Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1918 (16. évfolyam, 1-52. szám)

1918-01-03 / 1. szám

LUL JlaAv iULK 1918. január 3. 1. szám. SZATMAR VARMEGYE MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN.-XVt. XÚ évfolyam. KIADJA: SZATMARVARMEGVE ALISPÁNJA. Felelős szerkesztő 1 Kiadóhivatal KEREKES ZSIGMOND RÓTH KÁROLY könyvnyomdája NAGYKÁROLY. vnf. tb. főjegyző J Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők Előfizetési ára Egész évre 16 korona TARTALOM. tovAbbi intézkedést igénylő rendeletek. oldal 27369—917. sz. Hadifogoly munkások ruházatainak és lábbelijének kiegészítése 1 28061—917. sz. A népi' bemutató szemlék költségeinek felszámítása 2 28426—917. sz. Az 1918 évben a m. kir. kincstár részére termelt dohányok beváltási árának megállapítása ... 4 28575—917. sz. A vm. tisztviselői nyugdíjalap javára kivetett pótadók behajtása 4 28802—917. sz. A fémtárgyak térítési árának megállapítása . 5 28989—017. sz. Magyarország tiszti .czim és névtárának ájánlása . 5 tudomásul szolgáló Általános körrendeletek. 10924—1916. sz. „Szárnyasaink“ és „Vadászat és Állatvilág" ez. lap ajánlása 6 Pályázatok ....... 6 Hirdetmények ...... 6 Körözések ....... 7 II, További intézkedést igénylő általános jellegű rendeletek, 27379—917. sz. Szatmárvárvármegye alispánjától. Hadifogoly munkások ruházatának és lábbelijének kiegészítése. Valamennyi főszolgabíró és polgármester urnák. A pozsonyi es. és kir. katonai paranesnokságnak fenti tárgyban a vm. gazd. munkabizottsághoz beosztott hadifogoly ügyeleti tiszthez intézett rendeletét a hadifoglyok munkaadóival leendő sürgős közlés végett az alábbi fordításban közlöm. E körrendeletét a Szatmárvármegye Hív. Lapja II rovatán is közzéteszem. Nagykároly. 1917. dec. 8. Ilosvay, alispán. 2990—917. sz. A pozsonyi katonai parancsnokság. 48100-kgf. I. sz. rendeletének fordítása. Hadifogoly munkások ruházatának és lábbelijének kiegészítése. Hadifogoly ügyeleti tisztnek Nagykároly. Hadügyminiszter 1917. nov. 6. 63195. Abt. 19— kgf. sz rendelete. A hadügyminisztérium a hadsereg igazgatási rendelkezésére álló takaró, fehérnemű, ruházat, lábbeli állomány beható megvizsgálása után azon meggyő­ződésre jutott, hogy a nagyon szűkre szabott készletekből lehetetlen a munkára kiadott hadifogoly részére ruházatot ,és felszerelési tárgyakat kiadni, mielőtt a csapatok szükséglete kielégittetnók. Épp oly kevéssé.helyezheti a hadügyminiszter kilátásba, hideg elleni védőeszközöknek, (meleg fehérnemű, mellények, kezlyük) kiszolgáltatását. Ez okból a hadifogoly munkaadói nyomatékosan figyelmezte- tendők, hogy a hadifoglyok kiadásáról szóló szabályzat (3000—916. sz. hadügym.) rendelet értelmében takarók és ágynemű kiszolgáltaltatására kötelezve II. rovat alatti címzetteknek a laphoz csatolt különálló mellékleten is közöltetik. (Ügyv. szabályzat 85. §.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom