Székes-Fejérvári Naptár, 1916 (44. évfolyam)

Kalauz

gélyzöz egylet. Elnök Moízer József, titkár és könyvtárnok Bezdek Károly* — Földbirtokos Gr. Pappenheim Sziegfried. Ipartelepek „Ágnes és Stefánia" savanyu- viz forrás telepek. Mór. Terjedelme 1-8840 k. h., lakosainak száma 10738, orsz. gyűl. képv* vál. száma 1097, választókerület- Mór, móri L szavazókor, móri járás, tsz. Szé­kesfehérvár, jb. tkvh. adh ph. vá. uth. tfá. Mór, főjegyző és anyakönyvvezető Turmayer Gyula, jegyző és anyakönyvvezető helyettes Vas Ferenc, aljegyző és. anyakönyvvezető helyettes Rimele Antal, segédjegyzők Dusbaba Viktor, Frank ’gnác és Aschenbrenner Ferenc, fogyasztási ellenőr Wächter János, gyámpénztári ellenőr Mayer Márton, könyvtárnok Rimele Antal, dijnokok Schrötter Ede, Péringer József, orvos dr. Löwy Miksa, állatorvos dr, Kelemen Márton, biró Ruff György, törvénybiró Korb Antal, pénztárnok és adószedő Ruff Ferenc, gyám pénztárnok. Gróf János, közgyám Mayer Márton. Elöljárók Frey György, Kallhak Márton, Krár János, Mayer György, Mergl Márton, Nagy Imre, Horák Ferenc, Streng Márton, gyógyszertárak Gömbös Zoltán, özv. Rácz Rezsőné, szülésznők Gippert Józsefné, Hartmann Sándorné, — Községi iskolaszék. Elnök dr. Szing Ignác, jegyző Hruska. Antal, tagok Abele József, Ruff Cyörgy, Korb Antal, Brettschneider Henrik, dr. Heumann József, Jókai Endre, Mayer Márton, Mergl Márton, Nagy Imre, Pentz: Lajos, Reszler Jakab, Szauer Ferenc, Szőke Miklós, Schmidt János, Vas Ferenc, Ulcz Nándor, Turmayer Gyula, Wenczel József, Wurdits József, tankötelesek száma. 2880, községi tanítók Hruska Antal igazg., Freiszmuth József, Németh Sándor, Nagyné Patek Erzsébet. — R. kath. iskolaszék. Elnök Neuberger Roger h. plé­bános, jegyző Bittner József, tanítók Bittner József, Eisenberger Lajos, Hőbausz Rezső, Joachim József, Jalaksa Ilona, Konetsny Jolán, Klein Lukács kántor; Nagy Imre ref., Ondodi Miksa, Beregi Náthán izr. tanítók. Árki pusztán tanítónő Hart­mann Juliska, Tímár pusztán tanító Movik Zsigmond. — Móri m. kir. állami pol­gári fiú és leányiskola. Igazgató Jókay Endre, tanárok Dallos Lajos, Matusek István, Gáspár Endre, Freiszmuth József, Szeiiart Vilmos, Gáspárné Lukes Flora. Simon Aranka, Szeifartné Hajek Izabella, hitoktató Szolcsek Odorik rk , Olé Sán­dor ref., Büchler P. izr. — Gondnokság. Arnstein Ödön, Büchler P., Dömötör Géza, Förstner Mór, Ruff ^György, dr. Schleiher Imre, dr. Szing Ignác, Szőke Miklós, Vas Ferenc, Turmayer Gyula, Wurdics József, Jókay Endre, dr. Szauer György elnök. — Ipariskolai bizottság. Elnök Turmayer Gyula, jegyző Jókay Endre, bizottsági tagok Vas Ferenc, Pencz Lajos, Reich Alajos. Wiezner István, Wurdics József, Ganzl Józzef — Tűzoltó-egylet. Elnök Kovách Sándor, tb. főpa­rancsnok br. Trauttenberg Frigyes, parancsnok dr. Schleicher Imre, alparancsnok Krisztovics Márton, pénztárnok Dusbaba Viktor. — Móri társaskör. Elnök Wenczel József, alelnök Szőke Miklós, igazgató Ulcz Nándor, titkár Szigethy Mihály, könyv­tárnok Rimele Antal, pénztárnok Ulcz Nándor. — Móri ev. ref. olvasókör. Elnök Olé Sándor, alelnök, jegyző, pénztárnok Szily Sándor, könyvtárnok Magyarodi Lajos. Jpartestület. Elnök Wurdics József, alelnök ifj. Reich Lajos, pénztárnok Fink István. Jegyző Frank Ignác. — Polgári olvasókör. Elnök Brettschneider Henrik, alelnök Dusbaba Viktor, jegyző Galambos József, pénztárnok ifj. Szakály Miklós, könyv­tárnok Csajtai Pál. — Jótékony nőegylet.. Fővédnök és elnök br. Trauttenberg Frigyesné szül. gr. Andrássy Emilia, alelnök Szauer Györgyné, pénztárnok Tur­mayer Gyuláné, titkár Jókay Endre. — Izr. nőegylet. Elnök Fleischmann Gusz- távné, pénztárnok Steiner Izraelné, ellenőr Mandl Gusztávné. — Az orsz. segélyzö nöegylet móri (vöröskereszt) fiókegylete. Elnök br, Trauttenberg Frigyesné. — Önsegélyző népbank. Elnök Vas Ferenc, igazgatók Wurdics József, dr. Lővy

Next

/
Oldalképek
Tartalom