Székes-Fejérvári Naptár, 1913 (41. évfolyam)

Kalauz - Fejérvármegye

— 149 MÓP. Terjedelme 18840 k. h., lakosainak száma 10406, orsz. gyűl. képv. vál. száma 460, választókerület Bodajk, móri járás, tsz. Székesfehérvár, jb. tkvh. adh. ph. vá. th. tfh. Mór, főjegyző és anyakönyvezető Turmáyer Gyula, jegyző és anyakönyvvezető helyettes Vas Ferenc, segédjegyző és anyakönyvvezető helyettes Rimele Antal, bird Ruff György, törvénybiró Korb Antal, közgyám Mayer Márton, pénztárnok és adószedő Ruff Ferenc, segédjegyző Dusbaba Viktor, árvatári ellenőr Mayer Márton, fogyasztási adóellenőr Wächter János, könyvtárnok Rimele Antal, írnokok Aschenbrenner Ferenc, Frank Ignác, dijnokok Schrötter Ede és Péringer József, orvos dr. Lőwi Miksa, gyógyszerész Szűcs Róbert, Gömbös Zoltán, állat­orvos dr. Zsuppán Kálmán, szülésznők Gippert Józsefné, Hartmann Sándorné, Schőnfusz Károlyné, elöljárók Frey György, Mergl Márton, Mayer György, Mailbak Márton, Streng Márton, Krár János, Nagy Imre, Horák Ferenc. — Községi iskolaszék. Elnök dr. Szing Ignác, jegyző Hruska Antal, tagok Abele József, Ruff György, Korb Antal, Bretschneider Henrik, dr. Heumann József, Jókay Endre, Mayer Márton, Nagy Imre, Pentz Lajos, Reszler Jakab, Szauer Ferenc, Szőke Miklós, Schmidt János, Vas Ferenc, Ulcz Nándor, Turmáyer Gyula, Wenczel József, tankötelesek száma 2880, községi tanítók Hruska Antal igazg., Freiszmuth József, Németh Sándor, Nagyné Patek Erzsébet. — R. kath. iskolaszék. Elnök Tomik Bernardin h. plébános, jegyző Bittner József, tanítók Bittner József, Eisen- berger Lajos, Hőbausz Rezső, Jalaksa Ilona, Konetsny Jolán, Klein Lukács fő- tanitó ; — Nagy Imre ref., Ondódi Miksa, Beregi Náthán izr. tanítók. Árki pusz­tán tanítónő Harmath Erzsébet. — Móri m. kir. állami polgári fiú és leány­iskola. Igazgató dr. Osváth János, tanárok Dallos Lajos, Ábrahám Gyula, Gáspár Endre, Jókai Endre, Szeifart Vilmos, Gáspárné Lukes Flora, Simon Aranka, Ribicey Rózsi, Szeifartné Hajek Izabella, hitoktaiu Novák Kandid rk.( Olé Sándor ref. Buchler P. izr. Gondnokság Arnstein Ödön, Büchler P., Dömötör Géza, Förstner Mór, Ruff György, dr. Schleicher Imre, dr. Szing Ignác, Szőke Miklós, Szűcs Robert, Tomik Bernardin, Turmáyer Gyula, Wurdits József, dr. Osváth János, dr. Szauer György elnök. — Ipariskolai bizottság. Elnök Turmáyer Gyula, jegyző Jokay Endre, bizottsági tagok Vas Ferenc, Pencz Alajos, Reich Alajos, Wiezner István, Wurdits József, Ganzl József. — Tűzoltó-egy let. Elnök Kovách Sándor, tb. főparancsnok br. Trauttenberg Frigyes, parancsnok dr. Schleicher Imre, alparancsnok Ulcz Nándor, titkár Leimetzer Gyula, szertárnok Miller Antal. — Móri társaskör. Elnök Wenczel József, alelnök Szőke Miklós, igazgató Vadász Sándor, titkár Ulcz Nándor, könyvtárnok Wojewodszky Géza, pénztárnok Ulcz Nándor. — Móri ev. ref. olvasókör. Elnök Oléh Sándor, ale'nök, jegyző, pénztárnok Szily Sándor, könyv­tárnok Magyaródi Lajos. — Ipartestület. Elnök Wurdits József, alelnök ífj. Reich Lajos, pénztárnok Fink István, jegyző Frank Ignác. — Polgári olvasókör. Elnök Brettschneider Henrik, alelnök Hajós József, jegyző Szántó Miklós, pénztárnok Kiapái Ferenc, könyvtárnok Csajtai Pál. — Jótékony nőegylet. Fő­védnök és elnök br. Trauttenberg Frigyesné szül. gr. Andrássy Emilia, alelnök Szauer Györgyné, pénztárnok Pentz Lajosné, titkár Jókay Endre. — Izr. nőegylet. Elnök Fleischmann Gusztávné, pénztárnok Steiner Izraelné, ellenőr Mandl Gusz- távné. — Az orsz. segélyzö nőegylet móri (vöröskereszt) fiókegylete. Elnök br. Trautenberg Frigyesné és Gourcy Henrikné, titkár üresedésben. — Önsegélyző népbank. Elnök Vas Ferenc, igazgatók Wurdics József, dr Löwy Miksa, dr. Heu- fnann József, Gánzl Viktor, könyvvivő Brettschneider Henrik, pénztárnok Schwarcz Mór, ügyvéd Försner Mór. — Mórvidéki takarékpénztár. Elnök Trautenberg Frigyes, igazgató Pencz Lajos, könyvvivő Szauer Ferenc, pénztárnok Steiner József,

Next

/
Oldalképek
Tartalom