Gazeta Oficială - Szatmár Vármegye Hivatalos Lapja, 1919-1920 (1. évfolyam, 3-11. szám - 2. évfolyam 4-5. szám)

1919-11-06 / 3. szám

V AL JUDEŢULUI SATMAR. i PUBLICATA DE SUBPREFECTUL JUDEŢULUI SATMAR — ---------------—— ———-— SZ ATMÁRVÁRMEGY KIADJA: SZATMÁRVARMEGYE AUSI Preţul abonamentului: Előfizetési ár : Redactor si administrator : Pe un an 24 lei. Egy évre 24 lei. TEODOR LASiN Pe sasa luni . 12 lei. Hat hóra . . 12 lei primnotar II. judeţean. Pe trei luni 6 lei. Három hóra 6 lei. Careii-Mari (casa judeţului). Pe o luna . 2 lei. Egv hóra . 2 lei. Redacţia: Un exemplar: S0 bani Egyes szám ■ 50 bánt TIPOGRAFIA „VICTORIA“. Caraii-Mari (Strada Jókai nr. 2.) »»«—»-i i m '.»»■< íj —.■ Pentru publicationi particulare so de la un cuvânt 30 bs Magánközleményekért szavankint szedetik. Toate publicatiunile se vor trimit. stratie foii. (Caraii-Mari, casa ji Az összes közlemények alapszerk küldendők. (Nagykároly, Várme L Statuts jiufetlene si hotaraii k interes obstesc. i.' Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok. Prefectul judeţului şi al oraşului Salu-Mare. Nr 80—1919. Satu-Mare, 25. Okt. 1919. Kende József j. számvevő kinevezésének ha fáiyon ki viii helyezése. Határozat. A szatmári főszolgabíró jelentésére a magyar köztársasági pénzügyminisztériumnak 1919. márc. 14-én 19187. ez. alatt kelt. azon rendeletét, mellyel Kende József batizi körjegyző a szatmári j. főszol­gabírói hivatalhoz számvevővé kineveztetetí és Ko- zsár József szatmári járási számvevő Nagykárolyba áthelyeztetett, —- hatályon kívül helyezem. Éjről; 1, Főszolgabírót Szatmár, 2. főszolga­bírót Nagykároly, 8 pénzügyi ssárnvevőséget. Nagy­károly, 4 Vm, Hív, Lapot Nagykároly, értesítem. Dr. Bákóczy, prefect, .948—1919, sz. Szatmár vm. főispánjától. Vm.> alispán jelentése Szabó Béla volt sza- káilastalvi segédjegyző temetkezési járulékának ki­utalásáról, Véghatározat. Szatmár vm. és Szatmárnémeti városJőispánja a nagyszebeni kormányzótanácstól nyert felhatal­mazásom alapján Szatmár vm. th. bizottságának nevében és helyett jóváhagyólag tudomásul veszem hogy vm. alispán Hagymásláposon I9l7. évi aug. hó 17-én elhalt Szabó Béla volt szakállasfalvi se­gédjegyző édesanyjának özv. Szabó Dénesné ujpa- néti (Arad vm.) lakosnak 7943—918. számú utal­ványrendeletével 125 K korona temetkezési segélyt utalt ki. Ezen véghatározat a vm. Hiv. Lapban való közzététel 8-ad napjától illetve a kézbesítés napjá­tól számított 15 nap alatt panasszal támadható meg. Indokolás. Mivel hiteles anyakönyvi kivonattal igazolta­tott Szabó Béla elhunyta és azon körülmény, hogy örököse özv. édesanyja a megállapított le járulék a nyugdijszabályrendelet 30. §-* kiutalandó volt. Miről : 1. Vm. alispán, 2. Komon jegyzői egyesületi elnök, 3. özv. Szabó Ujpanét Arad megye, 4. vm. Hiv. Lap s: sége értesittetnek. Nagykároly, 1919. okt. julius 4-én. Főispán helyett : Dr, Barbul, 8382—1919. sz. Szatmár vm. főisp Özv. Eszényi Lászlóné nyugdíjas jej vegyenek kérelme özvegyi nyugdíj járulói állapítása iránt \ Végiiíijároz.)!. Szatmárvármegye és Szatmárnémeti ispánja a nagyszebeni kormányzótanácsi felhatalmazás alapján Szatmár vm. th. i nevében és-helyett özv. Eszényi László Mátyás Ilona nyugdíjjogosultságát néi: Eszényi László nyugdíj]ázott körjegyző 455—915. bjkv. sz. jegyzői nyugdíj szabál 21. §-a alapján az 1918. évi október hó 6- dődő örvénnyel megállapítom és nyugdijjí gát a hivatolt nyugdijszabályrendelet 13. rendelkezéséhez képest évi 346 K 66 1, az« száznegyvenhat korona 66 fillérben határoz Egyúttal a irár hivatolt nyugdíj szabál 30; §-a alapján özv. Eszényi Lászlóné rész bai férje temetkezési járulékában 130 K, a százharmincz K-t megállapítok. Utasítom vm. alispánt, hogy a meg évi nyugdíj, temetési járulék és a 4200—1' tőleg, 42600—918. M. sz. rendeletek alap, háborús segélynek jogerő bevárása előtti iránt intézkedjék. Ezen vóghatározat a vm. Hiv. Lapba közzététel nyolcad napjától számított 15 n vm. alispánnál beadandó panasszal tárnadh Indokolás. Miután kérelmező hiteles anyaköny' naltal férje elhuny tát, községi bizonyítván dig a vele való együttélést igazolta, nyuj sultságát és a számvevőség javaslata ah nyugdíj összegét a rendelkező rész szerint megállapítani. Tekintettel arra, hogy az elhalt jára

Next

/
Oldalképek
Tartalom