Ciszterci rendi Szent István katolikus gimnázium, Székesfehérvár, 1885

64 VI. osztály. Osztályfőnök: Múcs Szaniszló. Vallástan. Hetenkint 2 óra. — Tananyag: Isten léte, lényege és tökélyei. Isten lényegében egy, személyében bárom. Isten kiható munkássága: a teremtés, megváltás és megszentelés. A malasztról és eszközeiről. Végre létünk különös és általános bevégzésének müvéről. — Tankönyv: Vincze Ambró: «Ker. kath. Vallás­tan. I) II. r. Harmadik kiadás. Eger. 1883. — Tanár: VINCZE AMBRÓ. Magyar nyelv. Hetenkint 3 óra. — Tananyag: A dráma elmélete Sliakspere Coriolanusa alapján. Bevezetés a rhetorikába. A történetírás. A történetírás törté­nete. Költött események előadása. A szónoklat általában; feltalálás, meggyőzés, indulatgerjesztés és rábírás; a szónoki beszéd szerkezete és kidolgozása, betanu­lás, szavalás. A szónoklat története. Az értekezés és az értekező próza története. — Az olvasmányok czimei: Székely István «Magyar Króniká»-jából: Lajos király hadai. Heltai G. «Magyar Króniká»-jából: Hunyadi Mátyás királylyá választása. Nagy Lajos jellemzése Szalay Lászlótól. Deák Ferenc jelleme Csengeri Antaltól. Védelem P. J. számára Kölcsey Ferenctől. Tengerhez magyar! el a tengerhez! Kossuth Lajostól. Kisfaludy Sándor tiszteletére Pesten rendezett dalünnepen, 1843. március 2-án b. Eötvös Józseftől. Mint kelljen az világnak szép alkotmányában az Istennek hatalmát és bölcsességét szemlélni. Pázmány P. Világpolgárság; hazafi­ság ; nemzetiség; latinkodás. Hunfalvy Pál: Tanulmányok. Drezdai levelek. Kri­tika : Kölcsey Ferenc Minden munkái. Az Aeneis mint vallásos mű. Boissier G. után N. L. A közmondásokról. Erdélyi Jánostól. Négy mübeszéd és néhány költe­mény elszavalása. A havonkint irt írásbeli dolgozatok cimei: Shakspere Coriolá­nusának tartalma két gyakorlatban. •— Coriolán jelleme. «Szeresd a hazát.» Köl­csey F. «Parspnesis»-éből. Chria. Indulat gerjesztésre: "Halál! ne vidd el őt karomból, ne vidd korán el a fiút» Vörösmarty-, és ((Minthogy se .hideg, se meleg nem vagy, el kezdelek kivetni szájamból" Szentírásból vett jeligék alapján amott az anyai félelem felkeltése a haldokló gyermek iránt, emitt a megvetés felkeltése az elvtelenség iránt. Sz. László beszéde a magyar keresztesekhez. (Mübeszéd.) A fran­cia forradalom távolabbi és közelebbi okai. (Történeti értekezés.) A vallás hatása a műveltségre. (Dialógus.) — Védelem P. J. számára cimü mübeszéd taglalása. — Tankönyvek: Shakspere «Coriolanus»-a. Ford. Petőfi S. Bevezetéssel és magyará­zatokkal ellátta Névy László «Rhetoril;a» II. kiadás, Budapest. 1880. Névy L. ((Ol­vasmányok a rhetorikához.» Budapest, 1883. — Tanár: TÖRÖK SZILÁRD. • Német nyelv. Hetenkint 3 óra. — Tananyag. A német nyelv- és mondattan ismétlése mellett a következő költői és prózai művek fordíttattak: Die Macht der Thránen ; Edward; Der Lootse; Des Fischers Haus; Der Siinger; Der Zauber­lehrling; Johanna Sebus; Der getreue Eckart; Die wandelnde Glocke; Ballade etc.

Next

/
Oldalképek
Tartalom