Székes-Fejérvári Naptár, 1903 (31. évfolyam)

Kalauz - Fehérvármegye

és adószedő Mayer Márton, árvapénztárnok üresedésben, árvatári ellenőr Szing György, írnokok Frank Ignácz, Assenbrenner Ferencz, Kristovits Már­ton, községi orvos dr. Lőwy Aáiksa, állatorvos Tauth Lajos, szülésznő Gippert józsefné, Lőw Mária, elöljárók Frey György, Pisch Márton, Frey Sebő, Csada Pál, Csillag Mihály, Mergl Márton, Takács János, Kailbach Antal. — Községi iskolaszék. Elnök Vértesy János, jegyző Konecsny Gyula, tagok Abele József, Buder József, Frey János, Gansl Mór, dr. Hermann József. Hub Rezső, Kovács Endre, Korb Mihály, Pénz Lajos, Reich Alajos, Szing György, Szily Gy. János, Szőke Miklós, Turmayer Gyula, Vértesy György, Vas Ferencz, Wieszner István, tankötelesek száma 1600, községi tanítók Konecsny Gyula, Hruska Antal, Freiszmuth József, rom. kath. hitközségiek Klein Lukács, Bittner József, Hőbausz Rezső, Németh Sándor, Orosz György, Klein Miklós, Schifter Mária és Kálmán Lenke, ev. ref tanító Szalay Károly, izr. val. tanítók Ondódi Miksa, Beregi Nátán, — Moóri m. kir. állami pol­gári fiú- és leányiskola. Igazgató Gurgulits Antal, tanárok Gurgulitsné Ács Eleonora, Szittyay Géza, Jókai Endre, özv. Kalavszkyné Mocsonoky Teréz, Patek Béla, Patek Béláné, Kailbach Anna, Gáspár Endre és Gáspárné Lukes Flóra, hitoktatók Hasszák Kázmér, Wittinger Piusz rk., Rácz Géza ref., Büchler Pinkász rabbi. Polgári isk. gondnoksága. Elnök Kovách Sándor fő­szolgabíró, rendes tagok Vértesaljai Vértesy György kir. tan. urad. jószág­kormányzó, Kálmán Lajos kir. járásbiró, Rácz Géza ref. lelkész, Büchler Pinkász rabbi, Korb Mihály községi biró, Gurgulits Antal igazgató, dr. Heumann József ügyvéd, Pentz Lajos tkp. igazg. gondnok, dr. Szauer György jár. orvos, Szőke Miklós kir. közjegyző, Wenczel József urod. tiszt­tartó, Turmayer Gyula közs. jegyző, póttagok Szing György földm., Reich Alajos iparos. — Tűzoltó egylet. Elnök Kovács Sándor, tb. főparancsnok br. Trauttenberg Frigyes, főparancsnok Vértesy János, alparancsnok Krisz- tovits Márton, titkár és segédtiszt Ulcz Nándor, pénztárnok Kolb Mihály, szertárnok Leimetzer József, tb. szertárnok id. Szakály Miklós, osztálypa­rancsnok Kristovits Márton, szivattyuparancsnokok Metzger Ferencz, Szing György, mászóparancsnokok Horváth Bálint, Flasker György, szívó fecs­kendő 3, hidrophor kézifecskendő 1, tömlő 79 méter, működő tag 60. — Társaskör, elnök Wenczel József, alelnök dr. Haumann József, igazgató Szauer Ferencz, titkár és könyvtárnok Reszler Jakab, Brettschneider Heinrik, pénztárnok Ganzl J. Viktor. — Ipartestiilet Elnök Szakály Miklós, alelnök Rimele Alajos, pénztárnok Fink István, jegyző Konecsny Gyula. — Ipar­iskolai bizottság. Elnök Vértesy János, jegyző Konecsny Gyula, bizottsági tagok Vértesy György kir. tanácsos, Ganzl Mór, Turmayer Gyula, Korb Mihály, Rimele Alajos, Pencz Alajos, Reich Alajos, Wiezner István, Wenzel József, Szakály Miklós, Horváth Bálint. — Polgári olvasókör. Elnök Szing György, alelnök Krisztovits Márton, jegyző Hajós József, pénztárnok Brett- schneider Heinrich, könyvtárnokok Ondódi Manó, Frank Ignácz. —Jótékony nőegylet. Székhelye Moór, fővédnök és elnök br. Trautenberg Frigyesné, szül. gróf Almásy Emilia, alelnök Kégl-Vértesy Anna, pénztárnok Szauer Györgyné, Jókai Endre, titkár Szauer Ferencz. — Izr. nőegylet. Székhelye Moór. Elnök Fleischmann Gusztávné, másodelnök Steiner Izraelné, pénz­tárnok Ganzl Mórné, ellenőr Mandl Gusztávné. — Az orsz. segélyző nőegylet moóri (vöröskereszt) fiókegylete. Székhelye Moór, elnök br. Trautenberg Frigyesné és Gourcy Henrik, titkár . — Önsegélyző népbank. Székhelye — 167 — Scanned by CamScanner

Next

/
Oldalképek
Tartalom