Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Szeged, 1918-19

Tudnivalók az 1920-21. tanévre. Augusztus hó 30.. és 31. napjain lesznek a javító és magánvizsgálatok. A beiratkozás szept. hó 1., 2., 3. és 4. napjain történik. A magántanulódnak is már a tanév elején kell jelentkezniük, később csak főigazgatói engedéllyel vehetők fel magántanulóknak. A gimnázium első osztályába csak Qlyan tanuló vehető fel,"aki a 9-ik életévét betöltötte s 12 évesnél nem idősebb; e körül­ményt hiteles születési bizonyítvánnyal kell igazolni; a római katholikusok keresztlevelüket is kötelesek bemutatni. Az ismeretek mértékére nézve meg­kívántatik, hogy a tanuló a népiskola 4-ik osztályának tananyagában kellő jártassággal bírjon s erről hiteles iskolai bizonyítványt mutasson föl. A be­írást megelőzőleg hirdetésben megjelölt napokon felvételi vizsgálatot kell tenni s ha ezen megfelelt, akkor jelentkezhetik beíratásra. A beírásra szülei vagy ezek megbízottja kíséretében jelentkezik a tanuló az igazgatóságnál s itt felmutatja az előbbi tanévről szóló iskolai bizonyítvá­nyát, továbbá születési okmányát és szabályszerű orvosi bizonyítványt a sike­resen megtörtént első himlőoltásról, ha pedig a tanuló 12 éves, az újraoltás­ról. Mig a tanuló ezen okmányokat be nem mutatja, addig magát az inté­zetbe véglegesen felvettnek nem tekintheti. Az V. osztályba belépő tanuló szülője, illetőleg helyettese köteles kijelenteni, vájjon a fiú a görög nyelvet, vagy a görög-pótló tárgyakat fogja-e tanulni. A felvételkor 20 korona felvételi díjat kell fizetni. Ezen díj mindenkire kötelező, ez alól felmentésnek helye nincs. Az évi tandíj helybelieknek 120, vidékieknek 150 korona, mely összeg évi 4 részletben is fizethető, de az első részt beíratáskor kell • lefizetni. Szegénysorsú, de jó magaviseletű és előmeneteli! tanulók tandíjmentességért folyamodhatnak; az I. oszt. növendé­kei az első félévre nem menthetők fel. Szegénysorsú, legalább elégséges elő­menetelü és „jó" magaviseletű tanulók írásbeli kérelemre az intézet kebelében fennálló ifjúsági Segítő-egyesület könyvtárából könyvsegélyt kaphatnak. Kér­vényeiket aug. hó 26-tól szept. l-ig kell beküldeniük a „Segítő-egyesület Felügyelőségének" Szeged, Kegyesrendi városi főgimnázium, címen. Szeged, 1920. július 7-én. Prelogg József, főgimnáziumi igazgató.

Next

/
Oldalképek
Tartalom