Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Szeged, 1936

132 8. osztályú tanuló jutalmazására. A jutalmat megkapta Zentai Ferenc 8. oszt. tanuló. Az 1907-ben érettségizett Fekete Ipoly-tanítványok 20 P-ős adományát megkapta Tóth József 8. oszt. tanuló. Néhai Sári János és neje Répáss Julianna 2000 P-ős alapít­ványénak ezévi kamatait megkapta Selyem József IV. B. oszt. tanuló. Ezeken kívül 62 tanulónk könyvjutalomban részesült. C) Ösztöndíjas tanulók. Közszolgálati alkalmazottak gyerme­kei részére létesített tanulmányi segélyben részesült Tóth József 8. oszt. tanuló. Jövedéki birságalapból nyert ösztöndíjat Pintér Miklós II. a. és Wittig Tibor IV. b. oszt. tanuló. B. ü. min.-tói 100 P-ős tartásdíjsegélyben részesült Niedermayer Ferenc V. oszt. tanuló. D) Somogyi Szilveszter-alapból 16 tanulónk ruhasegélyt kapott 600 P értékben (2 pár cipő, 7 öltözet ruha, 7 télikabát.) E) Beékezett adományok nyugtázása. 1907-ben érettségizett Fekete Ipoly-tanítványok 20 P (jutalmazásra); Faragó Sándor a Magy. Tisztv. Takarékpénztárának vezérigazgatója 100 P (tankönyvsegélyre); dr. Juhász István kir. Ítélőtáblai bíró 12 50 P (jutalmazásra); dr. Tóth Imre, ügyvéd, korrnányfőtanácsos 20 P (önképzőköri jutalmazásokra); Zimányi Gyula kegyesr. főisk. igazgató, asszistens 40 P (Segélyző­egyesületnek) ; Zimányi Mihály premontrei kanonok, kormányfőta­nácsos 50 P (önképzőköri jutalmazásokra), DMKE 7 kötet könyvet, Falcionne Kálmán alezredes 2 kötet könyvet, dr. Kisparti János tanker, kir. főigazgató 3 kötet könyvet, Kuhn Szaniszló pécsi cisterci gimnázium igazgatója, ezévi érettségi vizsgálataink elnöke 4 kötet könyvet 40 P értékben, Kir. Magyar Egyetemi Nyomda 2 kötet könyvet, dr. Menyhárt Gáspár egyetemi nyilv. rendes tanár. M. kir. Közp. Statisztikai Hivatal 4 kötet kiadványt; Raffay Sándor ny. Máv. műszaki tanácsos (több kötet, füzet eszperantót); Szeged városa 4 kötet könyvet. Székesfőváros Statisztikai Hivatala kiadványait; dr. Szőllössy Ernő 21 kötet könyvet (Osztrák-Magyar Monarchia írásban és Képben); Gróf Uchritz Amadé Emiiné 1 kötet könyvet, Juhász István könyvkereskedése 8 kötet, Nemzeti Sajtóvállalat 3 kötet, Szt. Imre Társulat 5 kötet, Szt. István Társulat 6 kötet, Szukits antiquarium 9 kötet könyvet, a Gázgyár 1 áram­számláló órát. Az intézet igazgatója e helyen is hálás köszönetét fejezi ki a nemes lelkű adakozóknak értékes adományaikért.

Next

/
Oldalképek
Tartalom