Ciszterci rendi Szent István katolikus gimnázium, Székesfehérvár, 1910

116 alatt számolunk be. Kisebb iskolai ünnepeink voltak: nov. 19-én boldogult Erzsé­bet királynénk emlékezete és az április 11-iki ünnep mind kettőn Bölcskey Ödön tanár tartott előadást, az ifjúság pedig a Himnuszt és a Szózatot énekelte. 3. Látogatások. Vajda Ödön zirci apát ur ő méltósága, mint intézetünk kegyura április 29-máj 4. végezte hivatalos látogatását. Április 30-án, intézetünk kebelében virágzó önképzőkör fennállásának ötvenedik évfordulója ünnepén ő mél­tósága mondotta a hálaadó szent misét és osztotta ki magán az ünnepen a pályanyertesek díjait, tanuló ifjuságunk és a jelenvoltak előtt mindenkor emléke­zetes és hatásos beszéd kíséretében. Látogatása alkalmával megtekintette az inté­zet könyv- és szertárait, s megtette az intézkedéseit a jövő isk. évre vonatkozólag. Nagyságos és főt. Váradi Károly tanker. kir. főigazgató úr betegsége miatt hiva­talos látogatását nem végezhette; a szept. és decemberi kerületi javító és kiegé­szítő érettségi vizsgálatokon azonban még ő elnökölt. — Nsgos dr. Bozóky Endre áll. főgimn. igazgató ur, mint miniszteri kiküldött, intézetünkben a fizika és ma­thematika tanításának menetét figyelte meg ápril 24—29 közt és május 3-án, A rendes érettségi vizsgálatokon Váradi Károly főigazgató május 18-án történt el­halálozásával, a vall. és közokt. minisztérium hozzánk elnöknek főt. dr. Lóky Béla debreceni kegyesr. főgimn. igazgatót küldötte ki. 4. Tanári testület. A mult isk. év végén az intézet kegyura Grész Leót, a fizika és mathematika hely. tanárát Bajára, helyébe tanári munkásságát intéze­tünkben kezdő Deáky Honort, a latin nyelv és történelem h. tanárát nevezte ki; dr. Kolb Ciprián r. hittanárt pedig Budapestre helyezvén, helyébe a hittudományok licenciatusát, Hümpfner Tibort, majd őt egy havi .lelkes működés után Budapestre hittudományi intézetünkbe nevezte ki. Hümpfner Tibor helyébe Korilly Szilvesz­tert, a hittud. licenciatusát nevezte ki h. hittanárnak. Ekként a tanári testület tagjai kiegészülve lelkesedéssel és sok szeretettel vezették intézetünkben fennálló különböző egyesületeket, kezelték a szer- és könyvtárakat, s városunk közműve­lődési és egyesületi életében is tevékeny részt vettek; egyesek pedig irodalmi téren is kiseb nagyobb munkásságot fejtettek ki. így: 1. Kapossy Endre dr. 1. felolvasást tartott a székesfehérvári Vörösmarty­körben Sophokles női jellemeiről, 2. évvégi értesítőnkben méltatja a ciszt. rendház és templom művészeti emlékeit. 2. Ismeretterjesztő előadásokat tartottak a helybéli honvéd gyalogezred al­tisztjeinek: Erdőssy Bódog a telefonról, Marosi Arnold a vérről, Horváth Ist­ván a légköri villamosságról. 3. Károly Ignác elbeszéléseket és tárcákat irt, a Dunántúl-ban, Mária Kert­ben és a Szent Családban jelentek meg. 4. Marosi Arnold Állattant irt, a természetrajz felsőfokú tanításához, kp-­zépiskolák számára ; mint a Fejérvármegyei és Székesfehérvári Muzeum igazgatója rendezte a muzeum gyűjteményeit és jelentéseiben ismertette azokat; felolvasást

Next

/
Oldalképek
Tartalom