Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1918 (16. évfolyam, 1-52. szám)

1918-03-14 / 11. szám

, 1918. március 14. 11. szám. XVI. évfolyam. SZATMÄR VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA-------- MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. ------­KIADJA: SZATMARVARMEGVE ALISPÁNJA. Felelős szerkesztő Kiadóhivatal Előfizetési ára KEREKES ZSIGMOND RÓTH KÁROLY könyvnyomdája NAGYKÁROLY. ß ész éír9 ]6 körona vm. tb. főjegyző i F.lőfiapTfísfik a kiadóhivatalba küldendők 1 ö Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők TARTALOM. KÖZÉRDEKŰ HATÁROZATOK OLDAL 21—918. bjkvi, 27726—917. alisp. sz. A nagybányai festőiskola segélye 69 29—9.18. „ 26686—917. „ A vra. tisztviselői nyugdijszabályrende­let módosítása . 70 62—918. „ 19181 917. „ Gencsi József napidijas feleségének segélye 70 19 bjkvi, 1780 918 alisp. sz. Ándrássy Jenő ny. th. utbiztos segélye 70 27 „ «>449 „ Mészáros Ferencz h. th. utbiztos fizetése és lakpénzének engedélyezése . < 1 28 „ 407.5 Lukács Mária dijnok napidijának felemelése 71 60 „ 80 „ A vra. székház emésztő gödreinek tisztántar­tására vonatkozó szerződés elfogadása 72 61 „ 1008 „ Néhai Zoltán László özvegyének nyugdíjazása 72 65 .. 2542 ... Néhai Medvey Lajos özvegyének nyudijazása 73 67 „ «6825 „ Budaházy Zsigmond ideiglenes nyudijazott p. ü. számvizsgáló díjazása . . 73 38 „ 4155 » A vm. székház helyiségeinek fűtésére ideiglenes kölcsön felvétele . . 74 71 „ 2973 - „ Az elhagyottnak nyilvánított 7—15 éves gyer­mekek gondozási költségeire államsegély kérése 74 ruuuffiftsu:. szolgáló általános körrendeletek. 10924—916. sz. „Szárnyasaink“ és „Vadászat és Állatvilág“ c. lap ajánlása 74 Pályázatok ....... 75 Hirdetmények ...... 76 Körözések ....... 76 I. Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok. Szatmárvármcgye th. bizottságának Nagykárolyban, 1918. febr. 28-án tartott rendes közgyűlésének jkvi kivonata. 21—918. bjkv. 27726—1917. alisp. sz. Tárgyaltatott a nagybányai festő-iskola segély iránti kérelme. Véghatározat. A th. bizottság — az állandó választmány véleményével egyezőleg — a kérelemnek helyt ad és a közművelődési pótadó alap le nem kötött részéből a nagybányai festő-iskola vezetősége által javaslatba hozott Szőnyi István festő­növendék részére 600 K azaz Hatszáz korona ösztöndíjat megállapít és felhatal­mazza vm. alispánt, hogy fenti összeget jelen véghatározatnak a belügyminiszter által történt jóváhagyása után utalványozza. Jelen véghatározat a vm. Hiv. Lapban közzéteszi, a határozatot magá­ban foglaló lap megjelenésétől számított 8-ik napon kihirdetettnek tekinti, mely utóbbi naptól számított 15 napon belül a vm. alispánjához benyújtható és a m, Jiir. belügyminiszterhez intézendő felobbezéssel megtámadható.

Next

/
Oldalképek
Tartalom