Állami főreáliskola, Székesfehérvár, 1892

— i 04 — Ujabb magyar lantosok Petőfitől máig, 2 péld. Pusteiner Gyula: A művészetek törté­nete. Kovács Lajos: Gróf Széchenyi István közéletének három utolsó éve, 2 köt. Mangold Lajos: Az ókor története. Dr. Marczali Henrik: A magyar tör­ténet kútfői az Árpádok korában. Györy Vilmos: Svéd költőkből. Csiky Gergely: Elbeszélések. Guizot Ferencz: Az angol forradalom története I. Károly haláláig. Ford. Fésűs György. Mackenzie Wallace: Russia. Az orosz! birodalom ismertetése. Ford. Szent­királyi Móricz, 2 töt. Griinfeld Béla: A régi Magyarország , „ Az uj Magyarország Gr. Fzéchenyi Isvtán. Szilágyi Sándor: Erdélyország törté­nete, 2 köt Jósika Júlia: Való és költött, 3 köt. Merényi László: Dunamelléki eredeti népmesék, 2 köt. Fiók Károly: Nala és Damajáuti. Jósika Miklós: Emlékirat, i köt. Mocsáry Lajos : A régi magyar nemes. Grenville C. E. Murray: A jelenkori oroszok. Ford. Csurgó György. Jókai Mór: Kárpáthy Zoltán, 3 köt. Imre Sándor : A néphumor a magyar irodalomban. M. Gy.: Első Napóleon császár élete. Schiller: Költeményei. Ford. Szász K., Vargha Gy.. Váró F. Kölcsey Ferencz: országgyűlési és me gyei beszédek. liadó Antal: Olasz költőkből. Petrarca: Összes szerelmi szonettjei. Ford. liadó Antal. Kalidásza: Sakuutala. Ford. Fiók Károly. Dr. Szinnyey József: A magyar nyelv rokonai, 4 péld. Dr. Bozóky Alajos: A művészetek a római császárság fénykorában. longfellow W Henrik: ;n aranv le­genda. Ford. Jánosi Gusztáv. Longfellow W. Henrik: Hiavata. Ford. Tamásji Gyula. About Edmond: A csonka-füIü ember. Ford. Fáy J Béla. Mészáros Ignácz: Kártigám. Gervinus G. G : Bevezetés a XIX szá­zad történetébe. Kölcsey Ferencz: Országgyűlési naplója. Wieland: Az Abderiták. Ford. Farkas Albert. Ebers Gy. Iíeyse P. Spielhagen stb. Német beszélyek. Legouvé Emészt: Atya és fiú a XIX. században. Ford. Feleki József. Church Alfréd: Elbeszélések a görög tragikus költőkből. Ford. Névy László. Geiger Péter: Képek Magyarország tör­ténetéből. Magy. Dr. Wenzel Gusztáv. Hoitsy Pál: A nagy természet és a kicsiny ember. Szterényi Hugó: Természettudományi olvasmányok, 2 péld Bródy Sándor: Kis Almanach 1893. Tompa Mihály: Virágregék. Szitnyai Elek: Levelek egy tanuló ifjúhoz. Schlatter Alfréd: Zrinyiász. Tábori Róbert: A temesvári királybíró. Donászi Ferencz: Egy magyar diák élete Mátyás király korában. Prescott V. II. V. Károly császár le­mondása és végnapjai. For. P. Szath­máry Károly. Mikszáth Kálmán: Almanach 1893. Hübner Sándor gróf: A brit birodal­mon keresztül, 2 köt. Káinoki Henrik : Az uj pénz. Alvinczy Sándor: A Szaharában. Dr. Boleman István: Magyar gyógy­fürdők és ásványvizek. Hevesi József: Magyar Decameron. Jakszakov Vaszilij: A szibériai ólom­bányákból. Nagy Miklós: Képes Folyóirat, 1892. 2 köt. Békefi (Szaller) István: Az élet utain. I. C. Houzeau: A csillagászat történelmi jellemvonásai. Ford. Czógler Alajos. Lubbock John: A virág, a termés, a levél. Ford. Dr. Mágócsy-Dietz Sán­dor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom