Ciszterci rendi Szent István katolikus gimnázium, Székesfehérvár, 1885

65 von Goethe. — Die erste Seeschlacht der Römer von Polybios; Christian F. Gel­lert von K. Biedermann; Von der Lüge von J. Kant; Sparen ist ein grosser Zoli. — Havonkint egy Írásbeli gyakorlat, melynek tárgya rendesen könnyű mesé­nek vagy elbeszélésnek magyarból németre való fordítása volt. — Tankönyvek: Deutsches Lehr- und Lesebucb von G. Heinrich 1. B. Német balladák és román­cok, I. r. ugyanattól. Tanár. LÁJER NÁNDOR. Latin nyelv. Hetenkint 6 óra. — Tananyag: Az alak- és mondattan részletes átismétlése. Sallustius: De.coniuratione Catilinse. Cicero: De imp. Cn. Pomp. (pro lege Manilia). Virgil. Aen. I-—II. ének, a III-ikból szemelvények. — Vagács-Schie­binger «Irály képző gyakorlatai u-ból az esettanról és de usu temporum szóló sza­bályok begyakorlását célzó darabok. M. Porcius Cato szónoki beszédének beemlé­zése Sallust.-ból, néhány caput Ciceróból s az Aeneis szebb helyei (I—H. énekből mintegy 380 sor). Havonkint két iskolai írásbeli dolgozat magyarból latinra. — Tankönyvek: Schultz F. «Kisebb latin nyelvtana.» Fordította Kiss Lajos. C. Sal­lusti Crispi libri de coniuratione Catilina' et de bello Iugurthino. Magyarázó beveze­tésekkel ellátták Bartal A. és Malmosi K. «M. T. Ciceronis orationes selectasu, recognovit Reinlioldus Klotz. P. Virgilii Maronis Aeneidos epitome, edidit Em. Hoffmann "Latin irályképző gyakorlatok", szerkesztve Vagács Cassar és Schiebinger Emil által. — Tanár: Mócs SZANISZLÓ. Görög nyelv. Hetenkint 5 óra. — Tananyag: az alaktan befejezése és begya­korlása; a mondattanból: bevezető fogalmak; a szám és nem; esettan; az ige­idők használata, a módok az egyszerű és összetett mondatokban. Olvasmányúl szolgált az fesopi mesékből: A macska és madarak; Az öreg és a halál; A holló és a róka; A kutya a darab hússal; Az oroszlán, a szamár és a róka; A hangya és a galamb; Az asszony és szolgálói; A szarvas és szőlőtő. Cyrus hadjáratából: Cyrus útja Kis-Azsián keresztül; Cyrus Babyloniába indúl; Cyrus elesik; Arta­xerxes felszólítja a görögöket, hogy adják meg magukat; Átmenet Babylonián és Assyrián keresztül; Tissaphernes ravaszsága; Xenophon a 10,000 görög fővezérévé lesz; Átmenet az armeniai hegységen keresztül; A görögök meglátják a tengert; A görögök hálaáldozata; A hadi szemle; Xenophon lelkiismeretes gazdálkodása. Pausaniásból: A messeniaiak elhatározzák, hogy Spártától elszakadnak; A háború kitörése; A messeniaiak győzelme; A messeniaiak veresége ; Aristomenes kiroha­nása Irából; A spártaiak észreveszik, hogy Aristomenes még él; Ira bukása; Ira desik; Az arcádiaiak a messeniaikat támogatják; A messeniaiak kivándorolnak; Aristomenes halála. Kéthetenkint iskolai írásbeli gyakorlat az alak- ós mondattani elméletek begyakorlására. — Tankönyv: Curtius görög nyelvtana, fordította dr. Ábel Jenő. Mészáros Nándor: Görög olvasókönyv. — Tanár: ALAGHY DEZSŐ. Történelem. Hetenkint 6 óra. — Tananyag: Az újkor átalános jellemzésének előrebocsátása után a nagy felfedezések, a reformatio és ellenreformatio, a vallás­háborúk, a nagyhatalmak megalakulása és az állami élet kifej lése, a felvilágosodott 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom