Székes-Fejérvári Naptár, 1911 (39. évfolyam)

Kalauz - Fejérvármegye

Pál, könyvvezető Parti György, ügyész Vértessy József. — Polgári olvasókör. Elnök Papp Albert, alelnök Acs Zsigmond, jegyző Darabos Balázs, pénztárnok Bárány Lajos, könyvtárnok Varga Gábor, gazda Pötröcz Sándor. — Közigazgatá­silag a községhez tartozó puszták Sajgó, Körtvélyes, Eszter, Nándor, Alsó és Felső-Örs. Moha. Terjedelme 1710 k. h., 650 lakossal, orsz, gyűl. kép. vál. száma 77, választókerület Bodajk, székesfehérvári járás, tsz. jb. tkvh. adh. Székesfehér­vár, ph. th. és vá. helyben, jegyző és anyakönyvvezető Somogyi Gyula, biró Tóth János alsó, törvénybiró Pojányi János, pénztárnok Listár István, közgyám Mészely Sándor, körorvos dr. Adler Béla lakik Csórón, szülésznő özv. László Istvánná, esküdtek M. Molnár József, Simon Sándor, ifj. Sipos János, alsó Márton János. — Iskolaszék. Felekezeti, tankötelesek száma 77, felekezeti tanító Jákóy János/ — A mohai önkéntes tűzoltó testület tényleges tagjai. Somogyi Gyula parancs­nok, Tóth János a szer- és pénztárnok, Sepsi István oktató és 22 tűzoltó. —• Kölcsön segélyzo-egyesület mint szövetkezet. Elnök Moizer János, igazgató M. Molnár József, könyvelő Jákóy János, pénztárnok Márton János. — Közigazgatási­lag a községhez tartozó puszták Ágnes és Stefánia forrás-telepek. MÓP. Terjedelme 18840 k. hold, 10237 lakossal, orsz. gyűl. képv. vál. száma 460, választókerület Bodajk, móri járás, tsz. Székesfehérvár, jb. tkh. adh. helyben, posta, távirda és vá. Mór. Főjegyző és anyakönyvvezető Turmayer Gyula, jegyző és anyakönyvvezető helyettes Vas Ferenc, biró Korb Mihály, törvénybiró Ruff György, közgyám Mayer Márton, pénztárnok Pisch József, árvatári pénztárnok Graf János, aljegyző és anyakönyvvezető helyettes Rimele Antal, segédjegyző Dusbaba Viktor, árvatári ellenőr Mayer Márton, fogyasztási adóellenőr Wächter János, könyvtárnok Rimele Antal, Írnokok: Aschenbrenner Ferenc, Frank Ignác, Krisztovits Márton, jegyző-gyakornokok : Hajós Imre és Rimele Géza, dijnokok : Schrötter Ede és Péringer József, orvos dr. Löwy Miksa, állatorvos Ulreich Sándor, tanácsnokok : Csada Pál, Frey György, Irmindy Péter, Kailhok Márton, Mayer György, Mergl Márton, Nagy Imre és Horák Ferenc, szülésznők : özv. Gippert Józsefné, özv. Hartmann Jánosné, özv. Schőnfusz Károlyné. — Községi iskola­szék. Elnök Vencel József, jegyző Konecsny Gyula, tagok Abele József, Ruff György, dr. Heumann József, Korb Mihály, Pénz Lajos, Szőke Miklós, Turmayer Gyula, Vas Ferenc, Mayer Márton, Brettschneider Henrik, Schmid János, Schweighardt Veremund, Büchler Pinkász, Csomasz Dezső, Wurdics József, Gurgulits Antal, tankötelesek száma 2610, közs. tanítók Konecsny Gyula, Hruska Antal, Freiszmut József, Patek Erzsébet, rk. kitközségiek Klein Lukács, Bittner József, Hőbausz Rezső, Német Sándor, Eisenberger Lajos, Jalaksa Ilona, ev. ref. tanító Nagy Imre, izr. vall. tanítók Ondódi Miksa, Beregi Nátán, Árki pusztán tanítónő Czérna Er­zsébet. — Móri m. kir. állami polgári fiú és leányiskola. Igazgató Gurgulits Antal, tanárok : Gurgulitsné Ács Eleonóra, Fáy Sándor, Okányi Sándor, Jókai Endre, özv. Kalvaszkyné Mocsonoky Teréz, Kailbach Anna, Gáspár Endre, Gáspárné Lukes Flóra, hitoktatók Haupt Klarenc rk., Csomasz Dezső ev. ref., Büchler Pinkász rabbi. Polg. isk. gondnoksága. Elnök dr. Szauer György, rendes tagok Büchler Pinkász rabbi, Korb Mihály közs. biró, Gurgulits Antal igazgató, Szőke Miklós kir. közjegyző, Wencel József urod. tiszttartó, póttagok Szing György földm., Reich Lajos iparos. — Tűzoltó-egylet. Elnök Kovács Sándor, tb. főparancsnok br. Trautenberg Frigyes, parancsnok Orbán Ede, tb. parancsnok br, Luzsénszky István, alparancsnok Krrsztovics Márton, tb. alparancsnok dr. Schleicher Imre, kar­mester Freismuth József, titkár és segédtiszt Ulcz Nándor, pénztárnok Korb Mihály, 11*

Next

/
Oldalképek
Tartalom