Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1919 (17. évfolyam, 1-16. szám)

1919-01-02 / 1. szám

Kagykâroly, 1919. jannâr 1 1. szám. nu. mm. SZÄTMÄRVÄRMKGYE HIVATALOSAI LAPJA i--------MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN.----------­KI ADJA : SZATMAíWÁRMEGYE ALISPÁN JA. Felelős szerkesztő KiadóluvsUi KEREKES ZSIGMOND RÓTH és TÓTH könyvnyomdája NAGYKÁROLY. vm. tb. főjegyző Előfizetések a ki» dóhivatalba küldendők Előfizetési ára évre 16 korona TARTALOM. KÖZÉRDEKŰ HATÁROZATOK OLDAL 644 bjivi, 24940—918. alisp. az. A vm. közig. biz. tagaági helyek betöltése 1 647 „ 23500—918. „ A vm. központi választmány megalakítása 2 652 „ 24142—918. „ A kissik? 'ói Szamod komp ánrzedési jogának bérbeadása . 2 665 „ 27598 —918. „ Gorzó Bertalan tiszteletdijának kiutalása 3 680 „ 27074—918. „ Csenger községi ióüzemü iparvasut által igénybeendö utterület szerződésének, jóváhagyása 3 682 „ 27495—918. „ A Neusehlosa-féle nasiei tanningyár áltaí a Nagykároly—győrteleki th. közúton vezetendő iparvasut által igénybe veendő terület szer­ződésének jóváhagyása . 3 683 ,, 27133—918. „ A vm. közúti alap terhére alkalmazott dij­nokok anyagi helyzetének javítása 4 706 „ 27875—918. „ Hadady Józsaf tyukodi körjegyző nyugdíjazása 4 707 „ 28233—918. „ Sulyok Ede csengeri községi jegyző nyugdíjazása 5 TOVÁBBI INTÉZKEDÉST IGÉNYLŐ RENDELETEK. 28913—918. sz Az építkezések gazdaságosabbá tétele . 5 29826—918. st. A nők által a tudomány egyetem én felsőbb fokú intézetek látogatása . . . / . 6 TUDOMÁSUL SZOLGÁLÓ ÁLTALÁNOS KÖRRENDELETEK. 10924—916. L». „Szárnyasaink“ é* „Vadászat é* Állatvilág“ c. lap ajánlása 6 2202—918. sz. Krasznabéltek község országos vásárainak jegyzéke 6 irályá vá tok ....... 6 ü!5f*Í!«ti«én;if*#k . 7 _ . 7 L fefögpi és tözérá^kti határosatok. Szalmái vármegy ? th, bizottságának Nagykárolyban. 1918. nov. hó 25-án tartott rendes közgyűlésinek jkvi kivonata. •34 4—918. bjkv 24940—918. alisp. sz. Vm. alispán jelenti, hogy öt közig, bizottsági tagnak megbízatása l918‘ év végén 'megszűnik, tehát az így megüresedő helyek betöltendők. Véghatározai A th. bizottság a szavazateeedő küldöttség elnökének jelentése alapján megállapítja, hogy dr. Böszörményi Emil 55, Jármy András 52, dr. Falussy Ár­pád 48 Ma dar assy Dezső 53, dr. Ádler Adolf 41 szavazatot nyertek s igy el­nöklő alispán nevezetteket a közig, bizottságba 1919—1920. évekre tagokul meg­választottaknak kijeler tette. k huíáiozáiot a vb b.zottság a vm. Hiv. Lapban közzéteszi, a határozatot H. rovat r.laMí oouettekoík a akthoz csatéit kiillnálié »«ilékUtia I« ktíitltítlk. LÜiyv. szabályzat 6S. I.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom