Ciszterci rendi Szent István katolikus gimnázium, Székesfehérvár, 1910

121 készletet, Pető István VIII. o. t. nyerte el. A fejérmegyei takarékpénztár ajándékát (ezüst óra) Katona Gyula Vli. o. t. választotta. A Székesfehérvári takarékpénztár ajándékát Bernáth Lajos VIII. o. t. nyerte el. Az intézet felajánlott könyvjutalmát „A technika vívmányai" c. művet Halasi Lajos VIII. o. t. nyerte el. — E kitün­tető figyelemért az ajándékozó intézeteknek tanítványaink nevében is köszönetet mondok. 13. Fontosabb rendeletek és hivatalos iratok- 548. jut. 29. főig. 1004. sz. a. megküldi a vall. közokt. minisztériumnak az iskolához kötött alapít­ványok kezelésére vonatkozó utasítását. 593. szept. 9. főig. 1151. sz. tudatja, hogy a vall. és közokt. min. 3267. e. sz a. dr. Bozóky Endre áll. középisk. igazgatót küldi intézetünkhöz a termé­szettan és mennnyiségtan tanításának megfigyelésére. 611. szept. 22. főig. 1259. sz. a. hangsúlyozza az 1361/1906. főig. rende­let megtartását és a javító éretts. vizsgálatot tevő tanulók ügyiratainak pontos beküldését, azon iskola igazgatóságához, ahol a javító vizsgálatok folynak. 658. nov. 11. főig. 1591. sz. a. jóváhagyólag tudomásul vette, hogy a II. osztályban a földrajzot heti 4, a számtant heti 3 órában fogjuk tanítani. 663. nov. 20. v. k. min. 125523. sz. a. ajándékba küldi a tanári könyv­tárnak Vári Rezső dr. A Classica-philologia Encyclopediája c. művét. 715. dec. 30. Székesfehérvári Takarékpénztár igazgatósága 100 kor. jutal­mat küld egy a számtanból jeles előmenetelt tanusitó, szegény tanuló részére. 21. 1911. v. k. minisztérium 87086. sz. a. Magyarország c. díszmunkát ajándékba küldi a tanári könyvtárnak 22. A székesfehérvári 17. honvéd gyalogezred parancsnoka felolvasások tar­tására kéri a tanárokat a honvéd altiszti kaszinó tagjai számára. 131. máj. 3. vall. közokt. miniszter 49814 sz. a. Zalai Mihály igazgatót megbízza, hogy a jelen iskolai év végén tartandó érettségi vizsgálatokon a szent­gotthárdi főgimnáziumnál elnököljön. 190. máj. 23. főig. 605. sz. a. jelenti, hogy dr. Lóky Béla debreceni kegyes r. főgimn. igazgatót küldi a vall. és. közokt. minisztérium intézetünkhöz elnöknek a rendes érettségi vizsgálatok alkalmával. 215. jun. e. a vall. és közokt. minisztérium 64832. sz. a. tudatja, hogy a székesfehérvári tanker. főigazgatói állás megüresedvén a főigazgatói teendők ideig­lenes ellátásával és az államszerződések megkötésével a nmélt. minisztérium Zalai Mihály igazgatót bízza meg 226. jun. 13. a vall. és közokt. miniszter 65051. sz. a. ajándék könyveket küld kiosztás végett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom