Ciszterci rendi Szent István katolikus gimnázium, Székesfehérvár, 1893

— io8 — tanulók jutalmazására, a tanárkar Preil Gyula I., Lehota József, Tóbiás György II., Gébért József VII. és Ileissler Árpád VIII. o. tanulók­nak Ítélte. c) Fentebb tisztelt kegyura intézetünknek, nagyságos és főt. Vajda Ödön, zirczi apát ur 5 drb. arany jutalommal kivánta szor­galmas és jó viseletű ttjainkat kitartásra buzdítani, elnyerték: Dám Lajos I., Langmár Ferencz II., Stermeczky Vincze III., Halla Aurél IV. és Fiáth Béla báró VI. o. tanulók. d) Nagyságos Madaras Lipót nyug. kir. táblai biró ur 1 drb. 20 frankos aranyat ajánlott fel egy jó és szorgalmas tanuló jutalma­zására. A tanárkar Csúcs István VIII. o. tanulót érdemesítette reá. e) A nagyságos és főtisztelendő székesfehérvári káptalannak a néhai Simonyi nagyprépost-féle alapból nyújtott 15 frt. ajándéka Kolb Ferencz II. o. tanulónak Ítéltetett. f) A Horvát István-féle alapítvány 40 frtnyi kamatjából álló jutalmat Ereky István VIII. o. t. nyerte a magyar történelem tanulá­sában tanúsított kiváló szorgalmáért. g) A Gerlach-féle 8 frtos díjat Csokonay Béla IV. o. t. kapta, a természetrajz szorgalmas tanulásáért. 2. Könyvjutalommal: I. osztályból: Erdélyi Mihály, Anatóliai képek; Hankó Ernő, Történelmi életrajzok; Fortvingler Sándor, Kis Almanach; Izinger Pál, Bergengóczia; Molnár László, Koronázási emlékkönyv; Szüts Andor, A nagyidai .czigányok. II. osztályból: Angeli Ödön, Szent Péter lánczszövetsége; Kárf János, Tompa Virágregék. III. osztályból: Paraszt József, Toldi; Varga Zsigmond, Varga M. Borús napok. IV. osztályból: Keller Károly, Arany Toldi estéje; Leéb Imre, Költők albuma; Türk Ödön, Arany Buda halála. V. osztályból: Jámbor Miklós, Dávid király zsoltárkönyve; Lóbinger Viktor, Arany ki'sebb költeményei; Schiffer Ferencz, Petőfi összes költeményei. VI. osztályból: Fiáth Béla báró, Eötvös Karthauzi; Perl Imre, Dugonics Báthory Mária; Say Viktor, Bozóky Római világ. VII. osztályból: Engelhardt Ferencz, Tasso A megszab. Jeru­zsálem ; Ferenczy Árpád, Sárossy Gyula szinmüvei és kis. prózái; Mészöly I., Tolnai Lajos Magyar költők; Poós Rezső, Eötvös Babér­lombok ; Poszmik Andor, Tóth Kálmán összes költeményei; Weiner Sándor, Vitkovics költeményei és prózai müvéi.

Next

/
Oldalképek
Tartalom