Gazeta Oficială - Szatmár Vármegye Hivatalos Lapja, 1919-1920 (1. évfolyam, 3-11. szám - 2. évfolyam 4-5. szám)

1920-01-22 / 4. szám

Ga'mta Oficială a Judeţului Sätmar. — Szatmárvármegye Hivatalos Lapja. ?iei prelucrate : a) un chilogram talpă (Wac- Cor; 90 b) d« opinai Cor; 100 c) negri- le. árleder) şi piei pentru curale Cor ; 120 d) 'rara piele da viţel Cor; 130 e) un fus piele de box Cor ; 30 f) un fus (evadrat) chevreaux Cor ; 32 g) un fus (evadrat) piele îtte Cor; 10. nie sunt fixate loco fabrica, terialele de sub a—d se pot vinde numai amul, iar cele de aub c—g eu fusul (evadrat.) ile sunt a se afişa îa loc vizibil, menţin in vigoare dispoziţiunile ordonan- / C (punét 8 a) fixându-se beneficiul fab- de pieleri» îa maximum 15% peste costul e, preţul de vânzar* însă nu poate trece ţul informativ fixat în punct 3. mersanţii deUîlişti vor putea calcula peste dsla fabrică un câştig de cel mult 20°/o in uprind şi spssele de transport, rt. IY. (Contravenţii-amende) a ordonanţei C se va aplica şi acelora, cari contravin ordonanţe, (amenda în bani până la 100.000 chisoa^e până la 6 Iun. rdenaoţa prezentă intră in vigoare în ziua i în „Gazsta Oficială“. Dr. Victor Bontescu, i/ C _______ şeful resortului. i. Publicatiuni"-oflciele. Anunţ. II—II. j muna Sanislău anunţă concurs la 2 posturi j de moaşă. Plata flecarii moaşă este : 600 j ta fundamentală, 300 Cor. chirie şi 60Ö Cor. e scumpete provizor, afară de aceste do la e uaşîore, 3a care moaşă ia parte şi impli- jendele neeesare, primeşte de la funcţionari, ari, iűdustriasi şi comercianţi 20 Cor. după caz, de la proprietari şi loautori mai săra ci Pentru cei de tot săraci va împlini agen- itis. Cele, cari doresc, să ocupe acest post, mită documentele de cualificatiune şi unde ionat până acum pe adresa antistiei aomu- :i Sanislău până in 31 Januarie 1920. căci i va fi la oarele 10 acestei zi. inislau, la 10. Januarie 1920. Gruber, secretar, !0. Licitaţie, reptul de vânat, ce să poate exercita pe te- de vânat al comunei Sanislău sa dă in pe 10 ani oonsecuiri din 1 Januarie 1920. i 31. Decembre 1929. cu licitaţie verbală , ce să va ţinea in 31. Januarie 1920. la 11 a. m. la casa comunală celui, care va 3 mai mult. Conditiunile sa fac cunoscute in ,tia secretarului din Sanislău. anislau la 10. januarie 1920. Gruber, secretar. —1920 Circulara, ntistia comunală din Bâiţa a estradat sub -1911. un eertifat pentru muncitori pe sama ,ru Lazar, posesorul certificatului l'a pierdut l necunoscut. Prin aceasta unlifiicam. Tăuţa de , 13 Januarie 1920. Weisz secretar. B. Feldolgozott bőr. a) I kgr. talp 90 kor. b) 1 kgr. bocskor talp 100 „ c) 1 kgr. branzol kéreg és siijbör 120 „ d) 1 kgr. borjú bőr 130 „ e) Egy kvadrat box bőr 30 „ f) egy kvadrat cehreaux bőr 32 „ g) egy kvadrat chevrette 30 kor. Ezen árak megállapítottak a gyártási helyen. 4. Az a—d alatt felsorolt anyagokat csakia kilogramonkint lehet eladni, mig az c—g alatti csa­kis (kvadrat) szerint. Az árakat feltűnően látható helyen kell kitün­tetni 5. A 3850/c. (8 pontja) sz. rendelet érvényben marad, a bőrgyárosok tiszta jövedelme nem halad­hatja meg a 3-pontban föltüntetett árat. 6. A bőrkereskedők nem számíthatnak maguk­nak nagyobb hasznot mint 20 százalék, melyben foglaltatik a szállítási költség is. 7. A. 3850/«. sz. rendelet IV. Art. (kihágás! büntetés) azokra is fog alkalmaztatni, akik a jelen rendeletet áthágják (100.000 kor. pénzbüntetés és hat hónapi fogház.) 8. A jelen rendelet életbe lép a Gazeta Ofici- alában megjelenési napjától. Dr. Bontescu Victor, resort főnök. Y. Pályázatok, hivatalos hirdetések és körözések. 73— 1920. Pályázati hirdetmény. I—II Szaniszló község két üresedésben levő szülész­női állásra pályázatot hirdet. Javadalma mindegyik bábának 600 K törzsfizetés, 300 K lakpénz és 600 K ideiglenes drágasági pótlék, ezenkívül mindazon szülési esetektől, amelyeknél a bába közreműködik és a szükséges teendőket végzi, kap esetenként a hivatalnok, gazda, iparos és kereskedőtől 20 K-át, szegényebb gazdától, zsellértől és lakótól 10 Iv-át. Teljesen szegény ingyen kezelendő. Pályázni szán­dékozók adják be képesilósöket és eddigi működé­sűket igazoló bizonyítványaikat Szanirzló község elöljáróságához 1920 január 31-ig, mivel azon na­pon d. e. 10 órakor lesz a választás megtartva. Szaniszló, 1920. január 10. Gruber, jegyző. 74— 1920. Árverési hirdetmény. Szaniszló község vadászterületén gyakorolható vadászati jog 1920. január 1-től 1929. dec. 31-ig terjedő tiz egymásután következő évekre Szaniszló községházánál 1920. január 31-én d. e. 11 órakor tartandó nyilvános szóbeli árverésen a legtöbbet Ígérőnek haszonbérbe kiadatik. Árverési feltételek a ezaniszlói jegyzői irodában megtekinthetők. Szaniszló, 1920. január 10. Gruber, jegyző. 23—'1920. sz. Körözés. Láposbánya község elöljárósága által 1--1911. sz. alatt Lázár Péter nevére kiállított munkás iga­zolványt tulajdonosa ismeretlen módon elvesztette. Megsemisitem. Misztótfalu, 1920. január 13. Weisz Sándor, jegyző. Nyomatott a „Viktória“-nyomdában Nagykárolyban, Jókai-utcza 2.szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom