Székes-Fejérvári Naptár, 1902 (30. évfolyam)

Kalauz - Fejérvármegye

166 Klein Miklós, Schifter Mária és Kálmán Lenke, ev. ref. tanító Szalay Károly, izr. val. tanítók Ondódi Miksa, Beregi Nátán. — Moóri m. kir. allami pol­gári fiú- és leányiskola. Igazgató Gurgulits Antal, tanárok Gurgulitsné Ács Eleonóra, Szittyái Géza, Jókai Endre, özv. Kalavszkyné Mocsonoky Teréz, Patek Béla, Patek Béláné, Kailbach Anna, Gáspár Endre és Gáspárné Lukes Flóra, hitoktatók Wittinger Piusz rk. Rácz Géza ref. Büchler Pinkász rabbi. Polgári isk. gondnoksága. Elnök Kovách Sándor főszolgabíró, rendes tagok Vértesaljai Vértesi György kir. tan. urad. jószágkormányzó, Kálmán Lajos kir. járásbiró, Rácz Géza ref. lelkész, Büchler Pinkász rabbi, Korb Mihály közs. biró, Gurgulits Antal igazg., dr. Heumann József ügyvéd, Pentz Lajos tkp. igazg., gondnok dr. Szauer György jár. orvos, Szőke Miklós kir. köz­jegyző, Wenczel József urod. tiszttartó, Turmayer Cyula közs. jegyző, pót­tagok Szing György földm., Reich Alajos iparos. — Tűzoltó egylet. Elnök Kovács Sándor, tb. főparancsnok br. Trauttenberg Frigyes, főparancsnok Vértesy János, alparancsnok Krisztovits Márton, titkár és segédtiszt Ulcz Nándor, pénztárnok Korb Mihály, szertárnok Leimetzer József, tb. szertárnok id. Szakály Miklós, osztályparancsnok Kristovits Márton, szivattyú parancs­nokok Metzger Ferencz, Szing Gzörgy, mászóparancsnokok Horváth Bálint, Flasker György, szívó fecskendő 3, hidrophor kézi fecskendő 1, tömlő 79 méter, működő tag 60. — Társaskör, elnök Wenczel József, alelnök dr. Heumann József, igazgató Szauer Ferencz, titkár és könyvtárnok Reszler Jakab, pénztárnok Ganzl J. Viktor. — Ipartestület. Elnök Szakály Miklós, alelnök Rimele Alajos, pénztárnok Fink István, jegyző Konecsny Gyula. — Ipariskolai bizottság. Elnök Vértesy János, jegyző Konecsny Gyula, biz. tagok Vértesy György kir. tanácsos, Ganzl Mór, Turmayer Gyula, Korb Mihály, Rimele Alajos, Pencz Alajos, Reich Alajos, Wiezner István, Wenzel József, Szakály Miklós, Horváth Bálint. — Polgári olvasókör. Elnök Szing György, alelnök Krisztovits Márton, jegyző Hajós József, pénztárnok Brett- schneider Heinrich, könyvtárnok Frank Ignácz. — Jótékony nőegylet. Szék­helye Moór, fővédnök és elnök br. Trautenberg Frigyesné, szül. gróf Almásy Emilia, alelnök Kégl-Vértessy Anna, pénztárnok Szauer Györgyné, titkár Szauer Ferencz. — Izr. nőegylet. Székhelye Moór. Elnök Fleischmann Gusztáváé, másodelnök Steiner Izraelné, pénztárnok Ganzl Mórné, ellenőr Madl Gusztávné. Az orsz. segélyző nőegylet moóri (vöröskereszt) fiókegy­lete. Székhelye Moór,..elnök br. Trautenberg Frigyesné, és gróf Gourcy Henrik, titkár-------Önsegélyző népbank. Székhelye Moór, elnök Dr. Szauer György, igazgatók Fleischmann Miksa, Gánsel Henrik, Wenczel József, Steiner Izrael, könyvvivő Linzer Sándor, pénztárnok Schwarcz Mór, ügyvéd Förstner Mór. — Moórvidéki takarékpénztár. Székhelye Moór elnök Vér­tesaljai Vértessy György, igazgató Pencz Lajos, könyvvivők Fischl Imre és Szauer Ferencz, pénztárnok Steiner József, ügyvéd és titkár Kitlberger lózsef. Л moóri kath. kör. Elnök Wittinger Piusz, alelnök Kregler Sándor; pénz- ?;".okHS“1,ts Ja"os- ?°"dnok Gauruder Isaurus, könyvtárnok Pontry Fülöp, t'tlía^Hobausz Rezső '6° tag. - Országos vásár tartatik a községben ?-y« gy i f’ ?4-4arotnsag napi, Rozália és Mártonnapi vásárok min­dig hétfőn, heti vásárok hetenkent pénteken. — Közigazgatásilag a község­ei tartózó puszták: Árki, Qéza major, Karolin-maior v|a p a Ürümajor, Felső-, Also- Kis-Dobos puszták, Sövénykut, Törös fimár pta Scanned by CamScanner

Next

/
Oldalképek
Tartalom