Frey József, Dipold Alajos, Geszler Mihály, Gippert György, Kadelka Ferenc, Kornsee István, Kutér József, Langhmáhr Sándor, Mergl Ferenc, Mergl Márton, Pisch Ferenc, Pisch János, Pisch József, Pisch János, Rutf István, Schindele József, Stéger Márton, Szabó Ferenc, Szilágyi Vendel, Kriegler Sándor fel. biz. elnök, Hub Rezső és Pisch József f. b. tagok, könyvelők Bittner József és Hőbausz Rezső, pénztárnok Flátsker György. — „A móri kér. fogy, szövetkezet tisztikara.“ Elnök Szentiványi Károly, alelnök Schweighard Veremund, igazgatók Flátsker György, Kriegler Sándor, Mergl Ferenc, Ruff György, Steiner József, Széiits János, felügyelő bizottság Hub Rezső, Gerszner József, Geszler Mihály, Krár János, Klebert Péter, Körmendy Péter, 11 Scanned by CamScanner

Next

/
Oldalképek
Tartalom