Századok – 1870

Szalay László: Klement János Mihály II. Rákóczi Ferenc követe Berlinben; Hágában; Londonban - 1

51593 Telje*', oyi^4-SZÁZADOK. A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KÖZLÖNYE­Első füzet. 187 О - Január hó. Element János Mihály, II. Rákóczi Perencz követ Berlinben, Hágában, Londonban. SZALAY LÁSZLÓTÓL.*) I. Vae victis ! Jaj a meggyőzötteknek ! Nemcsak azért, mert vérektől ázik a föld, mert vetéseik feldulatnak, szekrényeik fel­töretnek, házaik lángba mennek ; hanem azért, és legkivált azért, mert veszedelemben forognak, hogy kehelökben meginga­doztatik a hit a szent iránt, hogy Istenök leszáll oltáráról. A Rákóczi-forradalom elviharzott a haza felett. Az utrechti, a rasladti béke meg volt kötve. A franczia király nem tartotta meg igéretét. Anglia és Holland nem eszközlötték, mit a Szé­csényben szövetkezett rendek vártak tölök : Magyarországról *) E megható melegséggel s művészileg irt tanulmányt felejthet­len nagy történetírónk 1864-ben nem sokkal halála előtt irta, — de már be nem fejezhette. Darabonként, s hosszabb időközönként a „Pesti Napló" tárczájában jelent volt az meg. Mi, mint a boldogultnak különös tisztelői, mintha sejtettük volni közeli elhunytát, az egyes közléseket a „Pesti Napló" szétszórt számaiból kivágva eltettük, s megőriztük. — Azt hiszszük, nem tehetünk kegyeletesebb s egyszersmind t. olvasóink előtt kedvesebb dolgot, ha most e bevégzetlenségében is remek töredék darabjait ama politikai közlöny lymbusából egybegyűjtve, felújítjuk s szakközlönyünkben összeillesztetten közzé tévén, könnyebben és mara­dandóbban hozzáférhetővé teszszük. Uj évi folyamunkat becsesb művel alig nyithatnók meg. S z e r k. Századok. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom