Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Szeged, 1858

í A felgymnasiumi Olvasókönyv álláspontjairól. i- §. A felgymnasiumban jelenleg divatozó tanrendszer alkotmánya fölötte sokat vár a tanodai olvasmányoktól. Bizonyítja ezt a többi között azon előny, melyet nekik az időnként fülhasz­nálandó taneszközök sorában tulajdonít. Az ilyféle megelönyösítést ott, hol, a kitűzött czél nagysága miatt, egy lépés sem történhetik alapos átgondolás nélkül, csak fontos indokok eredményezhették. Annyi bizonyos, hogy akár minden mástól elszigetelten akár az érintett eszközök sorában legyenek a tanodai olvasmányok tekintve, azonnal szembe ötlendik az érdek­löség, mely őket a köznevelési pályának ügymozgásai között folyvást jellemzi. Mivel pedig az, a mi a köznevelési pályának ügymozgásira érdeklöleg hat, mindig oly tárgy, mely a róla hozott és irányszerüleg megvitatott Ítéletek mozgását is érdeklővé teszi: úgy véljük, hogy e tulajdonság a következő gondolatok itteni előadását is eléggé indokolja. Azon ítéletek között, melyek a tanodai olvasmányok ügyében hallhatók, három párté gerjeszt legnagyobb figyelmet. Mások Ítéletei, az előbbiekéi alá sorolhatók levén, itt mellőzhetők. Az első párt az Olvasókönyvek mellett lép föl; a második az egyes írók összes munkáinak alkalmazását védi; a harmadik a kiegyenlítés utján jár. Amazok ítéletei valamint elv úgy eredmény dolgában is szemközt állanak egymással; az utolsó főleg az egyoldalúsá­gok ellen támad ki. Egyik párt sincs követök nélkül, de a vitatkozás menete vajmi sokszor tanúsítja, hogy a követök felfogása ritkán iiti meg a kellő mértéket. Különösen ama nézetről, mintha az első és második párt ítéletei csak amúgy vaktában vagy egyedül mellékczélok tekintetéből voltak volna kikapva, tiistint le kell mondanunk, mihelyt a támogatásuk végett előhozott bizonyítékok mivoltára komolyabban ügyelünk. Bizonyítékaik nincsenek önkényileg galyabítva, annál kevesebbé voltak vaktában fölkapva, és mégsem lehet őket fogyatkozatla­noknak tekinteni. Oly pont, melynek alapos fölvilágosíthatása végett minden más előtt a pártok ügy­állásával kell megismerkednünk. Az első párt az Olvasókönyvek czélirányosságát vitatja. Okoskodásai ezekben ösz­pontosulnak. Az Olvasókönyvek, ha jól kezeltetnek, a nevelés ügyére nézve csak hasznosak lehetnek. Az ok nagyon szembetűnő. Míg ugyan is az Olvasókönyvek a tanulókban egyénileg szükségelt készségek megindítására és megszilárdítására nagyon kedvező alkalmakat nyújtanak: addig a jól választott és jól rendezett müvek, tartalmi szintúgy mint alaki jélességeiknél fogva, utat nyitnak többféle ismeretekhez. Ha pedig az iránytalan szétáradástól ment nevelés a fiatalok müvelését és tanítását úgy intézi, a hogyan azt az ö egyéni sajátszerűségük igényli, akkor az Olvasókönyvek czélirányossága iránt a legparányibb kétség sem támadhat. 1*

Next

/
Oldalképek
Tartalom