Ciszterci rendi Szent István katolikus gimnázium, Székesfehérvár, 1893

- 6 9 ­Albrecht János: Német olvasókönyv. Budapest, 1893. Alexander Bernát: Platón és Aristoteles szemelvények. Budapest, 1893. Antolik: Kísérleti természettan. A pannonhalmi szent Benedek-rend névtára az 1893/94. tanévre. A rendfónökök felirata a kongrua-ügyben. A sepsi-szentgyörgyi székely Mikó-kollegium alapításának története. Dómján J. Sepsi-Szent-György. 1893. A szent-István-társulat naptára az 1894. évre. „ „ „ évkönyve 1892. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministernek a közoktatás állapotáról szóló jelentése. Budapest, 1892. v Bacsó Ferencz: Örök naptár. Szeged, 1893. Tladics Ferencz dr.: Magyar irodalmi olvasókönyv. III. kötet. Buda­pest, 1892. Badics Ferencz dr.: Magyar irodalmi olvasókönyv. IV. kötet. Bpest,1893. Baróti Lajos és Csánki Dezső: Magyarország története. Budapest, 1894. Beöthy Z.: A kék macskához. Bpt. 1 köt. Békefi Rémig dr.: A czikádori apátság története. Pécs, 1894. Bozóky Alajos dr.: Valláserkölcsi viszonyok a római császárság fény­korában. Nagy-Várad, 1894. Buday Gerő: A ker. katli. egyház története. Zombor, 1893. Budenz Összehasonlító ugor alaktan. Kiadja: Simonyi Zs. Budapest, 1893. Cherbuliez Viktor: Művészet és természet. 1893. Csengery János dr : Aischylos Agamemnonja. Budapest, 1893. „ „ M. Tullii Ciceronis De offieiis libri tres. Bpest, 18,91. „ „ Homeros Iliasa. Budapest, 1892. (2 példány.) Cserép József dr.: Római régiségek. Budapest, 1891. Cserny: Stílus gyakorlatok III. rész. Dávid István: Betűrendes szólajstrom. Budapest, 1894. „ „ M. Tullii Ciceronis Orationes selectaé XIII. Budapest, 1890. „ T. Livii Ab urbe condita libri. Budapest, 1889. (2 volumina XXI—XXV. és XXVI—XXX.) „ „ M. Tullii Ciceronis Orationes selectae. Budapest, 1892. (3 füzet.) „ „ Latin olvasókönyv. Budapest, 1894. „ „ Szemelvények Herodotusból. (2 példány.j Deme Károly: Iráíytan és az időmértékes verselés. Budapest, 1894. Dóczi Imre: Praeparatio Vergilius Aeneisének I. és H. énekéből. Budapest, 1894.

Next

/
Oldalképek
Tartalom