Ciszterci rendi Szent István katolikus gimnázium, Székesfehérvár, 1884

41 "Lelked mit erezett, hogy elhagyád e hont, Midőn úgy hagytad el, hogy soli'se lásd viszont ? Nem állított meg a határnál valami . . . ? Honszeretet, ha azt kitudnék mondani!» (Tompa). B. Eötvös .T. Körösi Csorna Sándor felett tartott emlékbeszédének tartalmi és szerkezeti ismertetése az anyaggyűjtés forrásainak megjelölésével. — Legkedve­sebb utam. (Útirajz.) — Elmélkedés Szilveszter estéjén Berzsenyi következő verse nyomán: «0! a szárnyas idő hirtelen elrepül, S minden míve tűnő szárnya körül lebeg; Minden csak jelenés, minden az ég alatt Mint a kis nefelejts enyész.» Vörösmarty «Salamon»-ja szépprózába áttéve. — Greguss A. «Az élet kertjei) c. rövid költői meséjének bővebb szépprózai kifejtése. — Egy szabadon választott nagyobb mű meséjének elbeszélése. (A húsvéti ünnepekre.) — Chria verbális készí­tése a ((Parainesisi) következő szavai nyomán: «Ne gondold, mintha a tanulás csak bizonyos időkhez, az ifjúság éveihez köttetnék". — Faludi F. «A forgandó sze­rencse" c. bölcseimi dalának versalaki ismertetése. — Tankönyvek: Névy L. Stilisztika. I. r. Irálytan. II. r. Szerkezettan. — Harmadik kiadás. Budapest. 1881. Arany János Balladái. Magyarázza Greguss Ágost. Második javított és bővített kiadás. Budapest 1880. Tanár: Mócs SZANISZLÓ. Német nyelv. Hetenkint 3 óra. Tananyag: A nyelvtan átismétlóse után a mon­dattan tanulása. Olvasmányul szolgált: Herders, Cid 1—20. Die Botén des Todes, Die Neujahrsnacht eines Unglücklichen, Der spáte Pfennig, Sopliokles, Goethe's Kinderjalire, Des Kindes Zuversicht. Havonkint egy iskolai írásbeli dolgozat. — Tankönyvek: Dr. Szemák német mondattan és olvasókönyv, Dr. Heinrich: Herder Cid-Románczai. — Tanár : PIROS BARNA. Latin nyelv. Hetenkint 6 óra. Tananyag: Nyelvtani ismétlések kíséretében fordíttatott Livius I. könyvének 1 —00. fejezete. Horatius ismertetése után fordítta­tott I. könyv 1. 2. 3. 4. 7. 9. 12. 14. 22. 28. 37. carmen. Vagán-Schiebinger irály­képző gyakorlataiból 9—33. stb. 27 iskolai Írásbeli gyakorlat. — Tankönyvek: T. Livii ab urbe condita librorum partes selectuo ed. C. J. Grysar; Q. Horatii opera omnia ed. Bartal-Malmosy; Irályképző gyakorlatok Vagács-Schiebingertől; kisebb latin nyelvtan Schultz Ferdinándtól. — Tanár: ALAGHY DEZSŐ Göi'ög nyelv. Hetenkint 5 óra. Tananyag: Alaktan; név- és igeragozás; a ;j.t végű igék a rendhagyókig. — Gyakorlásul a nyelvtani szabályoknak megfelelő for­dítási gyakorlatok a 8-ik laptól a (>4-ikig. — Két hetenkint egy iskolai írásbeli dol­gozat. — Tankönyvek: Curtius görög nyelvtana dr. Ábeltől: Görög olvasókönyv Mészáros Nándortól. — Tanár: ALAOIIY DEZSŐ.

Next

/
Oldalképek
Tartalom