Székes-Fejérvári Naptár, 1917 (45. évfolyam)

Kalauz

105------------------—­Mól*- Terjedelme 18840 k. h., lakosainak száma 10738, orsz_ gyűl. képv. •vál. száma 1097, választókerület Mór, móri 1. szavazókor, móri járás, tsz. Szé­kesfehérvár, jb. tkh. adh. ph. vá. th. tfá. Mór, főjegyző és anyakönyvvezető Turmayer Gyula, jegyző és anyakőnyvvezető helyettes Vas Ferenc, aljegyző és anyakönyvvezető helyettes Rimele Antal, segédjegyzők Dusbaba Viktor, Frank Ignác és Aschenbrenner Ferenc, fogyasztási ellenőr Surjanszky Gyula, gyámpénz­tári ellenőr Mayer Márton, könyvtárnok Rimele Antal, dijnokok Schrötter Ede, orvos dr. Löwy Miksa, állatorvos dr. Kelemen Márton, biró Ruff György, törvény- biró Korb Antal, pénztárnok és adószedő Ruff Ferenc, gyámpénztárnok Gróf János, közgyám Mayer Márton. Elöljárók Frey György, Kalhak Márton, Szabó Péter, Mayer György, Mergl Márton, Nagy Imre, Horák Ferenc, Streng Márton, gyógy­szertárak Gömbös Zoltán, özv. Rácz Rezsóné, szülésznők Gippert Józsefné, Hart­mann Sándorné. — Községi iskolaszék. Elnök dr. Szing Ignác, jegyző Hruska Antal, tagok Abele József, Ruff György, Korb Antal, Brettschneider Henrik, dr. Heumann József, Jókai Endre, Mayer Márton, Mergl Márton, Nagy Imre, Pentz Lajos, Reszler Jakab, Szauer Ferenc, Szőke Miklós, Schmidt János, Vas Ferenc, Ulcz Nándor, Turmayer Gyula, Wentzel József, Wurdits József. Községi tanítók Hruska Antal igazg., Freiszmuth József, Németh Sándor, Nagyné Patek Erzsébet. — R. kath. iskolaszék. Elnök Neuberger Roger h. plé­bános, jegyző Bittner József, tanítók Bittner József, Eisenberger Lajos, Hőbausz Rezső, Joachim József, Jalaksa Ilona, Konetsny Jolán, Nagy Imre ref., Beregi Náthán izr. Árki pusztán tanítónő Hartmann Juliska, Timár pusztán tanító Movik Zsigmond. — Móri m. kir. állami polgári fiú és leányiskola. Igazgató Jókay Endre, tanárok Dallos Lajos, Matusek István, Freiszmuth József, Szeifart Vilmos, Gáspárné Lukes Flora, Simon Aranka, Szeifartné Hajek Izabella, hitoktató Follrich Odorik rk., Olé Sándor ref., Büchler P. izr. Gondnokság: dr. Szauer György elnök, Arnstein Ödön, Büchler P., Dömötör Géza, Förstner Mór, Ruff György, dr. Schleiher Imre, dr. Szing Ignác, Szőke Miklós, Vas Ferenc, Turmayer Gyula, Wurdics József, Jókay Endre. — Ipariskolai bizottság. Elnök Turmayer Gyula, jegyző Jókay Endre, bizottsági tagok Vas Ferenc, Pentz Lajos, Reich Alajos, Wiezner István. Wurdics József, Ganzl József. — Tűzoltó-egylet. Elnök Kovách Sándor, tb főparancsnok br. Trauttenberg Frigyes, parancsnok dr. Schleicher Imre, alparancsnok Krisztovics Márton, pénztárnok Dusbaba Viktor. — Móri társaskör. Elnök Wenczel József, alelnök Szőke Miklós, igazgató Ulcz Nándor, titkár Szigethy Mihály, könyvtárnok Rimele Antal, pénztárnok Ulcz Nándor. — Móri ev. ref. olvasókör. Elnök Olé Sándor, alelnök, jegyző, pénztárnok Szily Sándor, könyvtárnok Magyaródi Lajos. Ipartestület. Elnök Wurdics József, alelnök ifj. Reich Lajos, pénztárnok Fink István, jegyző Frank Ignác. — Polgári olvasókör. Elnök Brettschneider Henrik, alelnök Dusbaba Viktor, jegyző Galambos József, pénztárnok ifj. Szakály Miklós, könyv­tárnok Csajtai Pál. — Jótékony nőegylet. Fővédnök és elnök br. Trauttenberg Frigyesné szül. gr. Andrássy Emilia, alelnök Szauer Györgyné, pénztárnok Tur­mayer Gyuláné, titkár Jókay Endre. — ízt. nőegylet. Elnök Fleischmann Gusz- távné, pénztárnok Steiner Izraelné, ellenőr Mandl Gusztávné. — Az orsz. segélyző nöegylet móri (vöröskereszt) fiókegylete.. Elnök br. Trauttenberg Frigyesné. — Önsegélyző népbank. Elnök Vas Ferenc, igazgatók Wurdics József, dr. Lővy Miksa, dr. Heumann József, Ganzl Viktor, könyvelő Brettschneider Henrik, pénztárnok Schwarz Mór. — Mórvidéki takarékpénztár. Elnök br. Trauttenberg Frigyes, al­elnök Kovách Sándor, igazgató Pentz Lajos, főkönyvelő és pénztáros Szauer Ferenc, könyvelő — —, segédkönyvelő Wurdics Lajos. — Móri katholikus

Next

/
Oldalképek
Tartalom