Székes-Fejérvári Naptár, 1901 (29. évfolyam)

Kalauz - Fejérvármegye

165 tanító Szalay Károly, izr. val. tanítók Ondúdi Miksa, Beregi Natan. — Moón in. kir. állami polgári fin- és leányiskola. Igazgató Gurgulits Antal, tanárok Gurgulitsné Ács Eleonóra, Szittyái Géza, Jókai Endre, özv. Kalyavszkyné Mocso- noky Teréz, Patek Béla, Patek Béláné, Kailbach Anna, Gáspár Endre és Gás- parné Lukes Flóra, hitoktatók Wittinger Piusz rk. Rácz Géza ref. Büchler Pinkász rabbi. Polg. isk. gondnoksága. Elnök Kovách Sándor főszolgabíró, rendes tagok ^ ertesaljai Vértesi György kir. tan. urad. jószágkormányzó, Kálmán Lajos kir. jarasbiro, Eacz Géza ref. lelkész, Büchler Pinkász rabbi, Korb Mihály közs. biró, Hlavaty Gyula urad. tiszttartó, Gurgulits Antal igazg, dr. Heumann József ügyvéd, Pénz Lajos tkp. igazg,, gondnok dr, Szauer György jár. orvos, Szőke Miklós kir. köz­jegyző, Wenczel József urod. tiszttartó, Turmayer Gyula közs. jegyző, póttagok Szing György földm., Reich Alajos iparos. — Tűzoltó egylet. Elnök Kovács Sándor, tb. főparancsnok br, Trauttenberger Frigyes, főparancsnok Vértesy Janos, alparancsnok Hajós József, titkár és segédtiszt Uncz Nándor, pénztárnok Korb Mihály, szertárnok Leimetzer József, tb. szertárnok id. Szakály Miklós, osztály­parancsnok Kristavits Márton, szivattyú parancsnokok Metzger Fercncz, Szing György, mászóparancsnokok Horváth Bálint, Flasker György, szívó, fecskendő 3, Lidrophor kézi fecskendő 1, tömlő 79 méter, működő tag 60. - Társaskör, elnök Wenczel József, alelnök dr. Heumann József, igazgató Szauer Ferencz, titkár és könyvtárnok Reszler Jakab, pénztárnok Ganzl J. Viktor. — Ipartestület. Elnök Szakály Miklós, alelnök Rimele Alajos, pénztárnok Fink István, jegyző Konecsny Gyula, — Ipariskolai bizottság. Elnök Vértesy János, jegyző Konecsny Gyula, biz. tagok Vértesy György kir. tanácsos, Ganzl Mór, Turmayer Gyula, Korb Mihály, Rimele Alajos, Pencz Alajos, Reich Alajos, Wiezner István, Wenzel József, Szakály Miklós, Horváth Bálint, — Polgári olvasókör. Elnök Szing György, alelnök Fink István, jegyző Hajós József, pénztárnok ifj. Reich Alajos, könyvtárnok Stoffer Ödön. — Jótékony nőegylet. Székhelye Moór, fővédnök és elnök br. Trautenberg Frigyesné, szül. gróf Almásy Emilia, alelnök Kégl-Vértesy Anna, pénztárnok Szauer Györgyné, titkár Szauer Ferencz. — Izr nőegylet. Székhelye Moór, Elnök Fleischmann Gusztávné, másodelnök Steiner Izraelné, pénztárnok Ganzl Mórné, ellenőr Mandl Gusztávné. — Az óvsz. segélyzŐ nőegylet moóri (vöröskereszt) fiókegylete. Székhelye Moór, elnök br. Trautenberg Frigyesné, és gróf Gourcy Henrik, titkár üresedésben. — Önsegélyző népbank. Székhelye Moór, elnök Dr. Szauer György, igazgatók Fleischmann Miksa, Gánsel Henrik, Wenczel József, Sterner Izrael, könyvvivő Linzer Sándor, pénztárnok Schwarcz Mór,' ügyvéd Förstner Mór. — Moórvidcki takarékpénztár. Székhelye Moór, elnök Vértesaljai Vértessy György, igazgató Pencz Lajos, könyvvivők Fischl Imre, és Szauer Ferencz, pénztárnok Steiner József, ügyvéd és titkár Kitlberger József.- A moóri knth. kör. Elnök Wittinger Piusz, alelnök Kriegler Sándor, pénz­tárnok Szélits János, gondnok Gaumder Isaurus, könyvtárnok Pontry Fülöp, titkár Hőbausz Rezső, 160 tag. Országos vásár tartatik a községben Szt.-Gvorgy napi, Szt.-Háromság napi, Rozália és Mártonnapi vásárok mindig hétfőn; heti vásárok hetenként pénteken. — Közigazgatásilag a községhez tartozó puszták : Árki, Géza major, Karolin-major, Vajai pta, Ürümajor, Felső-, Alsó- és Kis- Dobos puszták, Sövénykut, Törös, Tímár pta. Nadap. Terjedelme 1204 kát, hold, 666 lakossal, orsz. gyűl. képv. vál. száma 35, választó kerület Csákvár, székesfejérvári járás, tsz. jb. tkh, adh. Székesfejérvár, up. Velencze, ut. uvá. Nyék, utolsó gőzhajó állomás Ercsi. Jegyző és anyakönyvvezető Schwartz Fülöp, biró Kailbach János, törvénvbiró Gfrien Scanned by CamScanner

Next

/
Oldalképek
Tartalom