Ciszterci rendi Szent István katolikus gimnázium, Székesfehérvár, 1928

— 35 — könyveit Gerőfy Károly, VIII., Széchenyi György, VIII., Szabó Pál, VIII. és Pánczél Lajos, VII. nyerték meg. — Az Önképzőkör vagyoni állapota: Bevétel: tagságdíjak, bírságpénzek 133-— P, jutalomadományok 116"— P, tőkejöve­delem "14'67 P, összesen 26367 P. Kiadás: Előfiz.-díjak, könyvkötés, stb. 75-67 P, jutalmazásra az adományokból 116 — P, jutalmazásra a jövedelemből 72-— P, összesen 263'67 P. Jelen vagyoni állapot: a 14.682. sz. takarékp. könyvben 176-52 P. A kör pályatételei jövőre ugyanazok, mint a lefolyt évben. — Hálás köszönet jótevőinknek! C) Az Ifjúsági Segélyző Egyesület működését egyre jobban nehe­zítik törzsvagyonának (23.000 K) valorizáiatlansága és a tankönyveknek szinte évről-évre megújuló kiadásai. Ebben a válságos helyzetben kénytelen még mindig kizárólagosan a jelen megértéséhez és áldozatos lelkekhez for­dulni. A társadalom szeretettel fordul feléje s amíg bírja, szívesen támogatja. Ennek igazolására szolgálnak a következők. Egy fehérvári ciszterci öregdiák (karácsonyi emlékezésül) 40 P-t, Székesf. Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank 40 P-t, Fejérmegyei Takarékpénztár 30 P-t, Leéb Mária és Kováts Irén úrhölgyek 15—15 P-t, Philipp István tanár úr 12 P-t, Füzy Árpádné úrnő 20 P-t, II. osztály 8 P 40 f-t juttatott Egyesületünknek. Bán Antal úr a D. Sz. A. vasút intézője (ciszterci öregdiák) 2 pár cipőt, N. N. egy téli kabátot, Hesz Emil zirci novicius ruhaneműt, Tower Vilmos tábori főesperes úr írószereket ajándékozott. Darvas Donát és Szász Alfréd tanár urak, vala­mint a tanulók közül 47-en nélkülözhető tankönyveik (146 drb) szíves fel­ajánlásával tettek nagy szolgálatot ügyünknek. A tanulók a nagy szünidőben dicséretes buzgósággal gyűjtöttek ön­maguk és társaik tanulmányi istápolására. Az V. o.-ból 28 tanuló gyűjtött 279 P 98 f-t, a VI. o.-ból 21 tanuló 183 P 10 f-t, a IV. o.-ból 23 tanuló 141 P 80 f-t, a II. o.-ból 22 tanuló 122 P 61 f-t, a III. o.-ból 22 tanuló 111 P 70 f-t, a VII. o.-ból 13 tanuló 90 P 50 f-t, a VIII. o.-ból 4 tanuló 42 P 60 f-t. (Legtöbbet gyűjtött: Jani István V. o. t. 56 P-t; 20 P-n felül: Ódor István III.; 20 P-t: Füzy Sándor V.; 10 P-n felül: Velhammer Frigyes II., Ruttner Béla V., Arany Sándor VI., Kálmán István VI., Láber József VI., Meidlinger Mihály V., Varga László V., Nagy István VII., Kiss Tibor VI., Somorjai Jenő V., Haám Gyula II., Gyulai Zoltán II, Malek János IV., Knittelhoffer Antal VI., Malek József V., Juhász János VI., Hasch Zoltán VI., Bozóky István II., Klébert Márton VI., Schorn Imre III., Rajna Gyula VIII., Szigl Ferenc VIII., Schorn Géza V., Magyar Pál IV., Stark József IV., Tóth Andor III.; 10 P-t: Jancsó Sándor VIII., Sulyok János VIII., Joachim József VII., Orbán István VII., Bognár László VI., Barna István V., Almássy Ferenc IV., Mayer Lipót IV. o. t.) Az említett jótevők, valamint a beíráskor és a tanulók gyűjtőívén ada­kozók ezúton is fogadják az Egyesület és a jótékonyságot élvezők igen hálás köszönetét! A tisztikar tagjai: elnök: Simig András VIII., pénztáros Jancsó Sándor VIII., főjegyző: Nagy Ferenc VII., ellenőr: Kovács Lajos VII., másodjegyző: Hasch Zoltán VI. o. tanuló. Az Egyesületnek volt 301 tagja, akik majd mind részesültek könyv­segélyben (3000 drb körül). Ruhaneműt kapott 4 tanuló, pénzsegélyben részesült 1 tanuló (40 P), körzőt kapott használatra 6 tanuló. Azonkívül osztottunk ki írószereket és fűzeteket. Tankönyvvásárlásra fordítottunk 1349 P 15 f-t. D) Az ifjúsági zenekar. A fuvózenekarban 41, az orchestrális zene­karban 27 tanuló játszott. Az előbbi az intézeti tornavizsgálaton kísérte a

Next

/
Oldalképek
Tartalom