Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Szeged, 1881

— 89 — Zarkavölgyi Andor 7. oszt. tanuló 6, Hubert Dávid 8. oszt. tanuló 3, Okruczky István 8. oszt. tanuló 2 darabbal. 2. Komolyabb tárgyú s mélyebb tanulmányozásra mutató érte­kezéseket és fejtegetéseket olvastak föl: Onitiu Virgil 8. oszt. tanuló „ Ilim ti szerelmeiről" és a „Lélek vándorlás "-ról; Rex Izidor 8 oszt. ta­nuló „Columbus jelleniéről" ; Feuer Lipót 8. oszt tanuló „Irodalmi for­galom a római császárság korában"; Bernstein Izidor 7. oszt. tanuló „Madách, az ember tragoediája" czímü művéről; Hajós József „Buda és Etele jellemzéséről Arany János Buda halálában" ; Mayer Károly 8. oszt. tanuló „Sayou, a magyarok egyetemes történelméről" ; Pokimbroda Sándor 8. oszt. tanuló „A vágvölgyéről" ; Schweiger Adolf 7. oszt. ta­nuló Kis József „Ágota kisasszony" czímü költeményéről; Huszár Sán­dor 7. oszt tanuló „Cromvell Olivérről." 3. A novella és elbeszélés terén nagyobb műgonddal dolgozott Zarkavölgyi Andor 7. oszt. tanuló „Hobiátli" és „ÁrvaMiska", nemkülönben „Háromrétű selyemkendő" czímü munkáiban. Szép festői leirást adott Huszágh Dániel 7. oszt. tanuló „Delelés" czímü munkájában. 4. A fordítás terén többen tettek kísérleteket. Szép sikert mu­tattak föl: Kószó István 8. oszt. tan. „Cicerónak Pompeius hadvezérré választatása érdekében tartott beszédé"-vel; Onitiu Virgil 8. oszt. tanuló románból fordított „Margit" czímü elbeszélésével. Kitűntek még Fisch­hof Samu 7. oszt. tanuló „Nagy Károly udvara és gazdálkodása", Vajda Imre 8. oszt. tanuló „XII. Károly svéd király" czímü franczia nyelvből dolgozott fordításával. 5. A bírálati rendszer behozatalával körünkben a bírálat és ellenbírálatnak, nemkülönben az élőszóbeli vitatkozásoknak tág tér nyilt. Jeles írásbeli bírálatokat adtak : Mayer Károly 8. oszt. tanuló, Onitiu Virgil 8. oszt. tanuló, Schäffer Henrik 8. oszt. tanuló és mások. Egy szóbeli bírálatot mondott Onitiu Virgil 8. oszt. tanuló. 6. Költői müdarabokat szavaltak a rendes tagok közül a VIII. osztályból 8-an 25 drbot; a VII. osztályból 15-en 46 drbot. A bejáró tagok hat szavalati akadémiáján négyen léptek fel összesen 12 drbbal. 7. Örömmel jelenthetjük, hogy körünk kielégítő anyagi állapota, valamint egyesek nemes ügybuzgalma és áldozatkészsége többrendbeli pályázat hirdetésére és több jeles dolgozat jutalmazására adott alkal­mat ; nevezetesen : Komoly tárgyú szavalatra az önképző kör saját pénztárából két ezüst forintot tűzött ki, mely jutalom a szavalati verseny után Zarka­völgyi Andor 7. oszt. tanulónak ítéltetett oda. Ft. Cserép Sándor, a kör vezető-tanára szintén két ezüst forinttal jutalmazta Schweiger Adolf 7. oszt. tanulót a víg darabokkal történt szavalati verseny után. Ezeken kívül Kunitzer Sándor orvosnövendék és Franki Ig­nácz 7. oszt. tanuló összesen három pályadijat tűztek ki. Mely jutalmak közül Kisfaludy Sándor „Hátrahagyott munkái"-t Bernstein Izidor 7. oszt. tanuló „Madách, az ember tragoediája" czímü dolgozatával, Hun­falvy Pál tanulmányait 1 kötetben Schweiger Adolf 7. oszt. tanuló, Kiss József „Ágota kisasszony" czímü balladájának széptani fejtegetésé­vel nyerte meg; Kármán müveit 2 kötetben Feuer Lipót 8. oszt. tanuló

Next

/
Oldalképek
Tartalom