Székes-Fejérvári Naptár, 1898 (26. évfolyam)

Kalauz - Fejérvármegye

153 3880 kat. hold, 282 négyszög öl, 653 lakossal; körjegyző Stolmár Márton, bíró Schveighardt József, törvénybiró Fraunberger Lipót, pénz­tárnok és közgyám Schveighardt Vendel. — A tankötelesek száma 117. Tanító Holup .János róm. kath. — Guth-Tamási. Terjedelme 2448 kat. hold, 1066 négyszög öl, 640 lakossal; körjegyző Stolmár Márton, bíró Riepl József, törvénybiró Kocher Mátyás, pénztárnok és közgyám —. A tankötelesek száma 59. Tanítói állás üresedésben. — Uj-Guth pusztán a tankötelesek száma 53. Tanító Tima János közs. — Kuti terjedelme 2163 kat. hold, 1563 négyszög öl, körjegyző Stolmár Márton, biró Mayer Miklós, törvénybiró Hülber Péter, pénztárnok és közgyám Riedl János. — A tanköt. száma 114. Tanító Faubl Vincze rk. Magyar-Almás. Terjedelme 4106 kat. hold, 76 négyszög öl, 1062 lakossal; jegyző Újlaki Kálmán, biró Kindl Ferencz, pénztárnok Pencz Mihály, közgyám Boros József. — A tankötelesek száma 233. Tanító Keller Gyula róm. kath., ev. ref. tanítói állás üresedésben. *Moór. Terjedelme 18845 kat. hold, 82 négyszög öl, 920L lakos­sal; jegyzők I. Turmayer Gyula és anyakönyvvezető, II. jegyző Wäch­ter Ferencz és anyakönyvvezető helyettes, anyakönyvvezetöi segéderő Magdics Ferencz, írnokok Hajós József és Hlavatzek János, bíró Korb Mihály, törvénybiró Frey János, közgyám Szing György, árvatári pénz­tárnok Szily Gy. János, ügyész Kovács Endre, községi pénztárnok Szili Sándor, fogyasztási adó kezelő Krisztovics Márton. — Tankötelesek száma 1646. Tanítók Konetsnyi Gyula, Hruschka Antal, Freiszmuth Jó­zsef közs., Klein Lukács kántor, Bittner János, Höbausz Rezső, Horváth János, Horváth József, Schmiegbauer Sebestyén, Bednarek Antal, Te- benszky József róm. kath. isk., Ondódi Miksa izr. — Moóri m. kir. állami polgári fiú- és leány iskola. Igazgató Gurgulits Antal. Gurgulitsné Ács Eleonóra, Hollós Béla, Jókai Endre, özv. Kalyavszkyné Mocsonoky Teréz, Patek Béla, Patek Béláné, Kailbach Anna rendes tanárok. Hit­oktatók Lindauer Károly rk. Rácz Géza ref., Büchler Pinkász rabbi. — Polg. isk. gondnoksága. Elnök Kovách Sándor főszolgabíró. Rendes tagok Vértesaljai Vértesy György kir. tan., urad. jószágkormányzó Kálmán Lajos kir. jbiró, Lindauer Károly, eapucinus rendház főnöke, Rácz Géza ref. leik., Büchler Pinkász rabbi, Korb Mihály közs. biró, Hlavaty Gyula, urod. tiszttartó, Gurgulits AntaMgazg., előadó és a gondnokság jegyzője dr. Heumann József ügyvéd, Pénz Lajos tkp. igazg., gondnok dr. Szauer György jár. orvos, Szőke Miklós kir. körjegyző, Wenczel József urod. tiszttartó, Turmayer Gy. közs. jegyző. Póttagok Szing György földm. Reich Alajos iparos. Ondód. Terjedelme 6015 kat. hold, 1550 négysz. öl, 2131 lak.; jegyző Orsonics Imre, biró Linger József, közgyám Farkas Pál, pénz- tárnok Stohl Pál. — Tankötelesek száma 467. Tanítók Szentesi Ferencz rk., Hauptman János ág. evang., segédtanítói állások úgy a róm. kath., mint az ág. h. evang. iskoláknál nincs betöltve. Veleg. Terjedelme 2290 kat. hold, 646 négysz. öl, 935 lakossal; jegyző Tóth Géza, biró Farkas Márton, törvénybiró Salamon Pál, köz­gyám Cseszneg István, pénztárnok Farkas István. — A tanköt. száma 191. Tanító Bödecs Sándor ág, hitv., Ulreich Gyula ág. ev. altanitó. 11 Scanned by CamScanner

Next

/
Oldalképek
Tartalom