Ciszterci rendi Szent István katolikus gimnázium, Székesfehérvár, 1928

- 36 szabadgyakorlatokat, az utóbbi szerepelt a Szent Imre konviktus jubiláris ünnepén a színházban; mindkettő működött a templomban, az intézeti ünnepségeken s a Múzeum-Egyesület Schubert-estjén. E) A 85. sz. »Zrinyi« cserkészcsapat a mult iskolaév végén Mizserfán (Mátraszele közelében) táborozott 3 hétig. Itt Molnár András bányaigazgató úr vendégszeretetét élveztük. Sok jóságáért ezúton is köszönetet mondunk. Táborunkat meglátogatta Teleki Pál gr. tb. főcserkész úr és Vidovszky Kálmán, a M. Cserkész szerkesztője. A f. tanév munkáját szept. 7-én indítottuk meg. Még az év elején to­borzást tartottunk. Ez alkalommal csapatunk 30 fővel szaporodott. A jelölt rajt a jelen tanévben is Darvas Donát tanár úr vezette. A szabályszerű ki­képzési programmot akadály nélkül bonyolítottuk le. Az idén is rendeztünk őrsvezetői-, és vezénylő tanfolyamot (ez utóbbit Titl Rezső, ker. főtitkár úr) és morze-tanfolyamot. Részt vettünk a pünkösdi országos távjeladásban (2 naptávíró, 7 zászlós állomás, 12 biciklis futár). Gyakran teljesítettünk tár­sadalmi szolgálatot. Dec. 19-én az ifj. zenekarral testvéri egyetértésben ben­sőséges karácsonyi családi estet rendeztünk. A jelen tanévi cserkészavatá­sunkat ápr. 28-án tartottuk. Ez alkalommal 23 jelölt tette le a fogadalmat Major Dezső dr. orsz. főtitkár úr kezébe. Az ünnepség műsora: 1. Cser­készinduló. 2. A mi törvényünk. Szavalta Pfeifer István, II. o. t. 3. Cserkész­avatás. 4. Révész Ferenc: Ujoncavatásra. Szavalta Bányai László, VI. o. t. 5. Himnusz. — Szünet. (Alatta a csapat cigányzenekara játszott). — 6. Nép­dalok. Férfikar. 7. Lisztiusz: Hányféleképen mehet egy juhász a szamáron? Előadta Molnár István VII. o. t. 8. Put Y Fár világhírű meg'banjo-bend zenekarának egyetlen fehérvári vendégfellépte. 9. Bűvésziskola. 10. Régi magyar dalok. Énekelte Szabó Miklós, tanárjelölt, öregcserkész. 11. Lendvai István: Rongyosok. A gárda. Szavalta Pánczél Lajos VII. o. t. 12. Csapat­induló. (Szövegét és zenéjét írta Szabó Miklós.) — A főcserkész úr ő nagy­méltósága életmentő kitüntetéssel tüntette ki egyik derék cserkészünket, Barna István V. o. tanulót. A kitüntetést avató ünnepségünk keretében adta át Mátrai Rudolf tank. kir. főigazgató, cserkészkerületi elnök úr, könnyekig megható beszédet intézvén az életmentő fiúhoz. — Ez évben is jelentékenyen gyarapítottuk felszerelésünket és könyvtárunkat. — A csapat jelenlegi lét­száma 143. — Hálás köszönetet mondunk mindazoknak, akik csapatunkat erkölcsi vagy anyagi támogatásban részesítették. F) Sportkör. 1928. október hó 29-én volt az alakuló gyűlés. A kör tagjainak száma 68. A tisztikar a következő: vezetőtanár: Denkinger Jenő testn. t, elnök: Simig András VIII. o. t., alelnök: Gyenei Nándor VII. o. t., titkár Nagy István VII. o. t., pénztáros: Jancsó Sándor VIII. o. t. Szertáros: id. Molnár Ferenc VII. o.,t. Szakosztályvezetők: Szőnyegh István és Kovács József VIII. o. tanulók. Évközben volt két választmányi gyűlés, 1928. nov. 10-én és 1929. febr. 17-én. A Sportkör 1928. okt. 26-án és 27-én intézetközi athletikai versenyt rendezett; 1929. jún. 14-én házi athletikai versenyt, 1929. jún. 13-án vívóversenyt s végül 1929. jún. 20-án intézetközi úszóversenyt. 1929. jún. 15-én tartotta a Sportkör évi záró gyűlését. A kör vagyona 6 pár új futócipővel és 25 drb football-nadrággal gyarapodott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom